kof-forum

 
Vindkraftverk 11/9-10 21:41
Hej allihopa!

Först av allt vill jag göra klart att jag inte har nåt emot vindkraftverk, fast varje kWh som produceras subventioneras av staten med 38 öre, (det är bra med förnyelsebar energi tycker jag) men jag är emot vindkraftverk som är placerade i direkt olämpliga områden.

Tänkte uppdatera lite angående vindkraftsparken i Rögle-Västraby. Tyvärr finns det fortfarande planer på att bygga en sådan.
Vad som är planerat är 17 st verk, 165 m höga (lika höga som 3 av Lunds domkyrkas torn staplade på varandra) på ett område som sträcker sig från strax väster om Västraby gård och upp till Stureholms våtmark.
Verken är så höga så att man t.o.m. måste utreda skuggeffekterna! Skrämmande tycker jag.

Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen, dom väntar på ett utlåtande från Helsingborgs kommun som ska komma i slutet av oktober.
Som vi alla vet så ligger det här mitt i värsta sträckområdet och Örnrundan.
Ni som har läst senaste numret av Vår Fågelvärld har sett hur det kan gå, bilden på en glada kluven mitt itu talar ju sitt tydliga språk.
I den artikeln nämndes oxå att ca 25 % av alla vindkraftverk är placerade i för fågellivet olämpliga områden, och det är väl det aktuella området i allra högsta grad!?

Nu undrar jag, har någon av er något tips om vad man kan göra för att stoppa de här planerna?
Jag jobbar på en skrivelse till Länsstyrelsen, som boende i området så hoppas jag att mina invändningar betyder något, men vad kan man mer göra?
En protestlista kanske?
Kan KOF kanske, som förening, göra något?
Vad tycker ni?
Några förslag?
Skrivet av: Heidi Malmgren  Skicka E-post till Heidi Malmgren

Thomas Svanberg: 11/9-10 23:50
Hej Heidi m fl!

Vid det här laget är det känt att vindkraftverken tar död på en del fåglar. Dessutom verkar det som att specifika artgrupper har en tendens att råka mer illa ut än andra. Därav vårt motstånd mot hälften av planerade vindkraftverk vid Filborna i Helsingborg. Men nu gällde frågan Rögle och Västraby och en kort uppdatering enligt nedan:

KOF har vid 2 tillfällen yttrat sig över verken, dels i inledningsskedet till ett Norskt företag och nu senast till Helsingborgs kommun.

Helsingborg, Höganäs och Ängelholms kommun har en gemensam vindkraftsöversikt vilket jag tycker är mycket klokt. Tendensen har tidigare varit att man planerat verken i ytterområdena av sina kommuner vilket lett till att grankommunen klagat och därmed är "soppan" igång.

Då området kring Västraby och Rögle ur fågelsynpunkt är synnerligen värt att bevara i åtminstone nuvarande skick har vi bett Skånes Ornitologiska Förening om hjälp. En skrivelse har således författas även från SkOF. En skrivelse, som liksom våran, tar fasta på dels områdets betydelsepunkt för höst och vinterfåglar såsom, svanar, gäss och rovfåglar och även ur en sträcksynpunkt.

Således har KOF agerat i frågan och nu kan vi bara hoppas att beslutande instanser tar vår och Skofs skrivelse i beaktande vid beslut.
E-post till: Thomas Svanberg  Skicka E-post till Thomas Svanberg
Heidi Malmgren: 12/9-10 00:18
Hej!

Att KOF har gjort de skrivelserna du refererar till kände jag till, men inte att SkOF är inblandade. Det är ju jätte bra!
Jag tänkte mer att om det kanske finns nån mer väg man kan gå?
Har vi inte politiker i vår förening, dom kanske vet andra sätt att påverka dom lokala politikerna? Såvitt jag förstår så har deras inställning väldigt stor betydelse.
Har jag fel?
E-post till: Heidi Malmgren  Skicka E-post till Heidi Malmgren
Thomas Svanberg: 12/9-10 00:34
Nej, fel har du förmodligen inte utan det är tjänstemän och politiker i berörd kommun som beslutar om det blir av eller inte.

Själv har jag ägnat några stunder vid valstugorna i Helsingborg och förhört mig vad de lokala politikerna tänker om nuvarande vindkraftetableringar i kommunen. Lär få betydelse vad som står på min valsedel nästa vecka.
E-post till: Thomas Svanberg  Skicka E-post till Thomas Svanberg
Bernt Green: 13/9-10 17:22
När det gäller vindmöllorna i Stureholmsområdet har vi samma problem på Fleninge Allmänning . Man vill uppföra 3 150 m höga vindmöllor v om Horsarydsvögen ner mot Allerumsvägen.Fågelsträcket från Larod mot Svedberga Kulle och de där befintliga örnarna berös i lika hög grad. Har KOF kännedom om detta?
Läste Skof:s inlaga om de vid Filbornatippen/motorvägen planerade möllorna och faran för berguven på tippen, fö ett ieaaliskt läge.
Protestmöte i Allerums församlingshem tisdag 14 sept kl 19
Välkomna!
Bernt Green
E-post till: Bernt Green  Skicka E-post till Bernt Green
Bjarne Lembke: 13/9-10 21:39Undertecknad har tagit del av yttrande från Zooekolog Leif Nilsson med benämning ”Vindkraftverk vid Bjersgård, Klippans kommun i relation till fågelförekomsten”.

Yttrandet bygger på en fältbesiktning av området den 3 maj 2010.

När man läser yttrandet finner man snabbt att Zooeekologen totalt saknar sinne för helheten i landskapet. Det enda han ser är åkermark och ett par lärkor. Tydligen har han bara stigit ur bilen på den väg som går ned genom området och skådat ut över åkern där vindkraftverken planeras ligga.

Han saknar helt sinne för det fantastiska landskap som Rönneådalen är och omnämner det som ett trivialt område ur fågelsynpunkt. Beskrivningen av landskapet tyder tydligt på att han vill göra det så ointressant som möjligt och man kan därför inte låta bli att oroas över vilket samband han har med uppdragsgivaren.

Förutom de stora översvämningarna som förekommer i området finns det flertalet naturliga våtmarker. Under våren och hösten hyser området mycket stora mängder vadare och sjöfåglar ( se bilder ). Med dessa kommer rovfåglar som flyger över hela området och inte bara längs ån. ( se bild på Havsörn över Källna kyrka ). Han skriver hela tiden att avståndet till ådalen är för stort men det rör sig endast om ett par hundra meter och det är intet för en seglande rovfågel. Under sommaren häckar här ett stort antal storspovar och det är förbluffande att en Zooekolog inte har observerat dem under sitt besök i maj.

Leif Nilsson skriver att några större mängder vildgäss inte övervintrar eller rastar i ådalen. Detta påstående tyder på total okunnighet och uselt förarbete i studien. ( se bilder). Vildgässen betar ogärna under vindkraftverk vilket tydligt visar att fåglarna störs av dessa rörliga maskinernas rörelser och ljud. Risken finns att när det uppförts 2 vindkraftverk så hänvisar man till att naturen redan är störd och då kan man lika gärna bygga fler med stora störningsfaktorer på viltlivet. Jag hänvisar här till tre officiella utländska studier en från United States Department of the Interior Fish and Wildlife Service, jan 1994 och två från DLO-Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek, Arnhem, 1992. Just örnar och seglande rovfåglar riskerar att krocka med vindkraftverk och i vissa områden i USA hyser man farhågor för att den nationella symbolen skall utrotas.

I detta område är naturen i övrigt helt orörd och närheten till Bläsinge ängar och Rönneådalen i övrigt, som i kommunens översiktsplan beskrivits som ” område med högt naturvärde av riksintresse”, gör etableringen av vindkraftverk mycket olämplig. Riksantikvarieämbetet har gjort en fallstudie angående hur vindkraftverk påverkar våra kulturmiljöer. Slutsatsen av studien hävdar att : "Områden som inte tidigare har exploaterats av industriverksamheter eller liknande skall undantags vid etablering av vindkraftverk." Rönneådalen med sin unika ostörda miljö och rika djur och fågelliv bör därför helt fredas för denna typ av industriell exploatering! Landskapet hyser i detta område flertalet mycket vackra lämningar från bronsåldern. Från den som är belägen på Hjelmslund har man 360 gr sikt med utsikt över samtliga 3 NV-Skånska åsar. Här vilar ett tungt ansvar på miljöenheten i Skåne
län. Resonemanget att befintliga störande element skulle legitimera ännu fler i ett sådant område är inte acceptabelt. Med den stora höjd och diameter som dessa rörliga maskiner har så dominerar de mycket stora områden och stör landskapsbilden. Här gäller inte några hundra meter utan i detta öppna landskap mil.

Slutsats

Yttrandet saknar helt vetenskaplig evidens. Studien av området är så dåligt genomförd att den inte bör beaktas när man handlägger detta ärende. Yttrandet måste beaktas som ett tyckande starkt färgat av uppdragsgivaren.


Bjarne Lembke
Med.lic. leg.läk.
Ägare till Hjemslunsds gård


E-post till: Bjarne Lembke  Skicka E-post till Bjarne Lembke
Bjarne Lembke: 13/9-10 21:45
Tyvärr lyckades jag inte lägga till bildmaterialet. om så önskas finns det rikligt med bilder att tillgå.
E-post till: Bjarne Lembke  Skicka E-post till Bjarne Lembke
Heidi Malmgren: 14/9-10 22:44
Har precis varit på mötet i Allerum.
Och det verkar som om det inte ska byggas några vindkraftverk där i alla fall.

För Rögle-Västraby ser det däremot inte så ljust ut.
Men om kommunfullmäktige lägger in sitt veto så kan vindkraftsparken stoppas. Det finns tid fram till den 27 oktober att påverka politikerna!
Lars Unger: 20/9-10 12:18
Skulle vara intressant att höra var Bjarne Lembke ser möjligheten att etablera vindkraftverk. Maken till klagosång kring vindens utnyttjande för elframställning får man leta efter. Tycker du kanske att vindkraft är rent nonsens? Fram med allternativa etableringsplatser Bjarne, om nu allt som föreslagits är totalt kass.
E-post till: Lars Unger  Skicka E-post till Lars Unger
Bjarne Lembke: 23/9-10 18:08
Svar till Lars Unger!
För en del ”miljöfanatiker” har det blivit legitimt att till varje pris offra den lokala miljön för den globala. Vindkraft i den utformning som den har i dag kan endast existera med hjälp av enorma stöd med gröna skatter. Hur många vindkraftverk vi än bygger så producerar de inte en enda kilowatt när det inte blåser eller om det blåser för mycket. Det är vi människor och djur som bor och lever i och med naturen som får betala priset för dina ideologiska idéer. Jag tycker faktiskt inte att mitt inlägg är en klagosång. Det är en vädjan till människan att ta hänsyn till våra kulturmiljöer och fåglars och djurs livsmilöjöer.
E-post till: Bjarne Lembke  Skicka E-post till Bjarne Lembke
Börje Löfblad: 23/9-10 18:51
Hej,

Bra sagt Bjarne !

Om några år hoppas jag några fler inser, att vindkraften aldrig kan ersätta etablerad energiproduktion, som vatten kraft, kärnkraft och dessvärre också kol- och oljeberoende kraftproduktion.

Talet om att allt skall kunna ersättas me s.k. förnybar energi är en populär myt.

Börje
Lars Unger: 24/9-10 00:19
Här värnar vi fåglars väl och ve.
Självklart ska vindkraftverk placeras så de stör våra vänner fåglarna, så lite som möjligt. Inga delade meningar kring detta faktum.

"Miljöfanatiker".
Vad är en miljöfanatiker?
Person som älskar den biologiska mångfaldens bevarande kanske?
Du svarade inte på min fråga Bjarne, utan svävade iväg i ett nonsensresonemang.
Miljöfanatiker??
Det som är lokalt för oss är globalt för någon annan som också har en global syn på det som för oss anses vara lokalt.
Vi har alla ett ansvar i att föra utvecklingen åt rätt håll för alla dem du räknar upp i dina skrivna ord. Finns inga möjligheter att göra detta, om vi inte satsar helhjärtat på förnyelsebara energikällor.

O påhejaren Börje går ett steg längre mot dödsriket.
Han drar iväg i en riktning som får den mest hårdhudade antimiljöfanatikern att mjukna lite.
Snacka om ett hänsynstänk gentemot det vildas livsmiljöer och våra kulturmiljöer.
En strävan efter att successivt ersätta fossil energi med förnyelsebar dito, är ett måste Börje.
Ditt/ert sätt att förespråka och klamra sig fast vid föråldrad och smutsig energiframställning är absolut ett av de största hoten gentemot allt liv på vår lilla jord.
Snacka om hänsyn till kultur och livsmiljöer och inte minst då också, våra fågelvänner.
Börje Löfblad: 29/9-10 19:31
Lars,

Kanske du använde lite mycket brösttoner, men det är Ok för mig.

Kärnan i minsynpunkt är, att vindkraften och än mindre solenergin kommer att kunna ersätta eller kompensera vårt elenergibehov.

Där får vi lita till de enrgiproducerande rresurser som i nuläget finns. Där är kärnkraften en tung post. Kol- och oljebaserade kraftverk är helt visst av ondo, men kan ändå inte omedelbart nedläggas. Det klarar inte vårt energibehov.

Det är bra att vara idealist när det gäller miljön, men kanske ännu ett stycke bättre att se realiistiskt på problamatiken för de närmaste flera tusen åren.

Jag försöker tala om dagsläget och de närmaste tjugotela åren. Vad som händer sen tror jag ingen av oss har förmåga att överblicka..

Detta är en övergripande diskussion, vilken lanske inte helt platsar i detta forum.

mvh
Börje
Lars Unger: 29/9-10 23:00
Sant.
Diskussionen kanske inte helt passar i detta forum.
Håller med dig om både att vara idealist och att vara realist kring naturens/miljöns värden de närmaste tusen åren :-)
Miljöfanatikerfasoner kanske man ska kalla detta synsätt? :-) :-)
Inga brösttoner från mig utan bara smekningar, likt en mild västanvind.
Omedelbar nedläggning av befintlig energiframställning har aldrig varit på tal.
Utfasning i takt med att förnyelsebar tages i bruk.
Allt för att värna naturens/miljöns/fåglarnas värden och överlevnadschanser inför framtiden.
I slutänden är det ju faktiskt också mänsklighetens väl och ve som står på spel.
Lars Unger: 2/10-10 07:52
Förnyelsebar energi är så mycket mer än bara vindkraft. Kärnan i en del forskares tänk, är en helt annan än den ni vill torgföra, Börje o Bjarne.
Så här säger t.ex en-

Potentialen för solel är enorm. Professor Thomas B Johansson i Lund säger att solstrålningen på 2 procent av världens öknar skulle räcka för att ersätta alla fossila bränslen på jorden, om solcellerna får producera el som sönderdelar vatten till väte och syre (elektrolys av vatten) och vätgasen sedan används som bränsle.

O vem är då denne Thomas?
Thomas B. Johansson disputerade i kärnfysik och är chef för Internationella Miljöinstitutet i Lund (IIIEE). Han är också en av världens främsta miljöexperter med inriktning på energi.
Johansson är nu professor och chef för internationalla miljöinstitutet vid Lunds universitet. Hans forskningsområde är energi för hållbar utveckling. Johansson är dessutom Co-Chair för Exekutivkommiteen av Global Energy Assessment.

Här snackas det inte om myter Börje och Bjarne.
Här snackas det om ett framtidsscenario och en framtidstro vars process redan borde varit långt framåtskriden.

Undrar om denne Thomas B Johansson också är en sådan där liten orealistisk, mytskapande, ideologiskt idéskapande liten miljöfanatiker som ni omnämner i erat tänk, Bjarne o Börje.
Kan personligen inte tänka mig att så är fallet :-) :-)

Jag och världens fåglar stödjer i alla fall Thomas Johanssons CO2-fria och strålningsfria tankegångar. Jag snackade med en klok Uggla idag och hon höll med :-)
Börje Löfblad: 2/10-10 14:16
Hej igen,

Förvisso är solenergin den stora enrgiresurs som förhoppningsvis kommer att kunna utnyttjas i stor skala. Den kan bli vida överllägsen vindkraften.

I min verksamhet hade jag anledning att följa utvexklingen av solenergiprográmen från mitten av 1960-talet. Det har hänt en del på 50 år men ännu är man väldigt långt ifrån en industriell fullskalig solenergiproduktion.

Så det är därför som jag förfäktar att de nuvarande energiproducerande metoderna kommer att bli erforderliga i besvärande stor utsträckning under de kommande årtiondena.

Vad som händer senare kan ingen av oss med säkerhet veta.

Jag hoppas naturligtvis som alla andra, att framstegen när det gäller nya energikällor skall utvecklas fortare än vad jag tror blir möjligt.

Vindkraften som radikal ersättare av vår nuvarande energiproduktion har jag inte förtroende för.

Det kanske är dags att stänga detta samtal nu.

BörjeLars Unger: 2/10-10 16:14
Nu börjar tongångarna gå åt lite mera förnuftigt håll Börje.
Ett litet ljus i mörkret :-)

Man är kanske egentligen alls så långt ifrån fullskalig solenergiproduktion alls, men det är många bitar som först skall falla på plats. I vårt fall så saknar vi ju de stora områden som har intensiv sol under stor del av året. I USA har storskaliga projekt dragits igång, som ser mycket bra ut. Det krävs rejäla satsningar och forskning på att vidareutveckla teknik m.m. och detta kunde man dragit igång för mycket länge sedan, om viljan funnits. Man har prioriterat helt fel under 1900-talet. Hoppas det blir en klar vändning under 2000-talet.

Vindkraft som du är så negativ till, är självklart en radikal ersättare till vår nuvarande miljö- förstörande/hotande energiproduktion. Inte allenarådande, men självklart ett reellt komplement som ska utnyttjas där det befinnes lämpligt.

Att sia framtiden med 100% säkerhet är det nog få som vågar sig på. Industrialismens våldförelse på naturen ser vi numera tydliga sår efter överallt. En förändring i tänk och handling måste till, om vi inte skall ödelägga stora delar av det som vi åtagit oss internationellt och beslutat oss för att skydda, den s.k. biologiska mångfalden. Vår framtida energiproduktion är absolut en del av denna förändring.

Jag förfäktar betydligt större anslag till forskning och omställning mot alternativ och förnyelsebar energiframställning. Inte en konservering av de nuvarande energiproducerande metoderna.

För bevarandet och skyddandet av den biologiska mångfalden, där bl.a. fågelvännerna intar en stor plats i mitt liv.

« Tillbaka

Skriv ett svar:
(OBS! Inga signaturer, skriv för- och efternamn - annars raderas ditt inlägg)

Ditt namn:

Din e-post (frivilligt):

Ämne:

Verifieringskod:

Upprepa koden:

Ditt meddelande:

Inga smilies i inlägget?

© KOF 2012
Ansvariga för sidan är KOF:s webbgrupp
Senast uppdaterad 2012-02-14 av Thomas Wallin