Vindkraft och fåglar

För att öka kunskaperna och få en inblick i hur många fåglar (med betoning på rovfåglar) som rör sig inom och i anslutning till vindkraftsparken runt Rögle-Västraby, kommer en arbetsgrupp i KOF:s regi att dokumentera vad som sker i området. Se karta nedan.

Området besöks av många skådare - speciellt under vintermånaderna - och därför skulle vi vara mycket tacksamma att få in rapporter på dina observationer. Du kan rapportera via datorn eller på plats via dina mobil. Det är viktigt att du uppger datum, tidpunkt, vilka arter samt i möjligaste mån även fågelns ålder. Det är också viktigt att notera hur fåglarna beter sig, t.ex. födosöker eller passerar genom området. Upptäcks skadade eller döda fåglar i området skall detta givetvis rapporteras.

I området finns några större dammar där man sätter ut farmade gräsänder för jaktändamål. Alla iakttagelser av rovfåglar i anslutning till dessa dammar är av stort intresse.

Allemansrätten gäller i området så att cykla och gå där är tillåtet. Men man får inte trampa i grödan eller avsiktligt störa pågående jakt.


Klicka här för att rapportera


Vad som rapporterats hittills under åren 2016-2018 kan du se i dessa sammanställningar. (Sidan kommer att uppdateras något oregelbundet, beroende på hur mycket som rapporteras in).

De inkomna rapporterna har fördelats på områdena enligt följande (läget 2017):

Om man tittar närmare på vilken typ av beteende (2017) iakttagelsen föranletts av, kan man se fördelningen så här:Uppmärksammat av massmedia och nätet 

2 feb 2017 - Skånes Ornitologiska Förening (SkoF) gått ut med information om "dagsläget".

I SVT-nyheter - 2 feburari -kunde man både se och läsa följande.

I nyheterna 16 februari fanns följande rubrik: "Vindkraften i nordväst dödar flest rovfåglar i norden".

P1-morgon 7 mars - "Vindkraftverk orsakar fågeldöd".


I Kvällsposten uppmärksammade också: Vindkraftverken "gör köttfärs" av rovfåglarna.

I Helsingborgs Dagblad - 7 februari - fanns följande: "Rovfåglar krossas i vindkraftverken i Rögle och Västraby".
Den 16 februari: "Helsingborg har Nordens farligaste vindkraftverk för rovfåglar"
Senaste nytt i HD -2 mars - "Efter rovfågeldöden - nu skärper kommunen kraven vid vindkraftparken".

På Natursidan.se hittar du följande - artikel 1 och artikel 2.

Arbetsgruppen 
Bengt Andersson, tfn 073-352 22 31, e-post: bambosa(a)telia.com
Christer Strid, tfn 076-119 95 52, e-post: christer.strid(a)kof.nu
Karl-Erik Söderqvist, tfn 070-337 02 43, e-post: karl-erik.soderqvist(a)comhem.se


Karta över vindkraftverken 

Klicka här för att rapportera


Kontakta KOF