Etiska regler i korthet

För att fågelskådare i sin iver vid fynd av spännande fåglar inte ska orsaka onödig störning för fågellivet eller för kringboende har nedanstående regler ställts upp. Dessa sammanfattar i korthet SOF – Birdlife Sveriges Etiska regler för fågelskådare som du hittar här.


Följ alltid allemansrätten

Tänk på att fåglarnas väl (likaså annan fauna och flora) alltid kommer i första hand när du rör dig i naturen, oavsett avsikter

Undvik att störa fåglar vid deras häckplatser

För fågelskyddets skull: rapportera gärna dina fågelobservationer på Artportalen, med god geografisk noggrannhet och i förekommande fall med häckningskriterier

Om du fotograferar fåglar ska punkt nummer två alltid tillämpas. Undvik särskilt bofotografering och/eller fotografering runt bon vilket kan hindra föräldrar från att mata sina ungar

Om du hittar en raritet, gör en bedömning om lokalen är känslig eller om en anstormning av andra fågelskådare på annat sätt kan missgynna den aktuella fågeln eller andra fåglar i frågan, innan du rapporterar fyndet

Markägarens och övriga allmänhetens intressen måste alltid respekteras (detta gäller allt från att inte beträda grödor till att inte parkera bilar på vägen), både vid fynd av rariteter och till vardags

Respektera andra fågelskådare

Eventuell uppspelning av fågelläten bör göras restriktivt och med gott omdöme. Detsamma gäller användning av ljuspekare

Fånga inte fåglar utan tillstånd. Om du hittar en skadad fågel och du anser att den bör få hjälp, kontakta närmsta viltrehabiliterare eller myndigheterna

Använd sunt förnuft!

KOFs rådgivare

KOF:s och Club300:s rådgivare vid känsliga fågelfynd i NV Skåne är Thomas Svanberg, tfn 072-706 50 52, epost thomas.svanberg(a)kof.nu.

KOFs miljötänkande

Vid exkursioner som föreningen anordnar väljs samlingsplats så att samåkning underlättas.

Lokalbeskrivningarna på föreningens webbplats visar hur man kan resa kollektivt till olika fågellokaler.

Föreningen uppmuntrar att Forum på hemsidan används till att hitta reskamrater, särskilt vid längre resor.