Inventering av svart rödstjärt i nordvästra Skåne 1998

Mats PeterzSkånes Ornitologiska Förening forskningskommitté utsåg svart rödstjärt till lokal inventeringsart för Skåne 1998. Eftersom arten i viss mån förekommer i samma miljöer som turkduva, vilken var riksinventeringsart samma år, kunde man inventera svart rödstjärt utan allt för stor extra arbetsinsats. Här presenteras inventeringsresultatet från KOF's rapportområde.

Svarta rödstjärten håller framförallt till i stadsmiljö, industrier eller hamnar men även i nybyggnadsområden. Ibland kan den också häcka vid större gårdar på slätten. Häckfynd i artens naturliga miljö - bergig terräng med klippor och buskage - är ovanliga. Häckning har dock påvisats vid Hovs Hallar (FiSk 1984) och vid Kullen har iakttagelser som tyder på häckning gjorts vid flera tillfällen (Peterz m.fl. 1997).

Historik

Sveriges andra fynd av svart rödstjärt gjordes vid Kullen 1851 (Jönsson m.fl. 1990). Därefter dröjde det till 1901 innan den åter påträffades, denna gång vid Mörarp där ett par häckade. Första rapporten från Helsingborg är från 1903 och från Höganäs 1927 eller 1928. Arten etablerade sig successivt i Helsingborg under 1920- och 1930-talen och 1967 fanns där 16 sjungande hanar. Uppgifter från andra delar av Nordvästskåne saknas i hög grad från tiden före 1970, men det är klart att arten häckade i Höganäs och i Ängelholm fanns ett par 1966.

Till KOF brukar ca 20 sjungande hanar eller häckande par rapporteras varje år. Variationen mellan år är dock stor, troligen mest beroende på om arten eftersökts eller ej. Vid en noggrann inventering 1981 påträffades t.ex. 45 revirhävdande fåglar, varav 25-26 i Helsingborg (RKOF 1981).

Metodik

Inventeringen organiserades av KOF's forskningskommitté, som kontaktade lokala ornitologer i rapportområdet för att få en så god täckning som möjligt. Arbetet koncentrerades på att hitta revirhållande svarta rödstjärtar, framförallt i maj. Naturligtvis registrerades även fynd av par eller ungkullar. Mer systematiska inventeringar genomfördes i Höganäs, Ängelholm och Helsingborg.

Bestånd 1998

Rapporterade fynd av sjungande hanar under häckningstid har sammanställts kommunvis i tabell 1. Samtliga fynd gäller fåglar i stads- eller industrimiljö.

Totalt rör det sig om 44-47 olika fåglar. Flest fanns i Helsingborg kommun med 23­24 hanar. I Ängelholms kommun fanns 12­13 hanar, medan det från övriga kommuner endast rapporterats enstaka fåglar.

De rapporterade fynden utgör naturligtvis ett minimiantal och därför har ett försök att uppskatta beståndets totala storlek i Nordvästskåne gjorts (tab. 1). Särskilt på Bjärehalvön torde det ha funnits fler par. Tidigare har förekomst rapporterats från t.ex. Torekov och i Båstad borde arten också förekomma. Baserat på rapporter om sjungande hanar fanns uppskattningsvis ca 60 par inom KOF's rapportområde 1998.

Jämfört med inventeringen 1981 då 45 sjungande hanar fanns i KOF's rapportområde verkar en viss ökning ha skett. Man skall dock komma ihåg att vid inventeringen 1981 ingick inte Båstads kommun i rapportområdet. Det mesta pekar därför på att beståndet är tämligen stabilt. I t.ex. Helsingborg, där hamn- och industriområdet är ett gammalt klassiskt säte för arten, är förändringarna små. Tittar man så långt tillbaka som 1967 fanns 16 sjungande hannar (Johnsson 1969), 1981 25-26 hannar och 1998 23-24 hannar.Tabell 1. Rapporterade fynd samt uppskattat antal par av svart rödstjärt fördelat på olika kommuner

Kommun, område
Antal rapporterade par/ sjungande hannar
Uppskattat antal par
  
Helsingborg, totalt
 
23-24
 
ca 25
Hbg, N:a Hamnen-Centrum
6
 
Hbg, Västhamnen
4
 
Hbg, Gåsebäcken
3
 
Hbg, Sydhamnen
2
 
Hbg, Kemira
2
 
Hbg, Öst Landskronavägen
2
 
Hbg, Berga industriområde
1
 
Hbg, Väla industriområde
1
 
Hasslarp
1
 
Laröd
1
 
  
Ängelholm, totalt
 
12-13
 
ca 15
Ählm, S:a Industriområdet
3
 
Ählm, Järnvägsstn - G:a Scan
1
 
Ählm, Nya Kungsg. ind.omr.
4-5
 
Ählm, Åkerslunds ind.omr.
3
 
Ängelholms flygstation
1
 
 
Höganäs, totalt
  
5
  
5-6
Hns, Ö:a industriområdet
1
 
Hns, Centralförrådet
1
 
Hns, Hamnen
3
 
 
Båstad, totalt
 
1
 
2-4
Grevie
1
 
  
Bjuv, totalt
 
1
 
4-5
Bjuv, Nestlé
1
 
  
Åstorp, totalt
 
2
 
4-5
Kvidinge grustag
2
 
  
Totalt
 
44-47
 
ca 60


Tack

Till alla som bidragit med rapporter om svart rödstjärtens förekomst i KOF's rapportområde 1998 vill vi framföra ett varmt tack.

Referenser

Johnsson, S. 1969. Förekomsten av svart rödstjärt, tofslärka och fältpiplärka i Hälsingborg 1967­1968. Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening 8:31-34.
Jönsson, P. E., Nilsson, K., Oldén, B., Peterz, M. & Strid, C. 1990. Nordvästskånska Fåglar. Kullabygdens Ornitologiska Förening.
RKOF 1981. Rapport från Kullabygdens Ornitologiska Förening 12: 26 och 12: 45.
Peterz, M., Nilsson, K. & Strid, C. 1997. Inventering av Kullabergs häckfåglar 1994 samt jämförelser med inventeringarna 1974 och 1984. Anser 36: 83-98.

Denna artikel har tidigare publicerats i Fåglar i Nordvästskåne 1998, sid. 39-40.


© KOF 1998-2019
Ansvarig för sidan är KOF:s webbgrupp.
Sidan uppdaterad 2019-01-02 av Christer Strid.