Förteckning över fågelarter observerade inom KOF:s rapportområde

Listan omfattar arter påträffade inom Kullabygdens Ornitologiska Förenings rapportområde (Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Åstorps och Ängelholms kommuner) t.o.m. 2021. Listan upptar därmed 370 arter från kategori A (fynd gjorda från 1950 och framåt), 6 arter från kategori B (fynd gjorda innan 1950) samt 6 arter ur kategori C (inplanterade, frihäckande arter). Totalt utgör kategori A-C minst 382 arter. Därutöver föreligger fynd av 4 arter ur kategori D (ej säkert spontana) och 11 ur kategori E (förrymda individer), i kategori E finns det säkert ett stort mörkertal. För en fullständig beskrivning av indelningen av arter i ovanstående kategorier, se t ex Förteckning över Sveriges fågeltaxa.

Undantag från ovanstående utgör grönfärgade observationer vilka ännu ej prövats av respektive kommitté. Dylika icke-granskade iakttagelser medtages endast restriktivt i förteckningen och bara då de påverkar denna märkbart (exempelvis nya arter för rapportområdet). Grönmarkerade observationer ingår ej i totalsumman och kan även komma att utgå i förteckningen om artbestämning senare ej kan styrkas eller rk-blankett inte skickas in. Observera att vissa av dessa grönmarkerade fynd redan kan vara godkända.

Observera att Skånes landskapsgräns ej följer kommungränsen i den nordöstra delen av Båstads kommun. Detta innebär att några enstaka iakttagelser i förteckningen är gjorda i landskapet Halland men inom KOF:s verksamhetsområde (bl.a. skedstork, rosenmås, svarthakad buskskvätta).

Angivna uppgifter om häckningar avser, om inget annat anges, den senaste 15-årsperioden. Kan vara en längre period om kunskapsnivån är låg t.ex. tjäder.

Artlistan bygger i huvudsak på uppgifter hämtade från Raritetskommittén (Rk), Skånes regionala rapportkommitté (Rrk), Artportalen, KOF:s fågelrapporter samt boken Nordvästskånska fåglar. För vissa arter, t.ex. tjäder, järpe, fjälluggla, lappuggla, höksångare m.fl. är materialet sannolikt ofullständigt. Kompletterande uppgifter tas tacksamt emot för att få en ännu bättre bild av det nordvästskånska fågellivet.

För frågor, kompletteringar o.s.v. kontakta Karl-Göran Nilsson, Norra Månstorpsvägen 8, 263 32 Höganäs, tel. 072-219 60 84 eller e-post karl_g_nilsson(a)kof.nu

Gäss och svanar

Prutgås (Branta bernicla)
regelbunden sträckgäst. Fynd görs nu nästan årligen av rasen hrota, ljusbukig prutgås, två fynd har gjorts av rasen nigricans, svartbukig prutgås – läs mer i Artfakta

Rödhalsad gås (B. ruficollis)
(6) 2 ex Rönneås dalgång vid Starby 21.2- 14.3 1998, 1 ex Kungshamn, Hallands Väderö 25.5 2012, 1 ex Farhultsviken- Utvälinge 16.8-20.10 2016, 1 str Mistluren Kullen 16.3.2019, 1 rast Norrebro hamn 6.4.2021, 1 ex Rönnen 16:10, 31.10-3.11 samt 1 ex Gunnestorp 30.11.2021 eventuellt samma ex – läs mer i Artfakta

Kanadagås (B. canadensis)
regelbundet häckande, första fyndet 12 ex Rekekroken 5.1.1962 – läs mer i Artfakta

Vitkindad gås (B. leucopsis)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Stripgås (Anser indicus)
Tidigare E-art, fr.o.m. 1995 C-art. Första fynd efter 1995 1 ex Rönnen 22.2.1998 (men fynd har gjorts långt tidigare t.ex. 1971.07.31) – läs mer i Artfakta

Grågås (A. anser)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Sädgås (A. fabalis)
regelbunden sträckgäst och övervintrare, fynd görs av både rasen fabalis (tajgasädgås) och rasen rossicus (tundrasädgås) – läs mer i Artfakta

Spetsbergsgås (A. brachyrhynchus)
regelbunden sträckgäst och övervintrare, första fyndet 1 ex Välinge 5.3 1967 – läs mer i Artfakta

Bläsgås (A. albifrons)
regelbunden sträckgäst och övervintrare – läs mer i Artfakta

Fjällgås (A. erythropus)
(5) 1 ad Rönneåns mynning 24.12 1976, 1 ex Sandön 25.12 1987, 2 ad Rönnen 15.11 2017, 1 ad Bjärbolund, Tånga 10-22.1 2019 och 1 ad Klarningen med omnejd 24.3-1.4 2019, 2 ad Tånga-Östraby 4-20.12 2020 (Våren och hösten 2016 passerade sattelitförsedda fjällgäss Kullabygden/Bjäre under nattetid) – läs mer i Artfakta

Knölsvan (Cygnus olor)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Mindre sångsvan (C. columbianus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Sångsvan (C. cygnus)
regelbundet häckande, regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Änder

Nilgås (Alopochen aegyptiaca)
1 trolig häckning inom rapport-området sommaren 2004. Första fyndet 1 ex Sandön 20.12 1999 – läs mer i Artfakta

Gravand (Tadorna tadorna)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Rostand (Tadorna ferruginea)
Arten är vanlig i parker och zoologiska trädgårdar i såväl Sverige som Nordeuropa och ett flertal av de svenska fynden utgörs sannolikt av parkrymlingar. Det är dock sannolikt att åtminstone några individer under årens lopp har varit spontant uppträdande, t.ex. genom invasioner eller ruggningsförflyttningar. Sommaren 1994 berördes Nordeuropa av vad som tycks ha varit en nordvästgående invasionsrörelse. I nordvästra Skåne gjordes detta år två iakttagelser av minst 3 ex – läs mer i Artfakta

Mandarinand (Aix galericulata)
Tidigare E-art, fr.o.m. 1995 C-art. Första fynd 1 hane Arild 15-21.10.1995 även ungfåglar har setts bl.a. 2006 (men fynd har gjorts långt tidigare t.ex. 1 hona Råå hamn 13.6.1975) – läs mer i Artfakta

Årta (Spatula querquedula)
sporadiskt häckande, regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Blåvingad årta (S. discors)
(2) 1 hane Farhultsviken 11.5 1998, 1 hane Vattenmöllan 1-2.5 2004 – läs mer i Artfakta

Skedand (S. clypeata)
sällssynt häckande, regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Snatterand (Mareca strepera)
sporadiskt häckande, regelbunden sträckgäst. Första fyndet 1 ex Hittarp 27.9.1960 – läs mer i Artfakta

Bläsand (M. penelope)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Amerikansk bläsand (M. americana)
(6) 1 hane Rönnen 22.4–1.5 1988, 1 hona Sandön 2.9 – troligen t.o.m. 22.10 1996, 1 hane Grytskären 21-27.4 2000, 1 hane Farhult 13.10 2001, 1 hane Margreteberg, Höganäs 12-25.4 2005, 1 hane Rosendals våtmark 20.9.2019 kvar Välluvs våtmark- Bruces skog 2.1-11.3.2019 och åter 16.11-31.12.2020 Välluvs våtmark-Bruces skog – läs mer i Artfakta

Gräsand (Anas platyrhynchos)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Svartand (A. rubripes)
(2) 1 hane Domsten 17–19.11 1973, 1 ad hane Rammsjöstrand-Dagshög 9.11-31.12 2014- kvar till 3.3 2015, åter 14.12.2015-16.3 2016 åter 7.11 2016 -14.3 2017 och åter igen 21.1 2018 – 2.4 2018 – läs mer i Artfakta

Stjärtand (A. acuta)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Kricka (A. crecca)
sporadiskt häckande, regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Amerikansk kricka (A. carolinensis)
(5) 1 hane Lervik 12-17.4 1992, 1 hane Ranarpsstrand 30.3 2002, 1 hane Rönnen 25.6-4.7 2010, 1 hane Rönnen 10.4 2013, 1 hane Strandbaden 11-16.3.2019 – läs mer i Artfakta

Rödhuvad dykand (Netta rufina)
(6) 1 hane Stenkrossen 5.8 1979, 1 hane Hasslarp 21.7 1987, 1 hane Västrabydammen och Sandö-området 24.10–7.11 1989, 1 ex Vegeås mynning 7.9 2000, 1 hane Rössjön 28.10 2000, 1 honf. Rönnen 18.5 2007 – läs mer i Artfakta

Brunand (Aythya ferina)
regelbunden sträckgäst, har häckat tillfälligt – läs mer i Artfakta

Vitögd dykand (A. nyroca)
(3) 1 ex Vegeåns mynning 20.9 1951, 1 hane Rönnen 13.4 1986, 1 hane Hasslarp 22.5 1987 – läs mer i Artfakta

Ringand (A. collaris)
(2) 1 hane Rössjön 30.12 1992–28.2 1993, 1 hane Rosendals och Rosenlunds våtmark 16.12 2019-15.4 2020 och Ödåkra 14-15.4 2020 – läs mer i Artfakta

Vigg (A. fuligula)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Bergand (A. marila)
regelbunden sträckgäst och övervintrare – läs mer i Artfakta

Alförrädare (Polysticta stelleri)
Första fyndet 1 hona skjuten Grytskär 3.4.1923, nästa fynd Farhult 1970. Nästan årlig under 1970- och 80-talen. Numera mycket sällsynt – läs mer i Artfakta

Praktejder (Somateria spectabilis)
sporadisk uppträdande, första fyndet 1 hane Torekov 14 och 17.4 1964 – läs mer i Artfakta

Ejder (S. mollissima)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Vitnackad svärta (Melanitta perspicillata)
(10) 1 hane Kullen 16.9 1977, 1 hane Kullen 16.9 1989, 1 hane Hovs hallar 29.9 2002, 1 hane Rönnen 12-31.10 2004, 1 hane str Hittarps rev 6.4 2005, 1 hona Båstads hamn 2.10-26.11.2011, 1 1k hane Kullen 15.11-4.12 2013, 1 ad hona str SV Kullens fyr 30.9 2018, 1 hane Malen Båstad 19.12 2019 – 1 hane Appelryd 28.12 2019 (upptäcktes vid Eskilstorps strand 5.12 2019) och samma 1 hane Sibirien, Ängelholm 5.1-19.3 2020 och 1 hane Halsarevet Jonstorp 20.4-5.5.2021, 1 ad hane str Domsten 26.4.2021 – läs mer i Artfakta

Svärta (M. fusca)
regelbunden sträckgäst och övervintrare – läs mer i Artfakta

Sibirisk knölsvärta (M. stejnegeri)
(1) 1 hane Hemmeslövstrand 2-26.2, 1 hane Hemmeslövstrand 10.12 och 2 ad hane Malen 26.12 2021 (troligen samma återvändande ex, se även andra samtida obsar i övriga Laholmsbukten) – läs mer i Artfakta

Sjöorre (M. nigra)
regelbunden sträckgäst och övervintrare – läs mer i Artfakta

Amerikansk sjöorre (M. americana)
(6) 1 hane str Hittarps rev 23.4 2005, 1 ad hane Sibirien 30.4 2010, 1 ad hane Häljaröds hamn 15.4 2011, 1 hane Sibirien, Ängelholm 18.4.2011 (de två fynden från 2011 bedöms som samma fågel), 1 hane Grytskär 17 och 19.5 2013, 1 hane Domsten 3.4.2015, 1 hane str N Campingbyn Domsten 15.4 2020 och troligen samma str V Yttre Kattvik 16.4 2020 – läs mer i Artfakta

Alfågel (Clangula hyemalis)
regelbunden sträckgäst och övervintrare – läs mer i Artfakta

Knipa (Bucephala clangula)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Salskrake (Mergellus albellus)
regelbunden sträckgäst och övervintrare – läs mer i Artfakta

Småskrake (Mergus serrator)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Storskrake (M. merganser)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Hönsfåglar

Järpe (Tetrastes bonasia)
(7) 1 ex Hallandsåsen, Båstads kommun 24.11 och 22.12 1977, 1 ex Hunseröd juni–juli 1978, 2 ex Lärkeröd 6.6 1980, 1 ex Munka-Ljungby 18.3 1982, 1 ex Munka-Ljungby 29.11 1982, 1 ex Rössjöfors, Munka-Ljungby januari 1993, 1 ex nära Hulrugered, Hallandsåsen 3.4 1993 – läs mer i Artfakta

Tjäder (Tetrao urogallus)
sporadiskt häckande, numera utgången? – läs mer i Artfakta

Orre (Lyrurus tetrix)
tidigare sällsynt häckande, numera utgången som häckfågel? – läs mer i Artfakta

Rapphöna (Perdix perdix)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Vaktel (Coturnix coturnix)
troligen regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Fasan (Phasianus colchicus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Lommar

Smålom (Gavia stellata)
regelbunden sträckgäst och övervintrare – läs mer i Artfakta

Storlom (G. arctica)
sällsynt häckande, osäkert om årligen, regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Svartnäbbad islom (G. immer)
regelbunden sträckgäst. Första fyndet 1 ex Hallands väderö 3.1 1960 – läs mer i Artfakta

Vitnäbbad islom (G. adamsii)
regelbunden sträckgäst. Första fyndet 1 ex funnen död Helsingborg januari 1940 – läs mer i Artfakta

Albatrosser, stormsvalor, stormfågel och liror

Svartbrynad albatross (Thalassarche melanophris)
(2) 1 ex Hovs hallar 19-20.5 2001, 1 adult Kattviks hamn 15.5 2004. Med stor sannolikhet samma fågel som iakttogs 2001, därav endast (1), 1 äldre subad sågs vid Kullen och därefter på flera lokaler runt Skälderviken 4-5.10 2017 – läs mer i Artfakta

Mindre albatross (Thalassarche chlororhynchus)
(1) 1 subad str Domsten 8.7 2007 – läs mer i Artfakta

Stormsvala (Hydrobates pelagicus)
tillfällig sträckgäst och ej årlig, främst under hösten. Första fyndet 1 ex Kulla-Gunnarstorp 25.11.1825 – läs mer i Artfakta

Klykstjärtad stormsvala (Oceanodroma leucorhoa)
regelbunden sträckgäst främst under hösten, 1 ex Skälderviken, Ängelholm dec 1891 – läs mer i Artfakta

Stormfågel (Fulmarus glacialis)
regelbunden sträckgäst främst under sept-jan. Första fyndet 1 ex fångat Pålsjö, Helsingborg i mitten av 1800-talet – läs mer i Artfakta

Obest. Atlant/madeirapetrell (Pterodroma feae/madeira)
(2) 1 ex Hovs hallar 28.10 2001, 1 ex str SV Mistluren Kullaberg 26.6 2017 – läs mer i Artfakta

Gulnäbbad lira (Calonectris borealis)
(1) 1 ex Kullen 15.8 2021 – läs mer i Artfakta

Scopolilira (C diomedea)
(1) 1 str Mistluren, Kullen 14.9.2022 – läs mer i Artfakta

Obest. Gulnäbbad lira/scopolilira (Calonectris borealis/diomedea)
sporadiskt uppträdande främst i juli-medio okt. Första fyndet 1 ex Kullen 11.11 1985 – läs mer i Artfakta

Grålira (Ardenna grisea)
regelbundet uppträdande främst under sept-okt. Första fyndet 1 ex Kullen 31.10 1965 – läs mer i Artfakta

Större lira (A. gravis)
(10) 1 ex Kullen december 1953, 1 ex Kullen 6.9 1970, 1 ex Kullen 18.9 1978, 1 ex Sandön–Rönnen 6.11 1986, 1 ex Kullen 25.9 1988, 1 ex Kullen 18.1 och sannolikt samma ex vid Svanshall 21.1 1993, 1 ex Kattvik 5.2 1999, 1 ex Kullens fyr 25.8 2010, 1 ex str NV Yttre Kattvik-Hovs Hallar 27.9 2014, 1 ex Kullen 30.9 2016 – läs mer i Artfakta

Mindre lira (Puffinus puffinus)
regelbundet uppträdande främst under juni-sept. Första fynd 1 ex Kullen 12.2 1950 – läs mer i Artfakta

Balearisk lira (P. mauretanicus)
sporadiskt uppträdande ulltiomo juli-primo okt. Första fyndet: 1 ex Kullen 1.10.1977 – läs mer i Artfakta

Doppingar

Smådopping (Tachybaptus ruficollis)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Gråhakedopping (Podiceps grisegena)
regelbundet häckande fr.o.m. 1974. Första fyndet 1 ex Kullen 7.1.1835 (av rasen holbollii) – läs mer i Artfakta

Skäggdopping (P. cristatus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Svarthakedopping (P. auritus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Svarthalsad dopping (P. nigricollis)
regelbundet uppträdande. Första fyndet 1 ex Skälderviken 7.7 1964 – läs mer i Artfakta

Storkar, rördrom och hägrar

Svart stork (Ciconia nigra)
tillfällig sträckgäst – läs mer i Artfakta

Vit stork (C. ciconia)
regelbunden sträckgäst. Häckningar förekommer av projektstorkar bl. a. på Tomarps kungsgård. Sista häckningen i området var på och runt Stora Hyllinge gård 1921-1926 – läs mer i Artfakta

Bronsibis (Plegadis falcinellus)
(2) 3 ex Skälderviken 19.5 1983, 1 ad Rönnen, Sandön och Farhult 23-28.9 2004 – läs mer i Artfakta

Skedstork (Platalea leucorodia)
Tidigaste fynden: 1 ad Hallands Väderö 1.6 1974, 1 ex Rönnen 8.5 1995 efter 2010 mer regelbundet förekommande – läs mer i Artfakta

Rördrom (Botaurus stellaris)
tillfällig sträckgäst och övervintrare – läs mer i Artfakta

Natthäger (Nycticorax nycticorax)
(2) 1 ad Södåkra, Höganäs 3 och 5.5 2000, 1 1k funnen död Långeberga, Helsingborg 9.10.2015 – läs mer i Artfakta

Rallhäger (Ardeola ralloides)
(1) 1 ex Almsberg, Strandbaden 11-16.5 2004 – läs mer i Artfakta

Gråhäger (Ardea cinerea)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Ägretthäger (A. alba)
regelbunden sträckgäst. Första fyndet 1 ex Brogårda, Bjuv 28.5.2006 därefter årlig – läs mer i Artfakta

Silkeshäger (Egretta garzetta)
Tidigaste fynden: 1 ex Vegeåns mynning 10–12.10 1985, 1 ex Torekov 12.5 1994, därefter mer regelbunden/sporadisk förekomst på 2000-talet – läs mer i Artfakta

Havssula och skarvar

Havssula (Morus bassanus)
regelbunden sträckgäst, vistas numera regelbundet i våra farvatten året runt, främst sept-jan. Första fyndet 2 ex Ängelholmstrakten 11.11 1901 – läs mer i Artfakta

Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
regelbundet uppträdande från 2000, första fyndet 1 ex Hallands Väderö 5.1 1962, häckfågel fr.o.m. 2018 på Hallands Väderö – läs mer i Artfakta

Storskarv (Ph. carbo)
rasen sinensis, s.k. mellanskarv, regelbundet häckande. Rasen carbo vintergäst – läs mer i Artfakta

Dagrovfåglar

Fiskgjuse (Pandion haliaetus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Bivråk (Pernis apivorus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Gåsgam (Gyps fulvus)
(2) 1 ex Grevie 28.7 2013. Ett kategori E fynd finns sedan tidigare, se nedan – läs mer i Artfakta

Ormörn (Circaetus gallicus)
(2) 1 ex Vegeholm 19.5 1981, 1 ex Pålsjö 13.4 1985 – läs mer i Artfakta

Mindre skrikörn (Clanga pomarina)
(9) 1 ex Hasslarp 27.5 1991, 1 ad/subad Hittarp 20.5 1993, 1 ad Hasslarp 22.8 1994, 1 str Hasslarps dammar 17.5 2006, 1 str Maria by, Helsingborg 29.7 2006, 1 4k+ str Djuramåsa, Domsten 17.5 2009,1 3k+ str NO Stureholm, Mjöhult 20.5 2009, 1 ex Lönhult, Mjöhult 26.9.2011, 1 ad str Hittarp-Utvälinge 20.4 2020 – läs mer i Artfakta

Större skrikörn (C. clanga)
(2) 1 ex Helsingborg 28.9.2011, 1 ex passerade Höganäs 14.8.2012 (båda fynden avser den sändarförsedda ”Tönn”), 1 2k Tursköp-Västraby 9-10.9 2018 och samma ex i området Svedberga-Välinge 29.11-31.12 2018, Stureholm 4.1-11.2.2019 som 3K – läs mer i Artfakta

Stäppörn (Aquila nipalensis)
(2) 1 subad Ängelholm 17.3 1991, 1 2k förbiflygande Heiners ängar, Åstorp 8.8 2020 – läs mer i Artfakta

Kejsarörn (A. heliaca)
(1) 1 2K Magalby kärr 7.11 2004 – läs mer i Artfakta

Kungsörn (A. chrysaetos)
regelbunden övervintrare – läs mer i Artfakta

Sparvhök (Accipiter nisus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Duvhök (A. gentilis)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Brun kärrhök (Circus aeroginosus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Blå kärrhök (C.cyaneus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Stäpphök (C. macrourus)
sporadiskt och ökande uppträdande fr. o m. 2001, tidigare endast tre fynd. Första fynd 1 ex Helsingborg 1.5 1905 – läs mer i Artfakta

Ängshök (C. pygargus)
regelbunden sträckgäst. Första fyndet 1 hona Ängelholmstrakten 19.8 1940 – läs mer i Artfakta

Röd glada (Milvus milvus)
regelbundet häckande. Återinvandrad, första häckningen i modern tid 1975 – läs mer i Artfakta

Brun glada (M. migrans)
regelbundet uppträdande, första fyndet 1 ex Ängelholm 1954 (exakt datum saknas) – läs mer i Artfakta

Havsörn (Haliaeetus albicilla)
numera regelbundet häckande sedan 2013 – läs mer i Artfakta

Fjällvråk (Buteo lagopus)
regelbunden sträckgäst och övervintrare – läs mer i Artfakta

Ormvråk (B. buteo)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Trappar, rallar och tranor

Stortrapp (Otis tarda)
(3) 1 ex Svedberga 12.10 1887, 1 ex Vegeholm 28.4 1895, 1 ex Norra Häljaröd i augusti 1900 – läs mer i Artfakta

Småtrapp (Tetrax tetrax)
(2) 1 ex Starby 13.9 1907, 1 ex Kattarp 14.11 1915 – läs mer i Artfakta

Vattenrall (Rallus aquaticus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Kornknarr (Crex crex)
troligen sporadiskt häckande – läs mer i Artfakta

Dvärgsumphöna (Zapornia pusilla)
(2) 1 juv Farhult 31.8 1898, 1 hona Rönne ås mynning 20.5 1955 – läs mer i Artfakta

Småfläckig sumphöna (P. porzana)
regelbunden sträckgäst, har häckat tillfälligt – läs mer i Artfakta

Rörhöna (Gallinula chloropus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Sothöna (Fulica atra)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Trana (Grus grus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Vadare

Tjockfot (Burhinus oedicnemus)
(5) 1 ex Mölle 9.2 1911, 1 ex Skälderviken 14.1 1936, 1 ex Barkåkra 29.7 1956, 1 ex Västraby 19.5 2009, 1 ex Vattenmöllan 27.4 2014 – läs mer i Artfakta

Strandskata (Haematopus ostralegus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Styltlöpare (Himantopus himantopus)
(1) 1 ex Hasslarp 11.5 2000 – läs mer i Artfakta

Skärfläcka (Recurvirostra avosetta)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Tofsvipa (Vanellus vanellus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Kustpipare (P. squatarola)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Mindre strandpipare (Ch. dubius)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Svartbent strandpipare (Ch. alexandrinus)
Fynd from 2010: 1 hona Sandön 9.4 2010, 1 hane Rönnen 27.5 2012, 1 ex Rönnen 28.4.2015, 1 honf Farhult 6.5.2016, 1 hona Farhultsviken 19.4 2017, 1 hane Sandön 1.5.2021. Antalet fynd har minskat succesivt, tidigare häckfågel, före 1950 – läs mer i Artfakta

Fjällpipare (Ch. morinellus)
numera regelbunden sträckgäst, tidigare förbisedd? Första fynd 1 ex Magnarp 15.8 1936 – läs mer i Artfakta

Småspov (Numenius phaeopus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Storspov (N. arquata)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Myrspov (Limosa lapponica)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Rödspov (L. limosa)
försvann som häckfågel i början av 1990-talet. Rasen islandica, isländsk rödspov, sällsynt men numera regelbundet på hösten – läs mer i Artfakta

Roskarl (Arenaria interpres)
regelbuden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Kustsnäppa (Calidris canutus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Brushane (C. pugnax)
regelbunden sträckgäst, tidigare sporadisk häckfågel – läs mer i Artfakta

Myrsnäppa (C. falcinellus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Spovsnäppa (C. ferruginea)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Mosnäppa (C. temminckii)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Rödhalsad snäppa (C. ruficollis)
(1) 1 1k Farhultsviken-Vejbystrand 13.11-31.12 2016 kvar i Vejbystrand till och med 7.1 2017 – läs mer i Artfakta

Sandlöpare (C. alba)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Kärrsnäppa (C. alpina)
regelbunden sträckgäst och övervintrare, rasen C. alpina schinzii försvann som häckfågel i början av 1990-talet – läs mer i Artfakta

Skärsnäppa (C. maritima)
regelbunden sträckgäst och övervintrare – läs mer i Artfakta

Gulbröstad snäppa (C. bairdii)
(2) 1 juv Sibirien – Jonstorp 7.10-19.11 1989, 1 ex Rönnen 29-30.5 1998 – läs mer i Artfakta

Småsnäppa (C. minuta)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Vitgumpsnäppa (C. fuscicollis)
(3) 1 ex Vejbystrand 8.8 1978, 1 ex Farhult- Rönnen 5.10 1982, 1 ex Hallands Väderö 2.10 1994 – läs mer i Artfakta

Prärielöpare (C. subruficollis)
(8) 1 ad Hasslarp 9–12.5 1994, 1 ex Hasslarp 24.6 1995, 1 ex Rönnen 25-27.5 2000, 1 juv Stenkrossen 30.9-1.10 2000, 1 ex Rönnen 15.8 2012, 1 1k Sibirien, Ängelholm 22.9 2014, 1 1k Sandön, Utvälinge 25.9 2016, 1 ad Ören Strandbaden 23.8 2017 – läs mer i Artfakta

Tuvsnäppa (C. melanotos)
sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Farhult 3.8 1967 – läs mer i Artfakta

Tundrasnäppa (C. mauri)
(1) 1 ex Rönnen 19-21.8 1988 – läs mer i Artfakta

Större beckasinsnäppa (Limnodromus scolopaceus)
(1) 1 1k Görslövsåns mynning 14-18.10.2011 – läs mer i Artfakta

Obestämd beckasinsnäppa (L. scolopaceus/ griseus)
(1) 1 ex Vegeåns mynning 16.9 1971 – läs mer i Artfakta

Morkulla (Scolopax rusticola)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Dvärgbeckasin (Lymnocryptes minimus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Dubbelbeckasin (Gallinago media)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Enkelbeckasin (G. gallinago)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Tereksnäppa (Xenus cinereus)
sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Sandön 19-20.6 1976 – läs mer i Artfakta

Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Brednäbbad simsnäppa (Ph. fulicarius)
tillfällig sträckgäst. Första fyndet 1 ex Vegeholm 8.11 1854 – läs mer i Artfakta

Drillsnäppa (Actitis hypoleucos)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Skogssnäppa (Tringa ochropus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Mindre gulbena (T. flavipes)
(2) 1 ex Ranarpsstrand 22-23.5 samt Rönnen 23.5 2003, 1 ex Rönnen 24-25.6 2007 – läs mer i Artfakta

Rödbena (T. totanus)
regelbundet häckande. Rasen robusta, isländsk rödbena, övervintrar regelbundet – läs mer i Artfakta

Dammsnäppa (T. stagnatilis)
sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Brantastig 9-10.5 1981 – läs mer i Artfakta

Grönbena (T. glareola)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Svartsnäppa (T. erythropus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Gluttsnäppa (T. nebularia)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Ökenlöpare (Cursorius cursor)
(1) 1 ex Mardal, Ängelholm 16.10 1933 – läs mer i Artfakta

Rödvingad vadarsvala (Glareola pratincola)
(1) 1 ex Farhult 26.8 1980 – läs mer i Artfakta

Obestämd vadarsvala (G. pratincola/nordmanni)
(1) 2 ex Skälderviken 1.8 1980 – läs mer i Artfakta

Måsar och alkor

Tretåig mås (Rissa tridactyla)
regelbunden sträckgäst medio sept-jan – läs mer i Artfakta

Ismås (Pagophila eburnea)
(1) 1 1k Båstad hamn 1-9.12 2013 – läs mer i Artfakta

Tärnmås (Xema sabini)
regelbundet uppträdande, första fyndet 2 ad Kullen 2.9 1967 – läs mer i Artfakta

Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)
regelbundet häckande, men beståndet har minskat under lång tid – läs mer i Artfakta

Dvärgmås (Hydrocoloeus minutus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Rosenmås (Rhodostethia rosea)
(3) 1 ad Viken 21.1 1983, 1 ad Stensåns mynning 21 och 24.9 1997, 1 ad sträckande Rålehamn 17.3 2014 – läs mer i Artfakta

Präriemås (Leucophaeus pipixcan)
(1) 1 subad Farhult 2 -13.8 1980 – läs mer i Artfakta

Svarthuvad mås (Ichthyaetus melanocephalus)
regelbundet uppträdande. Första fyndet 1 ad Ängelholm 2.3 1968 – läs mer i Artfakta

Fiskmås (Larus canus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Havstrut (L. marinus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Vittrut (L. hyperboreus)
tillfällig övervintrare, första fyndet 1 ex Ängelholm 12.12 1897 – läs mer i Artfakta

Vitvingad trut (L. glaucoides)
sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 juv Helsingborg 23.1- 23.2.1966, invasionsartat uppträdande vintern 2011 – 2012, 7 fynd 2012 – läs mer i Artfakta

Gråtrut (L. argentatus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Kaspisk trut (L. cachinnans)
regelbundet uppträdande, tidigare ansedd som ras av gråtrut (gulfotad), första fyndet 1 1k Farhult 26.8 1999 – läs mer i Artfakta

Medelhavstrut (L. michahellis)
regelbundet uppträdande, tidigare ansedd som ras av gråtrut (gulfotad), första fyndet 1 1k Sandön 2.9 2001 – läs mer i Artfakta

Silltrut (L. fuscus)
regelbundet häckande, rasen L.f.intermedius, sträckgäst L.f.fuscus samt sällsynt L.f.graellsii – läs mer i Artfakta

Sandtärna (Gelochelidon nilotica)
(4) 1 ex Vegeholm 27.7 1956, 1 ex Hallands Väderö 5.8 1980, 1 ex Sandön 22.5 1982, 1 ex Rönnen och Sandön 13-14.7.2021 – läs mer i Artfakta

Skräntärna (Hydroprogne caspia)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Kentsk tärna (Thalasseus sandvicensis)
har häckat sporadiskt, regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Småtärna (Sternula albifrons)
tidigare regelbundet häckande, numera sporadiskt – läs mer i Artfakta

Sottärna (Onychoprion fuscatus)
(1) 2 ad Hallands Väderö 6.7 1977 och troligen samma, 1 ad Hallands Väderö 26.7 1977 – läs mer i Artfakta

Obest sottärna/ tygeltärna (Onychoprion fuscatus/ anaethetus)
(1) 1 ad Hallands Väderö 1.6 2010 – läs mer i Artfakta

Fisktärna (Sterna hirundo)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Silvertärna (S. paradisaea)
regelbunden sträckgäst, tidigare sporadiskt häckande – läs mer i Artfakta

Skäggtärna (Chlidonias hybrida)
(1) 1 adult Sandön 31.5 2018 – läs mer i Artfakta

Vitvingad tärna (Ch. leucopterus)
sporadiskt uppträdande, första fyndet 3 ex Hasslarps dammar 15.5 1992 – läs mer i Artfakta

Svarttärna (Ch. niger)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Storlabb (Stercorarius skua)
regelbunden sträckgäst, första fyndet 1 ex i Skälderviken 30.9 1917 – läs mer i Artfakta

Bredstjärtad labb (S. pomarinus)
regelbunden sträckgäst, första fyndet 1 ex i inre Skälderviken sept 1948 – läs mer i Artfakta

Kustlabb (S. parasiticus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Fjällabb (S. longicaudus)
regelbunden sträckgäst, första fyndet Rönnen 4.9 1900 – läs mer i Artfakta

Alkekung (Alle alle)
regelbunden sträckgäst, första fyndet i Skälderviken 27.11 1893 – läs mer i Artfakta

Spetsbergsgrissla (Uria lomvia)
(8) 1 ex Båstad 9.2 1964, 2 ex Hovs hallar 18.10 1995, troligen samma,1 ex Kullen 18.10 1995, 1 ex Kullen 30.12 1997, 1 ex Hovs hallar 28.2 1998, 1 ex Kullen 29.12 2011, 1 ex Hovs hallar 22.10.2021, 1 ex Yttre Kattvik-Tjällran 6.11.2021, 1 ex Kullen 7.11.2021 – läs mer i Artfakta

Sillgrissla (U. aalge)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Tordmule (Alca torda)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Tobisgrissla (Cepphus grylle)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Lunnefågel (Fratercula arctica)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Flyghöns, duvor och gökar

Stäppflyghöna (Syrrhaptes paradoxus)
(>8) 1 par med > 6 ungar på ej angiven lokal inom rapportområdet sommaren 1888 – läs mer i Artfakta

Tamduva (Columba livia)
domest. regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Skogsduva (C. oenas)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Ringduva (C. palumbus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Turturduva (Streptopelia turtur)
Numera sporadiskt förekommande. De fem senaste fynden: 1 spel Ärtan o Bönan, Höganäs 31.5 2008, 1 spel Kullen 7.6 2008, 1 ex Viken 17.5 2009, 1 ex Strandhagen Arild 27.6 2009, 1 ex Gubbbahyllan, Kullaberg 22.5 2016 – läs mer i Artfakta

Turkduva (S. decaocto)
regelbundet häckande, första fyndet 1 ex Pålsjö 3.5 1954 – läs mer i Artfakta

Skatgök (Clamator glandarius)
(1) 1 1K Rönnen 29.7 1993 – läs mer i Artfakta

Gök (Cuculus canorus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Ugglor

Tornuggla (Tyto alba)
fr.o.m. 1980: (7) varav 2 upphittats döda, Tidigare sporadisk häckfågel. Första fyndet Farhult 1870 – läs mer i Artfakta

Fjälluggla (Bubo scandiacus)
Fr.o.m 1975 (4): 1 ex Fogdarp, Ängelholm 27.2 1975, 1 ex Höganäs 15-18.3 1979, 1 ex Arild 10.4 1984, 1 ex Hallands Väderö 26.12 1995 – läs mer i Artfakta

Berguv (B. bubo)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Kattuggla (Strix aluco)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Lappuggla (S. nebulosa)
(2) 1 ex Djurholmen 9.11 2018, observerad under häckningstid i Ängelholms kommun våren 2020 – läs mer i Artfakta

Hökuggla (Surnia ulula)
tillfällig sträckgäst, ej årlig – läs mer i Artfakta

Sparvuggla (Glaucidium passerinum)
tillfällig sträckgäst – läs mer i Artfakta

Pärluggla (Aegolius funereus)
tillfällig sträckgäst, men vissa år kan spelande fåglar höras t.ex. våren 2020 vid Djurholmen – läs mer i Artfakta

Hornuggla (Asio otus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Jorduggla (A. flammeus)
tillfälligt häckande, regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Nattskärra, seglare och blåkråkfåglar

Nattskärra (Caprimulgus europaeus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Alpseglare (Apus melba)
(3) 1 ex Hasslarp 22.9 1981, 1 ex Sandön 29.9 och trol. samma 1.10 1999, 1 2k+ Kullen 16.5 2010 – läs mer i Artfakta

Tornseglare (A. apus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Blek tornseglare (A. pallidus)
(6) 1 1k Rydebäck 8.11 2008, 1 1k Kullens fyr 16.10 och 1 1k Kullen 18.10 2012, 1 1k Kullen 26.10 2013, 1 1k Skäret 27.10 2013, 1 1k Yttre Kattvik 29-30.10 2013 samt ytterliggare 1 1k på samma lokal 30.10, 1 1k Svanshall 1.11 2013 (bedömt som tre fynd 2013), 1 ex Kullens fyr 30.10 2020 – läs mer i Artfakta

Orientseglare (A. pacificus)
(1) 1 ex Helsingborgs stad 29.8 2015 – läs mer i Artfakta

Blåkråka (Coracias garrulus)
Fr.o.m. 1900 (9) 1 ex Vegeholm 16.6 1966, 1 ex Kullaberg 1.6 1973, 1 ex Munka-Ljungby 17–27.6 1973, 1 ex Kullen 1.6 1974, 1 ex Vallåkra 14.6 1974, 1 ex Kulla-Gunnarstorp medio augusti 1975, 1 ex Rössjöholm 7–8.6 1980, 1 ex Förslöv 18.7 1981, 1 ex Påarp, Bjärehalvön 11–20.5 1985 – läs mer i Artfakta

Kungsfiskare (Alcedo atthis)
regelbundet häckande. Första fyndet 1 ex Vallåkra, Kvistofta 1835-36 – läs mer i Artfakta

Biätare (Merops apiaster)
en konstaterad häckning, tillfällig sträckgäst. Första fynd, misstänkt häckning vid Ängelholm 1860-talet – läs mer i Artfakta

Härfågel (Upupa epops)
tillfällig sträckgäst – läs mer i Artfakta

Hackspettar

Göktyta (Jynx torquilla)
numera sporadiskt häckande, regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Tretåig hackspett (Picoides tridactylus)
(11) 1 ex Ängelholm 31.10 1923, 1 ex Kullen 18.10 1974, 1 ex Vegeholm 20.10 1974, 1 ex Nällåkra 20.10 1974, 1 ex Munka-Ljungby 27.12 1974, 1 ex Vasatorp 27.12 1974–7.2 1975, 1 hane Vegeholm 12.10 1975, 3 ex Kullen 19.10 1981, 1 hona Kullens fyr 12.10 2012 – läs mer i Artfakta

Mellanspett (Dendrocoptes medius)
Fr.o.m. 1900: (0) – läs mer i Artfakta

Mindre hackspett (Dryobates minor)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Större hackspett (Dendrocopos major)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Vitryggig hackspett (D. leucotos)
(3) 1 ex Helsingborgstrakten under 1800-talet, 1 hane Kullaberg 23.3 1952, 1 ex Vegeholm 4.11 1962, (1 hane (frisläppt projektfågel) Görarps mölla, Rååns dalgång 30.10-28.11 1999) – läs mer i Artfakta

Spillkråka (Dryocopus martius)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Gröngöling (Picus viridis)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Falkar

Tornfalk (Falco tinnunculus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Aftonfalk (F. vespertinus)
regelbunden sträckgäst, sparsamt förekommande, invasion hösten 2019.Första fyndet 1 ex Helsingborg 31.8 1938 – läs mer i Artfakta

Stenfalk (F. columbarius)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Lärkfalk (F. subbuteo)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Jaktfalk (F. rusticolus)
sällsynt uppträdande och övervintrande. Första fyndet 1 ex Rönnen 22.11 1964 – läs mer i Artfakta

Pilgrimsfalk (F. peregrinus)
regelbundet häckande, återkom som häckfågel 1995 efter drygt 30-års frånvaro – läs mer i Artfakta

Tättingar

Törnskata (Lanius collurio)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Isabella-/turkestantörnskata (L. isabellinus/ phoenicuroides)
(2) 1 1k Rålehamn, Tjällran 19-24.10 2016 och 1 1k Dagshög 26.11-14.12 2016 – läs mer i Artfakta

Svartpannad törnskata (L. minor)
(8) 1 ex Hovs hallar 7.6 1969, 1 ex Kullen 19.5 1973, 1 ex Kullen 1.6 1974, 1 ex Kullen 13.6 1976, 1 ex Vejby 6–10.8 1982, 1 ex Rögle gods och Västraby dammar 18–19.5 1997, 1 ad Karlsfält 26.6 2005, 1 2k Rönhults gård, Tånga 6.7 2018 – läs mer i Artfakta

Varfågel (L. excubitor)
regelbunden sträckgäst och övervintrare – läs mer i Artfakta

Rödhuvad törnskata (L. senator)
(1) 1 hane övre Kattvik 10.6 1991 – läs mer i Artfakta

Sommargylling (Oriolus oriolus)
sporadiskt häckande, första fyndet 1 ex Balja gård, Jonstorp 7.6 1916 – läs mer i Artfakta

Nötskrika (Garrulus glandarius)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Skata (Pica pica)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Nötkråka (Nucifraga caryocatactes)
rasen N. c. caryocatactes regelbundet häckande, rasen N. c. macrorhynchos ses sällsynt under invasionsår – läs mer i Artfakta

Kaja (Corvus monedula)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Råka (C. frugilegus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Kråka (C. corone)
nominatrasen, gråkråka, regelbundet häckande, rasen cornix, svartkråka, observeras sällsynt, har vid några tillfällen häckat i blandpar – läs mer i Artfakta

Korp (C. corax)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Sidensvans (Bombycilla garrulus)
reglbunden sträckgäst och övervintrare – läs mer i Artfakta

Svartmes (Periparus ater)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Tofsmes (Lophophanes cristatus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Entita (Poecile palustris)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Talltita (P. montanus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Blåmes (Cyanistes caeruleus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Talgoxe (Parus major)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Pungmes (Remiz pendulinus)
sporadiskt häckande, första fynden Danhults lergravar, Ingelsträde (bofynd) 28.5.1974, 1 1k Sandön 29.9 1974 – läs mer i Artfakta

Skäggmes (Panurus biarmicus)
regelbundet häckande, första fyndet 1 par Görslövsåns mynning 23.2 – 12.3 1968 – läs mer i Artfakta

Trädlärka (Lullula arborea)
sällsynt häckande, regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Sånglärka (Alauda arvensis)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Tofslärka (Galerida cristata)
Tidigare häckfågel, fynd efter 1980: (10) 1 ex Mölle 7.6 1981, 1 ex Mölle hamn 24.5 1983, 1 ex Pålsjö 15-25.5 1984, 1 ex Helsingborg 25.5 1984, 1 ex Kullen 8.5 2003, 1 ex Båstad 15.5 2004, 1 ex Kullens fyr 24.3 2007, 1 sj Ängelholm 27.3 2007, 1 ex Ornakärr 26.5- 26.7 2007, 1 ex Helsingborg 31.5- 18.6 2007. Första fyndet 1 ex Krapperup sept. 1857 – läs mer i Artfakta

Berglärka (Eremophila alpestris)
regelbunden sträckgäst, sparsamt förekommande, första fynd stort antal sköts vid Höganäs 1850 – läs mer i Artfakta

Korttålärka (Calandrella brachydactyla)
(1) 1 ex Råå 3.6 2007 – läs mer i Artfakta

Backsvala (Riparia riparia)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Ladusvala (Hirundo rustica)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Klippsvala (Ptyonoprogne rupestris)
(2) 1 ex Kullen 19-22.10 1996, 1 ex Kullen 20.10 2006 – läs mer i Artfakta

Hussvala (Delichon urbicum)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Rostgumpsvala (Cecropis daurica)
(4) 1 ex Rönneås mynning 19-26.4 1970, 1 ex Kullaberg 4.5 1988, 1 ex Hasslarps dammar 20-21.5 2006, 1 str S Rönnen 27.5.2011 – läs mer i Artfakta

Stjärtmes (Aegithalos caudatus)
regelbundet häckande. Rasen Ae. c europaeus, kontinental stjärtmes, häckar sällsynt – läs mer i Artfakta

Lövsångare (Phylloscopus. trochilus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Gransångare (Ph. collybita)
rasen collybita, sydlig gransångare häckar regelbundet sedan 1970-talet. Nordlig gransångare, Ph. c abietinus sträckfågel samt rasen Ph. c. tristis, Sibirisk gransångare, sällsynt – läs mer i Artfakta

Bergsångare (Ph. bonelli)
(1) 1 ex Björkeröd 17.5 1992 – läs mer i Artfakta

Grönsångare (Ph. sibilatrix)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Brunsångare (Ph. fuscatus)
(1) 1 ex Råå hamn 14-15.11 2020 – läs mer i Artfakta

Kungsfågelsångare (Ph. proregulus)
(7) 1 ex N. Häljaröd 28-29.10.1989, 1 ex Häljaröd 1.11 1998, 1 ex Hittarp 13.11 2000, 1 ex Kullens fyr 20.10 2004, 1 ex Kullaberg 13-14.10 2007, 1 ex Sandhamn, Hallands Väderö 10.11 2011, 1 ex Ödåkra 18.10 2017 – läs mer i Artfakta

Tajgasångare (Ph. inornatus)
sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Arild 6.10.1974 – läs mer i Artfakta

Bergstajgasångare (Ph. humei)
(1) 1 ex Kullen 8-9.11 2003 – läs mer i Artfakta

Lundsångare (Ph. trochiloides)
sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Kullen 15.6.1961 – läs mer i Artfakta

Trastsångare (Acrocephalus arundinaceus)
(2 häckningar): Ängarna, Skälderviken 1987 och 2021, första fyndet 1 ex Skälderviken 8-14.6 1970 – läs mer i Artfakta

Vattensångare (A. paludicola)
(2) 1 ex Kullens fyr 26.9 1960, 1 1K Hasslarp 20–24.8 1996 – läs mer i Artfakta

Sävsångare (A. schoenobaenus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Busksångare (A. dumetorum)
(7) 1 ex Bjuv 7-12.6 1972, 1 ex Ängelholm 31.5- 1.6 1973, 1 ex Skälderviken 14–16.6 1978, 1 ex Fälleberga, Bjuv 15.6 1979, 1 ex Wrams ängar, Gunnarstorp 5–6.6 1980, 1 sj Kullens fyr 2.6.2014, 1 sj Hov 17-20.6 2020 – läs mer i Artfakta

Rörsångare (A.scirpaceus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Kärrsångare (A. palustris)
regelbundet häckande, första fynd? använt bo funnet Rååns dalgång feb. 1920 – läs mer i Artfakta

Stäppsångare (Iduna caligata)
1 ex Vejbystrand 20-21.9.2020 – läs mer i Artfakta

Härmsångare (Hippolais icterina)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Gräshoppsångare (Locustella naevia)
regelbundet häckande, första fyndet 1 ex Hallands väderö 25.5 1962 – läs mer i Artfakta

Flodsångare (L. fluviatilis)
sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Borgen, Vallåkra 28-30.7 1974 – läs mer i Artfakta

Vassångare (L. luscinioides)
(5) 1 ex Farhult 16.5 1993, 1 ex Hasslarp 22.7 2004, 1 ex Hasslarp 29.7 2008, 1 ex Hasslarps dammar 14.5 2010, 1 ex Farhult 6-19.5 2010 – läs mer i Artfakta

Svarthätta (Sylvia atricapilla)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Trädgårdssångare (S. borin)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Höksångare (Curruca nisoria)
sällsynt och ej årlig. Vissa år görs häckningsförsök dock med varierande resultat – läs mer i Artfakta

Ärtsångare (C. curruca)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Ökensångare (C. nana)
(1) 1 ex Hallands Väderö 2.11 1980 – läs mer i Artfakta

Törnsångare (C. communis)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Brandkronad kungsfågel (Regulus ignicapilla)
få konstaterade häckningar, men mörkertalet är numera sannolikt stort. Första konstaterade häckningen: Ängelholms kronoskog 1996. Första fyndet 1 ex Vallåkra 15.4 1968 – läs mer i Artfakta

Kungsfågel (R. regulus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Gärdsmyg (Troglodytes troglodytes)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Nötväcka (Sitta europaea)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Trädkrypare (Certhia familiaris)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Trädgårdsträdkrypare (C. brachydactyla)
Första konstaterade häckningen 2016, Pålsjö. (totalt 10 fynd t.o.m. 2015). Första fynd: 1 ex Krapperup, Lerhamn 3.4- åtm juni 2004, påbörjad hybridhäckning. Häckningar och fynden är främst i och runt Helsingborg – läs mer i Artfakta

Rosenstare (Pastor roseus)
Tidigaste fynden: 1 hona Barkåkra maj 1907 och 1 1K Ängelholm 2.10 1999. Därefter sporadisk förekomst på 2000-talet – läs mer i Artfakta

Stare (Sturnus vulgaris)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Guldtrast (Zoothera aurea)
(1) 1 ex Munka Ljungby 21.10 1903 – läs mer i Artfakta

Eremitskogstrast (Catharus guttatus)
(1) 1 ex Ö. Lerberget 27.4 1988 – läs mer i Artfakta

Ringtrast (Turdus torquatus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Koltrast (T. merula)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Svarthalsad trast (T. atrogularis)
(2) 1 ex Jonstorpstrakten 13.5 1915, 1 hane Hjärnarp en dag i februari 2003 – läs mer i Artfakta

Björktrast (T. pilaris)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Rödvingetrast (T. iliacus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Taltrast (T. philomelos)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Dubbeltrast (T. viscivorus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Grå flugsnappare (Muscicapa striata)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Rödhake (Erithacus rubecula)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Blåhake (Luscinia svecica)
Nominatrasen sällsynt under vår och höst. 1 hane Farhult 26.4 -3.5 2014, rasen cyanecula, s.k. vitsjärnig blåhake. Minst 4 hanar rasen cyanecula runt Görslövsåns mynning april-juli 2015 och troligen 2 honor (honorna ej godkända av RK men publicerade av rrk) men flera fynd har gjorts härefter. Första konstaterade häckningen 2019 – läs mer i Artfakta

Näktergal (L. luscinia)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Sydnäktergal (L. megarhynchos)
(3) 1 ex Kullen 14-17.5 1998, 1 sj Örby ängar 24.5-6.6 1999, 1 sj Filborna Helsingborg 29.5-8.6.2011 – läs mer i Artfakta

Tajgablåstjärt (Tarsiger cyanurus)
(1) 1 ex Vallåkra 27-29.12 1965 – läs mer i Artfakta

Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Halsbandsflugsnappare (F. albicollis)
sporadiskt uppträdande, första fynden 1 hane Farhult 7.5 1970 och 1 hane Ängelholms stadspark 11.6 1971 – läs mer i Artfakta

Mindre flugsnappare (F. parva)
sporadiskt häckande, första häckningen vid Mölle, Kullaberg 1960, regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros)
regelbundet häckande, första fyndet Kullen våren 1851, första häckningen 1 par Mörarp 1901 – läs mer i Artfakta

Rödstjärt (Ph. phoenicurus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Blåtrast (Monticola solitarius)
(1) 1 hane Hallands väderö 31.5.2014 – läs mer i Artfakta

Buskskvätta (Saxicola rubetra)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Svarthakad buskskvätta (S. rubicola)
(2 häckningar 2014 och härefter sporadiska häckningar) regelbundet uppträdande, första fyndet 1 hane Utvälinge 29.3 1970 – läs mer i Artfakta

Vitgumpad buskskvätta (S. maurus)
(1) rasen hemprichii, kaspisk buskskvätta 1 1 K hane Lerhamn, Höganäs 2-5.11.2011 (anses som god art i vissa länder) – läs mer i Artfakta

Ob. sibirisk/kaspisk/armenisk buskskvätta (S.m.maurus/hemprichii/variegatus)
(1) 1 1k hona Malen, Båstad 24-30.10 2018

Ob. vitgumpad buskskvätta/amurbuskskvätta (S. marus/S. stejnegeri)
(1) 1 honf Nyhamns fälad, Nyhamnsläge 26.10 2015 – läs mer i Artfakta

Stenskvätta (Oenanthe oenanthe)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Isbellastenskvätta (O. isabellina)
(3) 1 ex Rönnen 3-4.11 2003, 1 ex Kullens fyr 28.10.2011, 1 ad Strandbaden 27.8-1.9.2021 – läs mer i Artfakta

Ökenstenskvätta (O. deserti)
(2) 1 hane Höganäs 5-10.4 1985, 1 2K hane Lerhamn 11.1-11.3 1998 – läs mer i Artfakta

Västlig medelhavsstenskvätta (O. hispanica)
(1) 1 1k hane Ransvik; Kullaberg 14.10 2009 – läs mer i Artfakta

Nunnestenskvätta (O. pleschanka)
(1) 1 1K hane Rönnen 22-23.10 1995 – läs mer i Artfakta

Strömstare (Cinclus cinclus)
sällsynt häckande, vintergäst – läs mer i Artfakta

Gråsparv (Passer domesticus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Pilfink (P. montanus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Järnsparv (Prunella modularis)
regelbundet häckande, första misstänkta häckningen 1925-27 Kullahalvön (ingen ort angiven), tidigare endast sträckfågel – läs mer i Artfakta

Gulärla (Motacilla flava)
rasen flava regelbundet häckande. Rasen thunbergi, s.k. nordlig gulärla, regelbundet på sträck. Rasen flavissima/lutea observeras sällsynt – läs mer i Artfakta

Citronärla (M. citreola)
sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 1K Sandön 30.8-1.9 1987 – läs mer i Artfakta

Forsärla (M. cinerea)
regelbundet häckande, första fyndet 1 ex Krapperup 4.12 1843, första häckningen Pålsjö 1926 – läs mer i Artfakta

Sädesärla (M. alba)
regelbundet häckande. Rasen yarrellii, engelsk sädesärla, observeras sällsynt – läs mer i Artfakta

Större piplärka (Anthus richardi)
sporadiskt uppträdande, första fyndet 1 ex Vikens hamn 16.10.1973 – läs mer i Artfakta

Mongolpiplärka (A. godlewskii)
(1) 1 ex Örby ängar, Råå 15-20.10 2016 – läs mer i Artfakta

Fältpiplärka (A. campestris)
Tidigare häckande men efter 1995 ovanlig och ej längre nordvästskånsk häckfågel. De fem senaste fynden: 1 ex Farhult 4.5 2014, 1 ex Farhult 7.5 2016, 1 ex Västraby 19.7 2017, 1 str Kullen 9.9 2018, 1 ex Vejbystrand 29.6 2020 – läs mer i Artfakta

Ängspiplärka (A. pratensis)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Trädpiplärka (A. trivialis)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Sibirisk piplärka (A. hodgsoni)
(1) 1 ex Hittarps rev 12-18.10 2015 – läs mer i Artfakta

Rödstrupig piplärka (A. cervinus)
regelbunden sträckgäst, numera sparsamt förekommande – läs mer i Artfakta

Hedpiplärka (A. rubescens)
(2) 1 ex Vikens hamn 19-20.12.2010, rasen japonicus, 1 ex Lerhamn 16.10.2016, rasen japonicus – läs mer i Artfakta

Vattenpiplärka (A. spinoletta)
regelbundet uppträdande, första fyndet 2 ex Rammsjöstrand 29.12 1996, tidigare ansedd som ras av skärpiplärka – läs mer i Artfakta

Skärpiplärka (A. petrosus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Bofink (Fringilla coelebs)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Bergfink (F. montifringilla)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Tallbit (Pinicola enucleator)
sällsynt och ej årlig sträckgäst, många blankår, smärre invasion 2019 – läs mer i Artfakta

Domherre (Pyrrhula pyrrhula)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Rosenfink (Carpodacus erythrinus)
regelbundet häckande, första fyndet 1 ad hane “Hällorna”, Munka Ljungby slutet av maj 1964 – läs mer i Artfakta

Grönfink (Chloris chloris)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Vinterhämpling (Linaria flavirostris)
regelbunden sträckgäst och övervintrare, har tillfäligt häckat på Kullaberg – läs mer i Artfakta

Hämpling (L. cannabina)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Gråsiska (Acanthis flammea)
regelbunden sträckgäst. Rasen cabaret, s.k. sydlig gråsiska regelbundet häckande från 1980. Rasen exilipes, snösiska, sporadiskt uppträdande, första fyndet 3 ex Elineberg, Helsingborg 3.12 1963 – läs mer i Artfakta

Större korsnäbb (Loxia pytyopsittacus)
sällsynt häckande (numera utgången?), regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Mindre korsnäbb (L. curvirostra)
sporadiskt häckande, regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Bändelkorsnäbb (L. bifasciata)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Steglits (Carduelis carduelis)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Gulhämpling (Serinus serinus)
sällsynt sträckgäst, har häckat tillfälligtvis, första fyndet ett par östra Helsingborg 1938 – läs mer i Artfakta

Grönsiska (Spinus spinus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Kornsparv (Emberiza calandra)
tidigare häckfågel, sista häckningen Buskeröd 1991, fynd efter 2010: (6) 1 str NO Domsten 3.5.2015, 1 ex Ranarpsstrand 21-23.1 2016, 1 ex Kullens fyr 24.5 2016, 1 str NO Torekovs rev 5.4 2019, 2 str Kullens fyr 22.5 2020, 1 ex Burensvik 7.6 2020, 1 ex Farhult 10.5.2021 – läs mer i Artfakta

Gulsparv (E. citrinella)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Tallsparv (E. leucocephalos)
(1) 1 hane Ängelholm 6.1 1963 – läs mer i Artfakta

Klippsparv (E. cia)
(1) 1 hane Farhult 21.6 1972 – läs mer i Artfakta

Ortolansparv (E. hortulana)
sällsynt sträckgäst, regelbunden häckfågel fram till 1960 – läs mer i Artfakta

Dvärgsparv (E. pusilla)
(4) 1 ex Ramlösa, Helsingborg februari -4.4 2001, 1 ex Norra Häljaröd 15-29.11 2015, 1 1k ringmärkt Hasslarps dammar 17.10 2020, 1 ex Lervik-Vejbystrand 15.1-15.2.2021 – läs mer i Artfakta

Videsparv (E. rustica)
(1) 1 hane Kullen 16.5 2013 – läs mer i Artfakta

Svarthuvad sparv (E. melanocephala)
(1) 1 hane Kullen 6.6 2013 – läs mer i Artfakta

Sävsparv (E. schoeniclus)
regelbundet häckande – läs mer i Artfakta

Lappsparv (Calcarius lapponicus)
regelbunden sträckgäst – läs mer i Artfakta

Snösparv (Plectrophenax nivalis)
regelbunden sträckfågel och övervintrare – läs mer i Artfakta

Baltimoretrupial (Icterus galbula)
(1) 1 ex Förslöv 15.12.2022-åtminstone till mars 2023 – läs mer i Artfakta

Observerade arter som gäller förrymda eller sannolikt förrymda individer

Snögås (Anser caerulscens)
Flera fynd – läs mer i Artfakta

Svangås (Anser cygnoides)
1 ex Rönnen 16-19.8.2019, men tidigare fynd finns från bl.a. inre Skälderviken – läs mer i Artfakta

Buffelhuvud (Bucephala albeola)
1 hane Rössjön 28-29.4 2002 – läs mer i Artfakta

Större flamingo (Phoenicopterus roseus)
Flera fynd – läs mer i Artfakta

Gåsgam (Gyps fulvus)
1 ex Hjärnarp 3-7.7 1973, (se även kategori A-C) – läs mer i Artfakta

Grågam (Aegypius monachus)
(1) 1 ex Helsingborg 2019-05-14. GPS-försedd hona 4K. Tidigare intagen för rehab. Lämnade vårt område via Bjuv och Åstorp, passerade Söderåsens NV spets – läs mer i Artfakta

Tatarfalk (Falco cherrug)
(2) 1 ex Kullen 30.9 2001, 1 1K Västra Klappe 30.8 2004 (båda utan remmar och andra märkningar) – läs mer i Artfakta

Chileflamingo (Phoenicopterus chilensis)

Svart svan (Cygnus atratus)

Australisk rostand (Tadorna tadornoides)
1 ex Rönnen 20.10 2002

Brudand (Aix sponsa)
läs mer i Artfakta

Chilebläsand (Anas sibilatrix)

Gulnäbbad kricka (Anas flavirostris)
1 ex Sandön 20-28.8 1995

Rödhöna (Alectoris rufa)
9 ex Ausås 8-24.1 2016

Nordlig tofscaracara (Caracara cheriwa)
(2) 1 ex Vegeåns mynning, Klören 10.10.2015 samt en obeständ, Caracara cheriway/plancus, 1 str Ängelholms kronoskog 8.5 2009 troligen samma ex.

Mindre maskstenknäck (Eophona migratoria)
(1) 1 hane Farhult 4.7 2005

Äldre artlistor

Den första artlistan som gjordes i NV-Skåne, slutet av 1800-talet, kan du studera närmare här.

Att många arter besökt vårt område långt tidigare än vad vi fågelskådare har upptäckt dem ger bl.a. benfynd från Lahibiagrottan bevis på. Eller vad sägs om havssulor, mindre liror, sillgrisslor och garfåglar. Med andra ord havsfågelförekomsten är inte speciellt ny!!