Detta händer i KOF – info från styrelsen

Axplock från styrelsemötet den 11 februari 2020

Inom Rögle/Västraby vindkraftområde har trut och ormvråk hittats döda.

Åtgärder för att skapa häckningsytor för bl.a. tärnor på Sandön planeras inom den närmaste månaden, så fort som vattenståndet är så lågt att grävmaskin kan köras ut på ön. Vegetation grävs upp för sandblottor, elstängsel sätts ut och ansluts till solfångare. Vidare kommer vättar att sättas ut på sandytorna.

Kjell-Åke Hall och Kalle Nilsson får ekonomisk ersättning för inköp av 20 holkar (60–70 kr/st.) som ska sättas upp på Kullaberg. Mötet beslutade också att bevilja ekonomisk ersättning (<1000 kr) för inköp av klätterutrustning som ska används vid ringmärkning.

Håkan Karlsson avgår som kommunornitolog i Åstorps kommun. På förslag från Lars Karlsson kontaktades Kurt Månsson som tackat ja till att ta över uppdraget.

Axplock från styrelsemötet den 12 december 2019

Angående samordning av fågelinventeringar som bl.a. initieras av SkOF/SOF Birdlife: SkOF menar att lokalklubbarnas styrelser bör ta ett ökat ansvar för samordningen av inventeringarna i nära samarbete med kommunornitologerna inom våra rapportområden. Inventeringsresultat bör återkopplas till styrelsen, så att styrelsen kan informera vidare till medlemmarna.

Programgruppen annonserar att den inte kommer att meddela programpunkter i medlemsbladet i fortsättningen, utan enbart på hemsidan och på Facebooksidan.

Webbgruppen meddelar att den nya hemsidan fungerar bra.

Axplock från styrelsemötet den 19 oktober 2019

Inom Rögle/Västraby vindkraftområde har hittats ytterligare döda och skadade fåglar, bland annat ännu en havsörn. Helsingborgs stads miljöförvaltning kommer att arbeta för att verken i området stoppas vid slåtter och plöjning. Fågelskyddsgruppen planerar en del fågelskyddsåtgärder. Bland annat vid Sandön, där en häckningsyta på ca 400 kvadratmeter ska iordningställas. Man ska även ha slåtter på en yta vid flaggstången.

En ny hemsida har i dagarna tagits i bruk. Den är inte helt färdig ännu, men gruppen (främst Thomas Wallin, Christer Strid och Karl G Nilsson) arbetar med att färdigställa den nya sidan.

Kjell-Åke Hall har tillfrågats och tackat ja till att bli kommunornitolog i Ängelholm.

Thomas Terne informerar angående att en röjning av sly, vid yttre Kattvik är på gång. Markägaren samt kommunen är kontaktade och han ska även kontakta aktuell kommunornitolog. Frivilliga och kommunen hjälper till att frakta bort det man röjt undan.

Vi jobbar med att försöka hitta flera medarbetare till KOF-bladet. Ett par namn kommer upp, som ska tillfrågas.

Axplock från styrelsemötet den 19 augusti 2019

Fågelskyddsgruppen har varit mycket aktiv och bland annat fördelat ansvaret för olika åtgärder/insatser vid Sandön, Rönnen/Farhult och Hasslarps dammar. Man planerar även en ”städdag” mellan Sandön och Jonstorp, där förslagsvis alla medlemmar som vill får hjälpa till (mer info kommer).

I ärendet gällande ”Bildande av naturreservat på Kullaberg”, har Mats Peterz och Karl-Göran Nilsson varit involverade tillsammans med SkOF.

Det har varit problem med mycket lågt vatten i Hasslarpsdammarna. Det är nu något bättre och vi avvaktar därför tills vidare. Bengt Andersson har kontakt med Helsingborgs kommun i detta ärende.

Programgruppen konstaterar att det blivit väldigt lyckat att fortsätta med måndagsexkursionerna även efter sommaren. De båda exkursionerna, trollsländor i början av sommaren och fjärilar mitt i sommaren, blev mycket lyckade.

Redaktionen har problem med att få ut Medlemsbladet vid de ungefärliga tider som bestämts. Tobias behöver hjälp med redigering samt att, på sikt, eventuellt överlämna redaktörsjobbet till någon annan.

Den senaste tiden har det varit mycket tekniska problem med hemsidan (FsData). Därför föreslår webbgruppen att man snarast möjligt övergår till ny leverantör/webbhotell. Beslut tas att genomföra detta.

Vi har fått kommentarer från del av våra medlemmar som inte är bekväma med att använda vårt lokala BAND för rapportering. Man känner sig osäker och rädd för att göra fel. Vid medlemsmötet den 17/10, kommer information om hur man använder BAND och vad som gäller angående detta.

Axplock från styrelsemötet den 12 juni 2019

Karl-Erik Söderqvist och Lars Forsén redogör för ringmärkningen av havsörns- och pilgrimsfalksungar inom och i nära anslutning till KOF:s rapportområde. Resultatet är mycket gott, även för berguv. Karl-Erik meddelar att en fiskgjuse sorgligt nog har kolliderat och dödats vid ett vindkraftverk vid Lönhult.

Webbgruppen arbetar med en ny hemsida och siktar på uppstart senast i höst. Förhoppningsvis kommer det att lösa de problemen med svårigheter att öppna KOF:s hemsida som på senare tid.

Vassröjning/muddring i Rååns mynningsområde är aviserat. Vi har påtalat att arbetet ska göras efter häckningssäsongen.

Thomas Terne informerar att stadsbyggnadskontoret i Helsingborgs kommun meddelat berörda boenden i Utvälinge att man i nuläget inte kommer att gå vidare med planerna på att bygga ett gömsle vid Sandön.

Med anledning av att känsliga häckfågellokaler besökts av skådare och fotografer som inte alltid visat vederbörlig hänsyn. Fågelskyddsgruppen kommer att gå ut med information på hemsidan och på Band om att respektera fågellivet.

KOF-dagen planeras att äga rum vid Sandön den 22 september.

Axplock från styrelsemötet den 4 april 2019

Till ny sekreterare utsågs Anna-Lena Harmsund och till ny medlemsansvarig utsågs Karl-Erik Söderqvist. Lars Forsén blir ny medlem i styrelsen som suppleant och kommer att bli ansvarig för fågelskyddsgruppen.

Två döda havsörnar har hittills i år hittats i anslutning till vindkraftverken vid Rögle-Västraby.

Olof Strand, Bjuv, slutar som kommunornitolog och KOFs första ordförande Lars Karlsson kommer att över efter Olof.

Lars Forsén informerar om läget på Sandön. Både länsstyrelsen och kommunen har kontakts angående ny skyltning. Det har satts ut minkfällor längs Vegeå, men någon återkoppling om fångst har inte kommit ännu. Lars jobbar även med att kunna påbörja grävning och eventuellt avgränsning ute på ön redan innan årets slut.

Styrelsen gick igenom KOF’s arbetsgrupper och kommer att se ut som följer:

  • webbgruppen, medlemsbladet och programgruppen fortsätter som tidigare. Man har börjat jobba med en ny hemsida (uppstart senast i höst).
  • styrelsen beslutar att lägga ner Obsplatsgruppen eftersom praktiskt arbete med befintliga obsplatser kan fortgå utan att det behövs en arbetsgrupp.
  • gruppen för fågelskydd blir kvar, men här kommer även att ingå vindkraft och rovfåglar, samt ringmärkning. Styrelsen ger även uppdraget till gruppen att diskutera samt utse kontaktpersoner för hotade arter (berguv, pilgrimsfalk, örnar).
  • det beslutas att varje sammankallande i varje arbetsgrupp ska se över syfte, arbetsfördelning, samt gå igenom vilka medlemmar som finns i dagsläget (och är aktiva), vilka som vill fortsätta, vilka som vill sluta och om man eventuellt behöver nya medlemmar och ska sedan informera till styrelsen. Anna-Lena kontaktar varje grupps sammankallande person.

Styrelsen önskar ha idéer och konkreta förslag på aktiviteter/åtgärder för fågelskydd från medlemmarna. Styrelsen kan hjälpa till med ekonomiska medel samt eventuellt att organisera någon aktivitet, men vi vill ha förslagen och engagemanget från medlemmarna.

Rapportering i Artportalen. Här vill vi ha hjälp från medlemsbladet att göra en artikel till hemsida (facebooksida) samt eventuellt även kommande medlemsblad om vikten av att vi rapporterar ALLT i Artportalen. Högaktuellt i nuläget är exempelvis Kronoskogen i Ängelholm.