KOF-inventering av brandkronad kungsfågel 2018

Brandkronad kungsfågel, foto Thomas Svanberg
(Brandkronad kungsfågel, foto: Thomas Svanberg)

Vill du vara med? - Vill du öva i fält först?

Inledning 

Brandkronad kungsfågel har söderifrån gjort allt starkare framryckning i Skåne efter millennieskiftet. Den första upptäckta häckningen inom KOF-området skedde 1996, i Ängelholms Kronoskog. Sedan dess har allt fler rapporter inkommit, och våren 2017 var den hittills starkaste för arten här i Nordvästskåne – i Vegeholmsskogen upptäcktes hela tiotalet revir.

Syfte 

För att mer metodiskt följa artens spännande framfart genomför KOF 2018 en inventering av antalet sjungande hannar och av starkare häckningsindicier. I förra årets kärnområde, Vegeholm och Ängelholms strandskog, fördelas inventeringsrutor av KOF:s samordnare, Hans Nordius. För övriga områden hoppas vi på medlemmarnas initiativ, vilka vi också gärna samordnar för att undvika dubbelräkning. Hur är läget exempelvis på Hallandsås och Söderåsen? Kontakta Hans här för att informera om vilket område du tänkt dig, eller för att få tips och råd!

Inventeringsmedtod 

Revirkarteringsmetoden tillämpas. Vi försöker alltså hitta fasta revir och gränserna för dessa. För brandkronad kungsfågel är perioden april-maj den intensivaste sångperioden, då fåglarnas rörelser är lättast att följa. Minimikrav för inventeringen är därför minst fem väl tidsfördelade besök under april-maj. Då ungfåglarna ofta blir flygga först i juni månad och andrakullar är vanliga längre fram på sommaren uppnås en mer komplett bild av artens häckning om inventeringen fortsätter under sommaren.

Observationsmetod:

Vid varje inventeringstillfälle genomströvas provytan långsamt så att alla delar av området kan iakttas/höras. Ingen del bör därför passeras på̊ större avstånd än 50-100m. Alla observationer noteras med siffra, symbol eller förkortning på fältkartan. Särskild vikt ska läggas vid att separera observationer från olika revir/par.

Häckningskriterier:

Av 20 standardkriterier är följande de mest användbara för brandkronad kungsfågel:
3. Sjungande hanne observerad
4. Par observerat i lämplig häckningsbiotop under häckningstid
5. Sång eller annat revirbeteende på samma plats minst två olika dagar
6. Parning eller parningsceremonier
8. Oroligt beteende, tydande på ägg eller ungar i närheten
10. Transport av bomaterial
13. Nyligen flygga ungar
16. Gammal fågel med föda i näbben

Noteringar:

Tips 

Resultatrapportering från kärnområdet 

Kartunderlag delas ut. Renritade revirkartor lämnas in tillsammans med rapport om iakttagna häckningskriterier och egen uppskattning av antalet bofasta par. Rapportera gärna även på artportalen, men beakta om publiceringen kan medföra olägenheter för fåglar och andra djur, eller för närboende.

Resultatrapportering övriga 

Rapporterna till KOF sker enligt överenskommelse med Hans. Publicera gärna dina fynd också på KOF:s hemsida och på artportalen även om du bara har enstaka obsar av arten!

Välkommen att delta!  

Intresseanmälan till Hans Nordius görs här under mars 2018 via nedanstående kontaktvägar,
e-post: hans.nordius(a)kof.nu eller mobil: 070 - 392 13 30

Kontakta KOF