kof-forum

 
Golf i Vegeholm. 31/3-10 23:52
Såg i dagens HD (31/3, Ängelholmssidan) att Ängelholms naturskyddsförening, vill flytta tänkt golfbana bort från Vegeholmsskogen och hellre förlägga den på befintlig åkermark. Sammanhängande skogspartier är alldeles för viktiga för bl.a. avkopplande skogspromenader och det rörliga friluftslivet för Ängelholmare m.f.l., för att få styckas sönder av en golfbana.
Hoppas att alla naturvårdande instanser drar sitt strå till stacken, för att få stopp på dessa så negativa golfbaneplaner. Enighet ger styrka, brukar man ju säga. Alla goda argument mot planerna måste komma fram till beslutsfattare och exploatörer.
Skrivet av: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger

Thomas Wallin: 3/7-10 01:12
För några dagar sedan kunde vi läsa i HD att golfbanan är ett steg närmare verklighet:
http://hd.se/angelholm/2010/06/29/golfbanan-ett-steg-narmare/

Bla skriver man att det tidigare har varit den eventuella förekomsten av utrotningshotade djur som stoppat golfbanan. Men det är inte längre något problem eftersom den gedigna miljökonsekvensbeskrivning som nu gjorts visar att varken nattskärra eller vattensalamander finns i området.

Jag cyklade dit ut i natt och hörde direkt både spelande och lockande nattskärror. Undrar just vem som gjort den "gedigna inventeringen"?
Lars Unger: 3/7-10 09:35
Absolut något att ta reda på och lusläsa. Vem har gjort inventeringen och vilka kompetenta tjänstemän har godtagit densamma som ett seriöst underlag för miljökonsekvensbeskrivningen. Den "gedigna inventeringen" som ligger till grund för den "gedigna miljökonsekvensbeskrivningen" bör självklart synas i sömmarna av de organisationer som motsätter sig byggnationen. Känns som om naturvärden i vanlig ordning får stryka på foten för särintressen. Lär människorna att gå ut och lyssna på "skärrorna" och inse värdet av att ha dessa fåglar i vår närmiljö, i stället för att springa runt och jaga en liten stenhård vit boll :-) . Vill man nu tvunget jaga den lilla vita bollen, så finns det redan en uppsjö av golfbanor i vår bygd. Kämpa på miljövänner, för att förnuftet ska få gehör.
E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Johan Brinck: 5/7-10 12:48
Miljökonsekvensbeskrivningen är gjord av SWECO Environment AB, vad jag kan förstå på kommunens uppdrag. Förra gången stöp ju golfbanan på att regeringen tyckte miljökonsekvensbeskrivningen var för bristfällig. I avsnittet om fåglar i den nya MKBn uppges att nattskärror ej kunde observeras i planområdet vid naturvärdesinventeringen 2009. Däremot hördes den på avstånd, ca 1,5 km söder om planområdet. Man refererar sedan Artportalen, där nattskärran uppgetts söder och sydväst om Vegeholmsvägen, "dvs tämligen långt söder om planområdet". Lärkfalk observerades vid inventeringen, och bedömdes "eventuellt häcka i närområdet". Thomas observationer ställer onekligen även den nya MKBn i ett egendomligt ljus, särskilt om hans obs:ar är gjorda inom planområdet!
Lars Unger: 6/7-10 08:55
Bara namnet på företaget som gjort MKBn borde mana till eftertanke.
SWEKO.
Smaka på det och känn den bittra eftersmaken :-)

Thomas obsar skall självfallet nå fram till kommunens planerare/beslutsfattare och kanske också som ett påpekande till "bittemandeln".
E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Karl G Nilsson: 6/7-10 19:10
En stilla sommartanke.

Finns det inga fåglar eller andra hotade arter för närvarande är det med andra ord fritt fram att exploatera. Men om nu fåglarna/arten kommer tillbaks om trettio år, var skall de då bli av? Se t ex återinvandrare som pilgrimsfalk, havsörn, skärfläcka m.fl. och andra arter som påverkats av miljögifter, problem i vinterkvarteren, hård jakt under sträcket m.m.

Att hänvisa till artportalens rapportering visar ju bara på hur lite koll man har på det hela.

Titta inte bara på nuläget utan även på lokalens framtida potential.

Ojdå, det tänkte jag inte på .........

Lars Unger: 6/7-10 23:07
Mycket, mycket bra tänk Kalle.
Självklart skall man lägga fram just detta tänk för de som utreder MKB och beslutar på kommunal nivå. Man skall tänka framåt och se på lokalens framtida potential för tryggandet av den biologiska mångfalden.
Det tänkte jag inte på :-)


E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Håkan Karlsson: 7/7-10 09:13
Håller helt med Kalle!

Att skifta om samhället till sådant tänk är dock en seg process. Förhoppningsvis släpper det förr eller senare men under tiden är detta något vi alla bör sätta mycket högt på prioritetslistan. Behovet av lämpliga livsmiljöer är något vi delar med alla andra levande varelser.

Hur arbetar KOF på bästa sätt med dessa frågor?
E-post till: Håkan Karlsson Skicka E-post till Håkan Karlsson
Lars Unger: 7/7-10 09:35
Vad jag förstått, finns det så mycket duktiga inventerare som lagt ner massor av arbete och besitter en oerhörd kunskap om vad som finns lokalt, inom vårt rapportområde. Med dessa personers arbeten som kunskapsbank, borde det vara ganska lätt att sätta focus på och plocka fram vissa viktiga biotoper, som idag saknar allt vad skydd heter.
Nu har ju kommuner ofta tagit fram program på s.k. skyddsvärda biotoper, men dessa saknar också ofta det faktiska skydd som behövs, för att de inte ska bli offer, vid framtida exploateringsplaner. Skyddsvärd är så att säga inte detsamma som skyddad :-)
Någonting att tänka på som höst och vinterarbete kanske?

Din fråga är sannerligen berättigad Håkan.

O så ska det vara "Bittermandel" och inte "Bittemandel" i mitt tidigare inlägg under denna tråd :-) :-)

E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Henrik Ehrenberg: 7/7-10 17:30
KOF får föra fåglarnas talan. Vill man ställa om samhället så rekommenderar jag en personlig politisk karriär och en väg in i maktens korridorer, något som är en omöjlighet för KOF som förening att åstadkomma. I fråga om golfbaneplanerna i aktuellt område så gjordes mycket föreningsarbete för några år sedan. Exempelvis så lade hans Nordius ner mycket tid och kraft och KOF skrev till kommunen och framförde föreningens synpunkter, ur ett fågelperspektiv.
Vad avser de nattskärror som finns i området så alternerar de mellan de områden som är bäst år från år. På åttio- och nittiotalet var det gått om dem i Kronoskogen närmare Ängelholms centrum men sedan växte skogen upp på de bra hyggena. Senaste åren har nattskärrorna varit i huvudsak söder om gräsmatteodlingen men förra årets skogsavverkning kanske får dem att röra på sig igen. Något som Thomas Wallins observationer kanske indikerar.
Thomas Wallin: 7/7-10 18:11
Naturligtvis flyr nattskärrorna när deras miljö fördärvas – både när hyggen växer igen och/eller när det byggs en golfbana. Men i området mellan Sibirien och Klören (där den tilltänkta golfbanan ska ligga) och mellan Kulltorp och Vegeholm har det funnits nattskärror så länge jag vandrat där, dvs i drygt 40 år…

Som Henrik skriver fanns det tidigare nattskärror betydligt närmare Ängelholms centrum, bla annat precis bakom Banskolan. Ännu tidigare även i Havsbaden – men de områdena är nu bebyggda eller så har hyggena vuxit igen.
Lars Unger: 7/7-10 21:41
Hej o hå Henrik.
KOF ska självfallet föra fåglarnas talan och i den talan ingår biotopskyddande verksamhet, både direkt och mera långsiktigt.
Om man med detta fågelskyddsarbete menar "ställa om samhället", så är det precis vad KOF ska göra. Mandat för dylikt arbete inbillar jag mig att de flesta av oss medlemmar i föreningen ger styrelsen utan vidare.

Mycket har gjorts tidigare i detta ärende säger du.
Kanon-bra!
Man skall aldrig ge upp och det är vi och vår förening som för fåglarnas talan i Kullabygden
Tycker att Thomas Wallins iakttagelser tyder på att det finns all anledning att påpeka rådande läge för de du kallar "karriärpolitikerna" och de som ställt samman miljökonsekvensbeskrivningen.
Man ska aldrig ge upp.
Särskilt inte när det gäller att värna naturvärden, som alltmer blir en bristvara, i vårt hårt exploaterade samhälle.
E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Håkan Karlsson: 7/7-10 22:48
Henrik, du skrev: "KOF får föra fåglarnas talan. Vill man ställa om samhället så rekommenderar jag en personlig politisk karriär och en väg in i maktens korridorer, något som är en omöjlighet för KOF som förening att åstadkomma". Skulle du vilja utveckla detta? Rätta mig om jag har fel men är det inte så att det mesta av KOFs nuvarande fågelskyddsarbete handlar om att säkra fåglarnas livsmiljöer, inte bara kortsiktigt utan också på längre sikt. Vad anser du att KOFs målsättning bör vara? Likt Lars Unger tror jag mig minnas att medlemmarna rankat ett effektiv fågelskyddsarbete som en av föreningens mest angelägna verksamheter.
E-post till: Håkan Karlsson Skicka E-post till Håkan Karlsson
Henrik Ehrenberg: 8/7-10 01:53
KOF säkrar inga fåglars livsmiljöer Håkan men visst hade det varit underbart om det vore så. KOF för och ska föra fåglarnas talan. Föreningen försöker påverka våra beslutsfattare genom att exempelvis författa skrivelser antingen själva eller vid behov, i nära samarbete med Skånes Ornitologiska Förening. Arbetet är tidskrävande och drivs helt ideellt. Sedan kan vi bara hoppas att politikerna och tjänstemännen värderar vårt fågelperspektiv i den sammanvägning som alltid måste göras innan ett beslut. Ett uppdrag jag inte avundas dem, det är många hänsyn som måste tagas i beaktande. Denna del i processen är vikt åt politiker och tjänstemän på olika nivåer. I kategorin politiker och tjänstemän önskar jag att fågelskådartätheten skulle varit större än den är idag. Det hade fåglarna tjänat på.

De som tar och sätter sig in i alla dessa perspektiv (oavsett fråga golf, jakt, vindkraft, vattenskoteråkning eller ett så udda ämne som stadsbyggnadsplanering) och tenderar att ha ett "helikopterperspektiv", är i mina ögon de riktig stora människorna. Motsatsen heter trångsynthet och är inte särskilt smickrande men ack så vanligt. Det som jag beundrar hos den som kan anlägga alla perspektiv på en fråga är den uppoffring i tid vad avser kunskapsinhämtning som krävs för att vara trovärdig och den ödmjukhet inför andra uppfattningar som måste finnas.
Håkan Karlsson: 8/7-10 08:06
Som du skriver Henrik så förlitar sig samhället ofta på att ideella krafter ser till olika naturvårdsintressen. Detta är i mycket ett politiskt vägval.

För att fortsätta på din linje Henrik, att KOF skall föra fåglarnas talan. Hur gör man då det? För att det skall finnas livsutryme för fåglar (och andra organismer) även framöver krävs det att det finns utrymme för arter att flytta på sig. Olyckshändelser, exploatering eller på annat sätt förändrade betingelser på klassiska lokaler kan plötsligt förändras. På något längre sikt vet vi att klimatförändringar kommer att förflytta vegetationstyper och livsmiljöer till nya platser. Att satsa alla resurser på ett mycket begränsat område, där en specifik art råkar uppehålla sig idag, talar på intet sätt för artens framtida uppehälle.

När KOF yttrar sig om framtida exploateringsplaner, eller hjälper kommunerna att finna den bästa lokaliseringen av vindkraftverk, arbetar föreningen med sikte på horisonten. Samma långsiktiga perspektiv har föreningen i samarbeten kring anläggande av våtmarker. Här förenas olika grupper i intresset att skapa områden som gynnar såväl fauna som flora, förhindrar läckage av närsalter och näringsämnen, skyddar vägar och boenden från översvämningar osv. Det anser jag verkligen vara att effektivt föra fåglarnas talan.

I arbetet med att säkerställa (en process med många deltagare och viljor) framtida livsmiljöer delar KOF alltså målsättning med många andra intressegrupper, vilket leder till ett än mer effektivt arbete. När KOF informerar, inspirerar och interagerar arbetar man återigen för framtida resultat.

Exploateringstrycket på det skånska landskapet är mycket hårt. Att med gemensam kraft arbeta för att långsiktigt bevara och skapa förutsättningar för framtida livsmiljöer är verkligen att föra fåglarnas talan, många arter på en gång.

Jag anser att KOF bedriver ett starkt fågelskyddsarbete. Personligen tror jag dock att det är viktigt att föreningen har en klart formulerad målsättning samt en vision för hur målet skall nås. Men våra åsikter skiljer sig, Henrik, om du anser att vägen framåt betyder att KOF skall hålla sig på sin kant gentemot andra intressegrupper i samhället.
E-post till: Håkan Karlsson Skicka E-post till Håkan Karlsson
Lars Unger: 8/7-10 10:02
Självklart är det inte KOF som SÄKRAR fåglarnas livsmiljöer Henrik. Det är kommun, län och riksdag/naturvårdsverk som på olika nivåer sköter den saken, men vi föreslår åtgärder och kan vara remissinstans vid nyexploatering för byggnation m.m.. Vi sitter ju inne med en bred kunskap om just fåglar och är de som självfallet ska hålla koll på vad som sker inom vårt rapportområdes gränser. Det är det jag menar med "säkra livsmiljöer" för våra befjädrade vänner. Det är lobbying på högsta nivå, som gäller :-)
Men det förstod du säkert att jag menade, eller hur.
Förstår självfallet också, att allt som görs i föreningens namn av styrelserepresentanter och andra är ideellt och tidskrävande. Det var det jag menade, när jag i tidigare inlägg föreslog att t.ex. "ta hjälp av föreningens duktiga inventerare". Avlastning av styrelsen :-)
Finns säkert lokalpatrioter som besitter en enorm kunskap kring sitt närområde, som nu Thomas Wallin i Vegeholmsexemplet.

Sedan är det ju ofta inte tid till så mycket "ödmjukhet" gentemot andra grupper, när man skall försvara och bevara en viktig biotop för en eller flera arters överlevnad. Vi har ju så att säga ett särintresse att försvara och då är det ofta JA eller NEJ som gäller. "Ödmjukhet är en dygd" brukar man säga och man kan kanske tycka att "ödmjukhet" borde lysa igenom lite oftare i debatter och beslut, men det finns också gränser. Även små biotopförändringar ställer ju som bekant ofta till stor förödelse för växt och djurliv.
Vi tillsätter handikappombudsmän, äldrevårdsombudsmän och personliga assistenter till de som av olika anledningar behöver hjälp med diverse ting för att kunna fungera i samhället.
Kanske dags med en fågelombudsman?
Skojar bara (bäst att tydliggöra :-)).
Det är faktiskt vi alla i egenskap av fågelskådare som kan titulera oss fågelombudsmän/kvinnor.
Att sedan våra kunskaper sammanställs och tillförs beslutsfattarna i KOFs regi, känns som en styrka, svårare att kringgå än enskildas initiativ.
Därmed inte sagt att enskildas röster är onödiga i sammanhanget, tvärtom.
De "personliga politiska karriärmänniskorna" (Hmmmmm) är mera sällan fågelskådare. Jag vet av egen erfarenhet detta, åtminstone är det så i Höganäs kommun.
Det är därför vi måste ligga på och informera "karriärmänniskorna" om rådande lägen.
VI för fåglarnas talan gentemot alla andra intressegrupper där det kan uppstå konflikt.
Går inte att förlita sig på att någon annan gör det.


E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Johan Brinck: 13/7-10 12:31
För att återgå till det aktuella golfbaneprojektet: nu är inte tid att diskutera med kommunens planerare längre. Kommunens högsta organ har fattat sitt beslut. Naturskyddsföreningen i Ängelholm kommer förmodligen att överklaga beslutet till Länsstyrelsen (utan större förhoppningar - de har inte haft invändningar mot projektet hittills), och sedan regeringen. Den stoppade ju Påarp, så chansen borde finnas. Nattskärror torde vara ovanligare än de åkergrodor som åberopades i Påarpsfallet.
Thomas Wallin: 13/7-10 15:30
Kanske rent av ett överklagande tillsammans med KOF och övriga goda krafter som vill bevara skogen runt Ängelholm?
Lars Unger: 13/7-10 16:58
Tycker jag absolut att vi i KOF ska vara med på och stödja med all kraft och kunskap som går att uppbringa.
Överklagar inte Naturskyddsföreningen, så tycker jag att KOF ska göra det.
Bäst om båda föreningarna hjälps åt.
Röstar för Thomas Ws förslag.

Pessimistisk Johan?
Kommunens högsta beslutande organ, kan faktiskt göra en helomvändning på ett kommande möte om nya fakta i målet dyker upp. Lobbying på alla fronter är aldrig fel. Tagna beslut går som sagt att ändra, även om det inte är det lättaste att få till, kan jag tänka.

Man får aldrig ge upp när så här viktiga saker står på spel.
Med KOF, för Nattskärran!
E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Lars Unger: 14/7-10 10:59
http://hd.se/angelholm/2010/07/14/golfbaneprojekt-stoter-pa-patrull/

Artikel i dagens HD.
Finns mycket att beakta när det gäller de kritiska rösternas tänk.
Hej o hå, kör på.

Naturskyddsföreningar av alla typer, bör absolut gå ihop och göra gemensam sak i överklagan av beslutet tycker jag. Ju fortare detta sker, dess bättre. Thomas Ws linje ovan i denna tråd, är helt klart rätt.
Med KOF, för fokus på naturens naturliga värden.
E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Johan Brinck: 15/7-10 12:18
Sista dag för överklagande är 2 augusti.
Thomas Svanberg: 15/7-10 20:49
Tack för information Johan!

Vi skall först få tag på mkb:n från Sweco och studera den. Utifrån denna får vi sedan ställa en överklagan.
E-post till: Thomas Svanberg Skicka E-post till Thomas Svanberg
Thomas Svanberg: 29/7-10 08:43
En skrivelse går iväg idag från KOF!
E-post till: Thomas Svanberg Skicka E-post till Thomas Svanberg
Thomas Svanberg: 22/9-10 16:12
För information -
Vi fick för en tid sedan svar från Länsstyrelsen att vår skrivelse lämnas utan åtgärd.
E-post till: Thomas Svanberg Skicka E-post till Thomas Svanberg
Henrik Ehrenberg: 16/6-11 13:47
http://hd.se/angelholm/2011/06/16/klartecken-for-wegeholms-golf/
Lars Unger: 16/6-11 23:03
"Också oppositionsrådet BrittMarie Hansson (S) välkomnar beslutet.
– Vi har alltid varit positiva till planerna. Vi har länge behövt något som öppnar upp söderut, säger hon".

Vad menar kvinnan?
Öppna upp söderut. Har man hört på maken. Låter som om Ängelholm är en stad innesluten av skogar och mörker. Med sådan öppna upp-företrädareföreträdare i kommunledningen kan allting hända.
Beklagligt värre.
E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Börje LÖfblad: 17/6-11 16:38
Hej,

Jag är för min del belåten med det slugiltiga beslutet.

Golfbanor tycker jag många gånger innebär en försköning av landskapet och innebär en viktig rekreation för många.

Jag rekommenderar ett besök på Sankt Arilds golfbana med dess insjöar och frodiga fågelliv.

Även golfbanan i Munka är ett exempel på för fåglarna störningsfri miljö med orörda skogsmiljöer.

För mig är golfspelet en njutning som naturvän. Jag har sysslat med detta i 70 år och kan varmt rekommendera denna sysselsättniing.

För att ta det ett steg längre så ser jag många naturområden som potentiella paltser för vackra golfbanor, men det får väl stå för oss golfvänner.

Börje
E-post till: Börje LÖfblad Skicka E-post till Börje LÖfblad
Thomas Wallin: 17/6-11 18:27
Håller med dig Lars; vad menar oppositionsrådet? Fast både hon och några andra kommunpolitiker har tidigare sagt att det inte spelar så stor roll, det är bara produktionsskog man offrar… Undrar just till vilka skogar dom förlägger sina söndagspromenader???

Jag lider tillsammans med nattskärrorna, alla hjortar, trollsländor m.m. m.m… och alla andra Homo sapiens som vandrar, cyklar o njuter i skogen.
Lars Unger: 19/6-11 02:04
Jag har påpekat det tidigare i denna tråd. De politiska beslutande karriärmänniskorna är mera sällan fågelskådare. Jag vet av egen erfarenhet detta och åtminstone är det så i Höganäs kommun. Säkert inte någon skillnad på sammansättningen i Ängelholms kommun. Däremot är säkert en hel del av dem golfspelare, eller känner broder och systerskap med golfspelande affärs- och privata vänner. Har man sedan Börjes konstruktiva syn på att rekreation måste företagas i trädfri miljö, då helst välklippt och ansad sådan, så är det kört för den biologiska mångfalden inkluderande Vegeholms Nattskärror och Vattensalamandrar.
En politiker i min kommuns väl valda ord för ett antal år sedan, ringer fortfarande klart i mitt minne - " ingen jävla liten gräshoppa skall väl få stoppa utvecklingen".
Då gällde det en lokal med Buskvårtbitare som hotades av skövling, p.g.a. tänkt byggnation.
Bevara den biologiska mångfalden är idag honnörsord i de flesta kommuners miljövårdsprogram.
Rekommendationer från riksplanet.
Jo man ber att få tacka.
Börje LÖfblad: 21/6-11 22:12
Hej,

Golfspelet är faktiskt en naturupplevlelse, lika mycket som fågelskådning.

Golfspelet hat naturtraditioner från tretton hundratalet i Skottland.

Jag har sysslat me detta sedan 1941, föörst som caddir, kulbbärare till överklass och adel, och nu senare medlem bland 400 000 andra entusiastiska intressenter för denna fina sport och rekreation.

Jag sjäv i ålder 82 spelar två gånger i veckan med en 90 årig kamrat,

Natt skärror och grodor sör vi inte.

Bättre utvweckiling södetr om Ängelholm finns inte.

Jag är säkerr på, att nattfåglarna klarar omställingen till nya revir, t. ex, ne d mot KLören.

Börje
E-post till: Börje LÖfblad Skicka E-post till Börje LÖfblad
Thomas Svanberg: 21/6-11 22:34
Hej Börje.
Dessvärre kommer mer eller mindre all skog på det vi benämner som Klören att ingå i golfbanan. I stort kommer all mark norr om grusvägen som löper ned mot havet (på Klören) att tas i anspråk. Kvar blir skogen mellan grusvägen och Vegeån. Det lär inte bli några större ytor kvar för tex nattskärran
E-post till: Thomas Svanberg Skicka E-post till Thomas Svanberg
Thomas Wallin: 22/6-11 00:12
Ok Börje, nattskärror o grodor ser ni inte säger du - men det gör du lätt om du tar en tur ut i Vegeholmsskogen innan golfarna börjar att såga...

O tycker du inte att det börjar bli nog med golfbanor i trakten? Citerar Ängelholms turistbroschyr: "Nv Skåne är världens näst mest golfbanetäta område. Bara i Florida ligger banorna tätare. Vi bjuder på 25 golfanläggningar och 31 banor inom 40 minuter".
Börje LÖfblad: 22/6-11 09:50
Hej,
En passionerad golfspelare tycker inte, att det kan bli för många golfbanor i synnerhet som klimatet i Skåne är det bästa i landet för golfbanor.
Tillgången till en närliggande golfbana i Ängelholm tycker jag också är ett tungt vägande argument liksom markägarens rättigheter att anlägga en golfbana.
Börje
E-post till: Börje LÖfblad Skicka E-post till Börje LÖfblad
Thomas Wallin: 22/6-11 10:14
Jaha, och när klimatet i Skåne är det bästa i landet för golfbanor behövs ingen fågel- o naturhänsyn?
Börje LÖfblad: 22/6-11 11:52
Hej igen,

Ärendet har prövats inte minst ur natursynpunkt av berörda myndigheter, vilka godkänt projektet.

Visst finns det många golfbanor i NV Skåne, men faktiskt bara en inom Ängelholms kommun, öster om Munka Ljungby.

Börje
E-post till: Börje LÖfblad Skicka E-post till Börje LÖfblad
Tommy Strandek: 24/6-11 00:12
Heja Börje!
Friskt vågat att sticka ut hakan även om det är stor risk att
skägget ryker all världens väg. Det verkar som om du är
mer golfspelare än fågelskådare.
Kan hålla med om att en golfbana inte behöver betyda
katastrof för växt- och djurliv men då behövs ett alldeles
speciellt hänsynstagande från banbyggaren och som förmod-
ligen går ut över spelbarheten. Som du säger så har iallafall
banan i Arild ett inte oävet fågelliv.Hade alltid kikaren i bagen
när det begav sig.
Men du måste väl hålla med om att ytterligare en bana i
trakten är rätt onödig även det blir en seaside-variant som
säkert drar till sig en hel del spelare, bl.a då Åsa Herbst och
Britt-Marie Hansson som båda är aktiva golfare. Det har
säkert haft betydelse för etableringen. Även sossar vill ju
spela moderatbandy nära stranden. Säkert kommer det en
del PEAB-höjdare också.

E-post till: Tommy Strandek Skicka E-post till Tommy Strandek
Börje LÖfblad: 24/6-11 07:42
Hej,

Ja visst är jag mer golfspelare än fågelskådare i denna fråga.

Men fågelskådarna kan ju inte få vetorätt när det gäller anläggniing av golfbanor. Då skulle det inte finnas några.

Beslutet om golfbanan i Vegeholm har fattats i demokratisk ordning och efter om fattande överklaganden och nya utvärderingar.

Sticka ut hakan skall man göra om man tycker att något är fel.

Det stora flertalet i de beslutande organen är säkert inte golfspelare och inte heller fågelskådare heller.

Salomoniskt kan man ju säga, att de som beslutat inte har kompetensen vare sig i golfandet eller fågellivet och då blev det så här.

Själv har jag inget personligt intresse av den nya golfbanan, men jag tycker att man skall kunna respektera ett demokratiskt beslut efter så om fattande prövning.

Till tröst för fåglarna kan man undra om golfbanan nu kommer att anläggas med tanke på den stora fördröjningen och därmed sammanhängande finansieringsfrågor.

Börje
E-post till: Börje LÖfblad Skicka E-post till Börje LÖfblad
Karl G Nilsson: 24/6-11 11:23
När man läser dessa rader behöver man inte förvånas över att 12% av jordens fågelarter är hotade och av dessa är det hela elva arter som inte är hotade av mänsklig verksamhet! Här i Europa är 43 % av arterna hotade eller missgynnade, en liten lätt ökning från 38% mellan 1994 och 2004, så före 2020 bör mer än 50% vara missgynnade.

Nä Börje, det är inte naturvården sam har vetorätt snarare golfarna. Hur många gånger har naturvården och den biologiska mångfalden stått på den vinnande sidan? Det är väl snarare biologisk enfald som råder hos våra politiker och beslutsfattare. Alla de beslut som tagits angående biologisk mångfald både på riksnivå och internationellt är mest en papperstiger, i alla fall har jag inte sett mycket förverkligas här i NV-Skåne.

Det är många demokratiska beslut som tagits och som framtiden inte alltid sett lika positivt på.

Börje det är dags för oss och våra politiker att ta lokalt ansvar vi kan inte hoppas på att någon annan tar ansvar för den biologiska mångfalden här i NV. Det är vi som kommer att bli dömda av framtiden.
Börje LÖfblad: 24/6-11 12:05
Karl,

Det är säkert helt korrekt det du skriver.

Men det är fel att lägga skulden för detta på tillkomsten av golfbanor världen över.

Det får vara en viss måtta på skuldbeläggningen av golfbanor.

Börje
E-post till: Börje LÖfblad Skicka E-post till Börje LÖfblad
Börje LÖfblad: 25/6-11 01:35
Hej,

Från början insåg jag givetvis, att mina positiva synpunkter på golfspel och golfbanor skulle verka provocerande på flertalet i detta forum.

Men trots mitt stora intresse för fågelskådning kunde jag inte avstå från att sätta i gång denna diskussion , ja inte sätta i gång , men bemöta den totalt negativa inställningen till projektet i Vegholm.

En del av mina synpunkter blev säkert drastiska och i ögonfallande överdirvet positiva för golfbanorna. det var lite avsiktligt.

Nu är vi i detta läget med en golfbana i näravstånd till Ängelholm, vilket golfarna i Ängelholm har kämpat för i 50 år , men blivit förvisdade till att investera i en golfbana i skogen bprtom MUnka.

Visst förstår jag argumenten för olämplighetne med hänsyn till nattskärrorna och jag tar också intryck av vad som skrivits till mig.

Som jag skrev tidigare så är jag långt ifrån säker på att detta projekt kommer till utförande. Marknaden för nya golfbanor är inte vad den var för 10 år sedan.

Upp till trädkramningoch "Ocivila" Protester.

Börje
E-post till: Börje LÖfblad Skicka E-post till Börje LÖfblad
Karl G Nilsson: 25/6-11 17:22
Drastiskt och överdrivet, helt korrekt Börje.

Hur många golfbaneprojekt och utbyggnader har KOF egentligen aktivt tagit del i motståndet och fört fram sina synpunkter? Tror faktiskt att KOF bara har agerat i de fall där det funnits STORA ornitologiska värden att försvara, men att naturvården alltid får skulden för att vara emot allt, trots att det inte stämmer överens med verkligheten.

Lars Unger: 25/6-11 20:32
Du svänger som en vindflöjel i åsikt Börje, men jag ser dig som en förespråkare för att det är okej att anlägga så många golfbanor som det över huvud taget går att klämma in i vår bygd och då så är du följaktligen för att vi minimerar den biologiska mångfalden, vilket även inkluderar fågellivet.
Fågelarter klarar säkert en viss omställning till nya revir, men det förutsätter självfallet då att det finns NYA REVIR att ta i anspråk.
En sak som du över huvud taget inte berör Börje, är de bekämpningsmedel som måste till, för att hålla golfbanorna och i synnerhet greenerna i perfekt skick för er naturälskande golfentusiaster. Här tillåts ingen biologisk mångfald och de arma satar som ska leva i, eller i samliv med bäckar och sjöar, får hålla tillgodo med en cocktail av diverse bekämpningsmedelsrester i sina livsmiljöer. I HD denna dag står att läsa att i länsstyrelsens tester på skånska vattendrag, påvisades i alla prover bekämpningsmedel, i några resultat i klass med värden mot dricksvattensförbud. Är det någon enda logiskt tänkande människa, som kan inbilla sig att detta på något vis, kan gynna den biologiska mångfalden?
E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Börje LÖfblad: 26/6-11 11:10
Lars,
Användning av växtbekämpningsmedel på golfbanor är väl kontrollerat av miljömyndigheterna i respektive kommuner.
Det handlar om behandling av svampangrepp på greenytornna.

Eftersom det bara finns en golfbana i Ängelholms kommun, så handlar det om en total yta på 1500-2000 m2. Inte så stor yta i förhållande till all annan växtbekämping inom jordbruk, parker och trädgårdar.

Börje
E-post till: Börje LÖfblad Skicka E-post till Börje LÖfblad
Lars Unger: 26/6-11 14:47
Absolut inte så stora ytor i förhållande till jordbruk och trädgårdar. Helt överens i storleksjämförelsen, men det förringar ju inte faktum. O sen så är jag inte så säker på att du är så sanningsenlig när du minimerar bekämpningen till svampangrepp på greenytorna käre fågelvän :-). Användningen av bekämpningsmedel är väl kontrollerat av myndigheter, både på kommunal nivå, läns nivå och av myndigheter på riks nivå säger du ja. Det är därför provresultaten ser så bra ut i våra sjöar och vattendrag Börje :-) Nej, det krävs nog lite tuffare tag för att förhoppningsvis få tillbaka en del av möjligheterna till det som alla säger sig vilja eftersträva - "biologisk mångfald".
E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Lars Unger: 26/6-11 16:32
Ok. Jag tog i lite i överkant med hur du formulerade din kontroll av växtbekämpningsmedel Börje. Du höll dig till att det kontrollerats på kommunal nivå. Det är ju jag som skenade iväg med kontrollinstanserna, men min utökade kontroll, ju gör inte saken bättre i slutänden. Tvärtom betydligt sämre, kan man väl tycka :-)
E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Börje LÖfblad: 26/6-11 18:07
Lars,

Bra att vi kan diskutera i durtonarter.

Du är inte ensam om att ta i lite extra, Det har ju jag också gjort i min argumentering - ja till och med provocerande.

För min del är jag i en dikussion beredd att ta emot sakskäl och inte bara som politiker envete hålla fast vid sin utgångssynpunkt.

Det är väl det som kanske myntar uttrycket vindflöjel.

Börje
E-post till: Börje LÖfblad Skicka E-post till Börje LÖfblad
Lars Unger: 30/6-11 14:13
Vilken tonart som används kan ibland vara lite vanskligt att avgöra Börje. Det går att komponera stycken där både dur och moll vävs in, så att det näst intill blir omöjligt att avgöra om den ena eller den andra tonarten överväger
Låt oss vara överens om att diskussionen företas i dur även om dock inslag i moll förekommer

Fatta mig rätt om jag var otydlig- Jag drog iväg med ytterligare ett par kontrollinstanser som du inte tog upp i ditt inlägg. Jag gjorde det för att skicka iväg en liten "blänkare" på, att det trots alla dessa kontrollerande instanser, ser så jävligt ut som det gör för fauna och flora. Detta var min tanke.
Politiker håller inte alltid "fast vid sin utgångspunkt" kära du. Dylika uttalanden som ditt ovan, drar alla över en kam, är inte sanna och bidrar bara till att skapa politikerförakt. En "utgångspunkt" kan snabbt förändras,när andra infallsvinklar än de ursprungliga kommer upp till diskussion. En "politiker" bör alltid vara öppen för nya infallsvinklar. Tyvärr så är det mesta som beslutas redan förutbestämt genom tidigare möten och handskakningar, så förändringar i ståndpunkt vid kommunfullmäktige och liknade instanser är sällsynta. Förmodar att det är detta fenomen du åsyftar, men dra för allt i världen inte alla över en kam. Det är nämligen inte med sanning överensstämmande.
"Vindflöjeln" lämnar jag därhän.......
E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Börje LÖfblad: 30/6-11 23:11
Lars,

Nu har vi avlägsnat oss helt från frågeställningen rörande golfbanor kontra biologin.

Men det kanske är lika bra.

Jag är normalt mycket noga med att undvika att dra en grupp över en kam.

Men när det gäller politiker i en debatt så är det uppenbart för mig, att varje politiker är helt oemottaglig för sakliga argument från den andra parten.

Det tycker jag är lite sjukt och gagnar inte samförståndet.

Jag tror, att vi ömsesidigt missförstår varandra, vilket är lätt gjort i en skriftlig kommunikation.

För mig som 82´åring är golfspelandet ett livselexir både fysiskt och mentalt, liksom också fågelskådantet, som kom senare in i mitt liv.

Sen har vi det där med dur och moll, vilket var ett uttryck jag försökte mynta in i vår dialog, när jag tyckte att vi var i durtonarter .

Eftersom jag själv är musiker, så låg det sambandet nära till.

Du är välkommen att lyssna på dragspelarna vid Allsångträffarna i Höganäs på några onsdagar under sensommaren.

Hälsningar,
Börje
E-post till: Börje LÖfblad Skicka E-post till Börje LÖfblad
Webbgruppen: 1/7-11 10:42
Diskussionen börjar sväva ut... Vi vill påminna om att tråden handlar om fåglar o golfbanor...
Lars Unger: 2/7-11 22:55
Tack för inbjudan till allsångsträffarna i Höganäs Börje.
Helt ok, även om jag hellre föredrar fågelsång, nattskärrespel, insekts och blomstervandringar och grodkväk i en även fortsättningsvis bevarad och oförstörd Vegeholmsnatur.
Du drar alltså politiker över en kam, för att du är övertygad om de är orubbliga i sin tro och omöjliga i att ta till sig sakliga argument från annan part. Så kategoriskt föraktfull mot de hårt arbetande folkvalda, vill jag nu inte vara Börje.

Webbgruppen tycker vi svävar ut
"Golf i Vegeholm" är trådens namn och så svävande har vi väl inte varit Börje, så att man tappat tråden helt
E-post till: Lars Unger Skicka E-post till Lars Unger
Börje LÖfblad: 4/7-11 22:39
Lars,

Jag accepterar till fullo påpekandet från ansvariga, att diskussionen blivit lite yvig.

Sidospår eller "Tema med variationer" på musikerspråk.

Så kan det bli , när inte haspen är på , och de båda debatt -glada båda två vill ha sista ordet.

Ingen av oss har i alla fall passerat "Gräntzen" för totalstopp.

Börje
E-post till: Börje LÖfblad Skicka E-post till Börje LÖfblad
Paul Tufvesson: 5/7-11 00:52
STOR humor Hr Löfblad! Lyfter på min fiktiva hatt och bugar djupt åt denna fantastiskt fyndiga slut(?)kläm!
E-post till: Paul Tufvesson Skicka E-post till Paul Tufvesson

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin