Rovfågelsträcket i nv Skåne


Ormvråkar över Hittarp. Foto Johan Stenlund (montage) Ormvråkar över Hittarp. Foto Johan Stenlund (montage)

Rovfågelsträcket i vårt område klassas som en av de viktigaste flyttningskorridorerna i Fennoskandia! Det konstaterar Per Hansson vid Umeå universitet som nyligen publicerat rapporten Koncentrationer av hotade termikflyttande fåglar i Fennoskandia, du kan läsa den här.

Några axplock ur rapporten
” Den näst största frekvensen 100-i-toppdagar av undersökta termikflyttande arter passerar, vår såväl som höst, genom danska Sjælland och korsar norra Öresund vid Hellebæk – Hittarp norr om Helsingør – Helsingborg. Mycket stora delar av Skandinaviens rödlistade rovfåglar, tranor och andra arter (som övervintrat i sydväst) flyttar genom denna korridor och kommer att göra så under överskådlig framtid.

Denna kunskap om en av Fennoskandias viktigaste flyttningskorridor måste omedelbart implementeras i samtliga fysiska planeringsunderlag. Det är anmärkningsvärt att detta inte är gjort 23 år efter Sveriges inträde i EU.

Existerande ”riksintresse för vindbruk” alt. ”riksintresse för energiproduktion” enligt 3 kap. 8 § miljöbalk (1998:808) samt, utifrån samma lagstiftning givna miljötillstånd för höga konstruktioner, bör ses över i enlighet med denna rapport.

Förslag på tillämpningar inom biologisk övervakning. För det första bör det uppmärksammas att Natura 2000-data, i de allra flesta fall, behöver revideras, inte minst avseende nu behandlat flaskhalskoncept. De uppgifter som finns är ofta bristfälliga eller felaktiga. Det kan rimligen inte åligga resurssvaga ideella föreningar och enskilda att åtgärda detta helt utan ersättning från ansvariga myndigheter.

Beträffande den svenska fågelövervakningen och bevarandet av ornitologisk mångfald har jag anledning att påpeka följande: 1) Kartläggningen visar att existerande svenska övervakningsstationer inte täcker in vårflyttningen för någon av de hotade rovfåglarna, och bara delar av deras höststräck, vilket är en brist beträffande funktionen som varningsklocka (”early warning”)”


Text: Karl G Nilsson
Kontakta KOF