Detta händer i KOF - info från styrelsen

Styrelsemötet 9 maj 2017
Styrelsemötet 30 mars 2017
Årsmötet den 8 mars 2017
Styrelsemötet 7 februari 2017
Fågelskyddsärenden 2016


Axplock från styrelsemötet den 9 maj 2017

Extra medlemsmöte den 13 juni för val av kassör. Se särskild kallelse!
Ny remissrunda om vindkraft vid Rosendal pågår, med anledning av våtmark intill.
Åtgärderna vid vindparken Rögle/Västraby följs upp.
Medlemsbladets redaktion har förstärkts med ytterligare två rutinerade skribenter, Susanne Glifberg och Bosse Johansson.
På nytt har ett tornprojekt stött på patrull. Skjutbanevallen vid Farhult blir betydligt dyrare att sanera än beräknat. Andra placeringar i närheten undersöks av länsstyrelsen.
Behov av bättre störningsskydd vid västra gömslet i Hasslarp. Eldning på plattform rapporteras till kommunen.
Fågelskådningens dag blev välbesökt på de tre platser KOF hade guidning.
Ett möte med organisationen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt, KFV, har genomförts. Se tips där om hur du kan agera vid fynd av skadade djur!
Vikten av SOF/Birdlifes etiska regler har nyligen aktualiserats angående rapporter i obsboken. De i vår uppdaterade reglerna finns här.Axplock från styrelsemötet den 30 mars 2017

Vår nyvalda kassör är av hälsoskäl tvungen att lämna sitt uppdrag. Den lösning vi jobbar på är att snarast anlita en extern ekonom för uppdraget. Kostnaden för det ryms inom de ekonomiska ramar som redovisades vid årsmötet, tack vare att vår andel till projektet i Farhult minskat sedan Sparbanksstiftelsen gått in med mer pengar i projektet.
Fågelskyddsgruppen – skyddsåtgärderna vid vindkraftverken följs upp
Programgruppen – målartsexkursioner och fototävling är på gång
Medlemsbladet – ny, erfaren skribent förstärker gruppen
Obsplatsgruppen – uppstartsmöte för Farhults-/Kullabergsprojektet den 6 april
Remiss om bildande av marint reservat – kunnig KOF:are söks för svaretDetta hände på årsmötet den 8 mars 2017

Vid årsmötet på Maria Parkskolan i Helsingborg deltog drygt femtio medlemmar. Till ny kassör valdes Mona Hansson, Helsingborg. Två nya styrelsemedlemmar invaldes – Oskar Lindberg, Laröd, och Håkan Johansson, Vejbystrand. Avtackades efter mångårigt engagerat arbete i styrelsen gjordes Lars-Bertil Nilsson och Thomas Blomsterberg. Direkt efter årsmötet bjöd föreningen på fika medan ett lotteri genomfördes. Därefter visade Årets fågelskådare, Sara Skidell, bilder och berättade med inlevelse om sina besök vid fågelberg på Runde i Norge och på Stora Karlsö, nära Gotland.

KOF fortsätter att växa, nu är vi nästan 600 medlemmar, familjemedlemmar inräknade.

Vid mötet informerades om SOF BirdLife:s rapportsystem Fågelkalendern, samt om pågående samarbetsprojekt med Helsingborgs kommun respektive länsstyrelsen i Skåne. Projekten gäller en nu slutförd restaurering av en häckningsö vid Hasslarps dammar, samt tillgänglighetsanpassning av naturreservat vid Farhult och Kullaberg. För vår del är utsiktsplattformar och väderskydd kanske det intressantaste i det senare projektet, men utökat bete, samt ett välutbyggt skräpsorteringssystem inom reservaten ingår också. En styrgrupp från länsstyrelsen, Höganäs kommun och föreningar bildas i april, varefter detta landsbygdprojekt genomförs under 2017.Axplock från styrelsemötet den 7 februari 2017

Tillsammans med SkOF följer vi om en månad upp om vindkraftsbolagen och kommunen vidtagit några åtgärder för att minska antalet rovfågelskollisioner vid verken i Rögle/Västrabyområdet.
Med hjälp av berörda myndigheter försöker vi få en samlad bild av alla vindkraftverks placering i vårt område, etablerade såväl som planerade.
Beslut huruvida projektet med ett torn i Farhult beviljas väntas inom kort via länsstyrelsen.
Beslutades att KOF lämnar ett bidrag till kommunens arbete med att återställa den igenväxta, tidigare häckningsön för tärnor, måsar, vadare och sjöfåglar i den sydöstra Fleningedammen i Hasslarp.
Samråd med Höganäs AB angående en backsvalebrink av uppgrävd sand har skett.
En lista över prioriterade områden för Sjöfågeltaxeringen publiceras på hemsidan.
En ny arbetsgrupp för inventeringar planeras. Ett upprop på hemsidan kommer snart.
Vid årsmötet informeras om Fågelkalendern.
SOFs nya Etiska regler för fågelskådare länkas till inom kort på hemsidan. Den kompletteras med en starkt förkortad punktlista utformad av KOF.
Remissvar till länsstyrelsen angående nya tillträdesregler på Kullaberg.
Remissvar till länsstyrelsen angående vindkraftverk vid Filborna; via SkOF.
Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående klätterleder på Kullaberg.


Fågelskyddsärenden 2016

Vindkraft Rögle-Västraby. Remissvar på återremiss inlämnas av KOF/SkOF.
Vindkraft vid Hyllstorp. Remissvar inlämnas av KOF/SkOF.
Vindkraft i Tranarp. KOF/SkOF tillstyrker placeringen nära E4.
KOF bevakar ny Naturvårdsplan i Höganäs via kommunombudet, KO.
KOF deltar vid SkOF:s fågelskyddsmöte i Skånes Djurpark.
KOF deltar i länsstyrelsens möte om Grön infrastruktur, i Kristianstad.
KOF deltar i SkOF:s ordförandemöte för lokalföreningar, i Kristianstad.
KOF/SkOF avstyrker i en ny skrivelse skyddsjakt på skarv i Helsingborgs hamn.
Planerad ny våtmark vid Rosendal/Hyllinge. Fågelintressen bevakas.
Nytt reservat i Pålsjö. Fågelintressen bevakas via KO.


Kontakta KOF