Detta händer i KOF – info från styrelsen

Axplock från styrelsemötet den 19 januari 2023

Fågelmatningen i Utvälinge
Flyttningen av fågelmatningen från Sibirienskogen till tegelbruksområdet i Utvälinge har blivit en framgång både i artantal och i numerär av fåglar. Drygt 25 arter har observerats vid utfodringsplatsen, bland dem tofsmes vid något enstaka tillfälle. Utvälingeborna Lars Forsén och Tommy Strandek står för tillförseln av foder som bekostas av KOF.

Webbkamera på Sandön
Det inhägnade området på Sandön ska under kommande häckningssäsong förses med webbkamera för att kunna övervaka tärnkolonin och händelser även när man inte är på plats. Helsingborgs stad har bidragit med 10 000 kr till utrustning. Det finns tankar om att kunna göra live-uppspelningar av fågellivet på ön publika genom Internet.

Avverkning vid havsörnsbo
Illegala avverkningar av skog nära ett havsörnsbo i närheten av Tommarps Kungsgård hotar örnens häckning. Häckningsförsöket under 2022 gav inget resultat men örnarna har varit på plats i januari 2023. Ingen polisanmälan är gjord av Länsstyrelsen trots att det handlar om både artskyddsbrott och avverkning av ädellövskog utan tillstånd. Skogsgruppen har tagit initiativ till en polisanmälan som du kan läsa här.

Inventering av tjäder
Representanter för Skogsgruppen har deltagit i en tjäderinventering i Skåne på uppdrag av SkOF:s skogskommitté. Bakgrunden är den att skogsbruket misstänks att inte tillräcklig utsträckning ta hänsyn till tjäderbiotoperna, då stammen i norra Skåne är på stark tillbakagång. Utgångspunkten för inventeringen har varit att utifrån kart- och flygbildsstudier finna biotoper som tjädern föredrar. Ett urval av utpekade platser besöktes under våren 2022 för att kalibrera inventeringsmodellen.

Solcellsparker
Flera ärenden om planerade anläggningar av solcellsparker har hanterats av styrelsen genom det samrådsförfarande som föregår länsstyrelsens slutliga handläggning av ärendena. I Bjuvs kommun planeras solceller inom en före detta lertäkt mellan Billesholm och Ekeby. I Ängelholms kommun planeras en anläggning i södra delen av ”gräsmatteodlingen” på Vegeholms ägor. Styrelsen har svarat att anläggningarna inte står i konflikt med fågelskyddsintressen.

Baltimoretrupialen i Förslöv
Fyndet av Baltimoretrupialen vid idrottsplatsen i Förslöv har rönt mycket uppmärksamhet såväl av ornitologer som lokalbefolkningen. Röster har höjts för att det kan vara det bäst organiserade ”draget” någonsin. Idrottsföreningen har tjänat stora pengar på att ta ut en parkeringsavgift vid idrottsplatsen och på försäljning av bland annat varmkorv, kaffe och varm choklad.

Axplock från styrelsemötet den 11 november 2022

Fågelskyddsgruppen
Vid mötet redogjorde Lars Forsén om utfallet av häckningar av våra bevakningsarter inom KOF:s rapportområde. Två par havsörnar har häckat och minst ett par av pilgrimsfalk. Endast ett par av berguv har häckat och resultatet blev tre ungar som ringmärkts. De dåliga resultaten för pilgrimsfalk och berguv är oroande. Dessutom har två berguvar hittats döda. Dödsorsaken har inte fastställts.

Fågelskyddsgruppen genom Lars Forsén meddelade att 7 000 kr har sökts från Stiftelsen Alvins fond för en utökning av det röjda/inhägnade området på Sandön och för inköp av en viltkamera för övervakning av tärnkolonin under häckningstid. Det finns planer på att förmedla videosändningar från området i realtid till en bredare publik via sociala medier, såsom vår hemsida.

Lyckade häckningar på Rönnen
Häckningsresultaten för Rönnen har varit goda för året. Skärfläckorna fick ut ett 20-tal ungar och en betydande orsak till framgången är att det i år inte funnits räv på Rönnen.
Skogsgruppen har på uppdrag av SkOF genomfört en tjäderinventering i Skåne enligt habitatmodellen. Resultat av inventeringen sammanställs nu i en rapport. Det finns anledning till att återkomma med resultat vad gäller inventeringen i nordvästra Skåne.

Skrivelser och remisser
Bevarandeplan för Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde. Länsstyrelsen Skåne har remitterat ärendet till bland andra KOF. Karl G Nilsson har anlitats och skrivit ned synpunkter som ska utformas till ett yttrande, bland annat med en anmärkning om att havsområdet i Skälderviken söder om västra Bjärehalvön inte inlemmats i bevarandeplanen.

Solcellsparken vid Svedberga. Solcellsbolaget nekades anläggningen och överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. Domstolen har rivit upp beslutet och bifaller bolagets överklagan, samt fastställer föreskrifter som ska motverka negativ påverkan på naturmiljön. Naturskyddsföreningen Helsingborg kommer att överklaga domen till mark- och miljööverdomstolen och har anlitat miljöjuristen Per Kågeson att utforma besvärsskrivelsen.

Ny skötselplan för naturreservatet Borgen. Bengt Hertzman har granskat planen och skrivit ett yttrande där han ser positivt på skötselplanen. Bengt har vidarebefordrat yttrandet till remissmottagaren SkOF som formellt har fått över planen för eventuella synpunkter.

Röjning vid Kattvik
För tre år sedan utförde föreningsmedlemmar en röjning av sly för att förbättra utsikten för havsfågelskådning vid Yttre Kattvik. Det är åter aktuellt med röjning, varför medgivande till företaget har inhämtats från såväl markägaren som Båstads kommun och länsstyrelsen. Jan Skidell samordnar röjningsinsatsen och kontaktar föreningsmedlemmar som kan ställa upp.

Skötsel och underhåll vid Stureholms våtmark
Totta Sandberg har av styrelsen utsetts till samordnare för skötsel och underhåll vid Stureholms våtmark. Bland uppgifter kan nämnas underhåll av plattformen, gräsklippning och röjning av sly, samt samordning av inköpet av fågelfröer för vinterutfodringen vid Stureholm och Utvälinge i anslutning till tegelbruksområdet. Utvälinge ersätter den utfodring som tidigare skett i Sibirien söder om Ängelholm.

Skånska fågelskyddsmötet
SkOF kallade bland andra representanter för lokalklubbarna och kommunornitologer till det årliga Skånska fågelskyddsmötet den 12 november. Thomas Terne och Mats Andersson samt Ängelholms kommunornitolog Lars Hallbeck var fysiskt närvarande i Skånes djurpark, medan mötet följdes av Karl G Nilsson och kommunornitologen Kurt Månsson (Åstorp/Bjuv) via videolänk. Minnesanteckningar från mötet kommer att publiceras.

Inventering i Helsingborgs kommun
Det finns omfattande planer för bostadsbebyggelse och uppförande av ett nytt sjukhus på jordbruksmarken mellan Österleden och motorvägen i Helsingborg. Kommunekologen Fredrik Bengtsson har förhört sig hos KOF om föreningen vill åta sig att dokumentera fågellivet i det aktuella området före exploatering och sedan, efter ett antal år efter utbyggnaden, följa upp förändringar som skett. Karl G Nilsson har nappat på uppdraget och har i fält träffat kommunekologen för en diskussion om hur inventeringen ska genomföras. I gengäld har KOF utlovats kommunalt stöd till Sandöprojektet.

Axplock från styrelsemötet den 9 juni 2022

Havsörn, berguv och pilgrimsfalk
Vid mötet redogjorde Lars Forsén om utfallet av häckningar av våra bevakningsarter inom KOF:s rapportområde. Två par havsörnar har häckat och minst ett par av pilgrimsfalk. Endast ett par av berguv har häckat och resultatet blev tre ungar som ringmärkts. De dåliga resultaten för pilgrimsfalk och berguv är oroande. Dessutom har två berguvar hittats döda. Dödsorsaken har inte fastställts.

Tärnor och vadare på Sandön
Restaureringen av häckningsmiljöer och stängsling som skydd för häckande tärnor och vadare på Sandön vid Utvälinge har i år rönt nya framgångar enligt Lars Forsén. Antalet häckande fisktärnor har troligen mer än fördubblats till minst 20 häckande par. Dessutom häckar tre par strandskator och lika många par större strandpipare. En småtärna har tillfälligtvis observerats vid fisktärnekolonin. En förhoppning är att den till nästa år tar med sig en partner för häckning. En fullständig inventering av häckningsfåglarna har undvikits på grund av den stora risken för störning.  Lars föreslog att inför nästa säsong sätta upp en webbkamera för bättre kontroll av häckningsbeståndet och eventuella predatorer. Glädjande är att varken räv eller människor hittills i år har inkräktat på det avlysta området. Stolpar till inhägnaden ska inför nästa häckningssäsong flyttas och det stängslade området delvis utvidgas. Ej heller på Rönnen finns det spår av någon räv. Därför har skärfläckorna lyckats bra med sin häckning på Rönnen i år.

Bokgåva till KOF
KOF-medlemmen Jan Pettersson hemmahörande i Laröd har skänkt KOF en stor samling litteratur om natur och fåglar. Några av de finaste böckerna kommer vi att behålla som vinster i lotteri vid nästa årsmöte. Resterande böcker skänks till Falsterbo Fågelstation för försäljning till turister och andra besökare i Fyrshoppen. Pengarna från försäljningen går oavkortat till SkOF:s fågelskyddsarbete. Tack Jan för den fina gåvan!

Vindkraft i Kattegatt
KOF har fått tillfälle att yttra sig över två remisser från Länsstyrelsen i Halland. De rör sig om en vindkraftspark vid Lillegrund i Kattegatt. I yttrandena har KOF bland annat påpekat att uppgifter om Hallands Väderös häckningsbestånd av alkor är föråldrade och att det nordgående vårsträckets rörelsemönster och omfattning över havet väster om Kullaberg är dåligt känt.

KOF på Instagram
Webbgruppen har nyligen startat ett Instagramkonto som administreras av Lisa Lund.

KOF på H22 i Helsingborg
KOF har av Helsingborgs stad erbjudits och accepterat att delta i stadens stora expo H22 som i första handlar om innovativ stadsutveckling och hållbarhetsfrågor. Vi kommer att bemanna ett tält i Slottshagen bredvid Kärnan under två tisdagar (21 och 28 juni) och locka framför allt barn och ungdomar till fågelintresse genom att exponera vår förenings aktiviteter. Medlemmar som har vägarna förbi dessa dagar är ju klart välkomna att besöka tältet.

Axplock från styrelsemötet den 2 februari 2022

KOF-bladet
Göran Nilsson är numera sammankallande för Redaktionsgruppen för KOF-bladet. Den 2 maj är deadline för artiklar och utgivningen av det första KOF-bladet för året är beräknat till början av juni månad.

Sandön, Utvälinge
I samband med stormen eroderade vågorna sanden fram till det för tärnorna röjda och inhägnade området och blottlade bland annat nätet i botten utmed inhägnaden. Även de skyltförsedda staketstolparna som utmärker gränsen för beträdnadsförbudet spolades bort. Skadorna ska inventeras i början av april för att se vilka åtgärder som är nödvändiga. Länsstyrelsen har meddelat att staketet som avgränsar området för beträdnadsförbudet kommer att återställas genom Länsstyrelsens försorg. De nya skyltarna kommer att kompletteras med såväl engelsk som tysk text.

Donerade naturböcker lottas ut
En privatperson har donerat KOF en större samling av naturböcker, däribland många fågelböcker. Styrelsen har beslutat att ett urval av böckerna ska utgöra del av lotterivinsterna vid KOF:s årsmöte i mars. Böcker som inte blir vinstpriser kommer att överlämnas till Falsterbo fågelstation som under sommarhalvåret har bokförsäljning i fyrshopen. Pengarna går oavkortat till fågelskyddsändamål.

Vintermatning av fåglar
Fågelmatningen i Sibirien-skogen (söder om Ängelholm) har uteblivit i vinter. På förslag av Lars Forsén beslutade styrelsen att fågelmatningen flyttas till Utvälinge (östra tegelbruksdammen) till kommande vinter. Markägaren ska kontaktas för att godkänna placeringen.

Skogsgruppen
Skogsgruppen bevakar bland annat pågående skogsavverkningsärenden om Enigebäcken (på Söderåsen) och Smårydsskogen (utanför Helsingborg) som blivit segdragna ärenden. Gruppen har i vinter engagerat sig i flera nya, kontroversiella ärenden kring skogsavverkningar vid Bassholma. En ny, prejudicerande dom gällande avverkning kontra artskyddet ger förhoppningar om ökad hänsyn till skyddsvärd skogsbiotop som hotas av avverkning.

Årsmötet 2022
Styrelsen har beslutat att årsmötet ska hållas den 10 mars på Hotell Erikslund. Efter årsmötet blir det fika med mingel och lotteri. Kvällen avslutas med ett föredrag om nattfjärilar av Håkan Johansson. Mer information om årsmötet läggs snart upp på hemsidan.

Ny kommunornitolog i Helsingborg
Peter Svensson, verksam vid Miljöförvaltningen i Helsingborg, har tackat ja till att överta rollen som kommunornitolog i Helsingborg efter avgående Bengt Andersson. SkOF som officiellt utser kommunornitologer i Skåne ska informeras inför ett godkännande.

Ny fest!
Vår planerade jubileumsfest (KOF 50 år) har gått i stå på grund av pandemin. Restriktionerna för fester och arrangemang lättar visserligen, men det känns nu inte lika angeläget att ha en pompös fest i lokal såsom tidigare planerats. Styrelsen har därför tagit beslut om att anordna en enklare fest i utomhusmiljö. Planering av en sådan fest kommer att ske under våren med målet att ha festen i slutet av sommaren eller i september.

Axplock från styrelsemötet den 10 november 2021

Programgruppen berättade att utöver aktiviteter som nu annonseras på hemsidan har ett föredrag om ugglor i Danmark tillkommit. Datum för aktiviteten blir den 23 januari.

Fågelskyddsgruppen har under en veckas tid bevakat framför allt rovfågelaktiviteter vid vindkraftsparken Rögle-Västraby. Syftet är att räkna rovfåglarna och studera de olika arternas beteenden vid genomflygning och födosökning inom och i närheten av vindkraftsparken. En motsvarande bevakning ska genomföras till våren under en veckas tid. Tanken är att studierna ska bli årligt återkommande.

Fågelskyddsgruppen har tagit initiativ till att verka för att häckningsflottar läggs ut i Hasslarps dammar och i vattensamlingen ”Lilla viken” på Rönnen. Anledningen är att försvåra predationen av räv och mink. På Rönnen spolieras de flesta häckningarna för skärfläckan på grund av räv. Kommunen respektive Länsstyrelsen måste kontaktas för att godkänna åtgärderna.

Skogsgruppen genom Per Muhr berättade om sitt engagemang i flera ärenden som berör avverkning av ädellövskog på Söderåsen. Ädellövskogen är viktig då den utgör 1 % av Sveriges skogar som hyser 50 % av alla landets rödlistade skogsarter. Nu riskeras att gran planteras. Ett av objekten är Eningebäcken som gruppen har arbetat med sedan i februari. Möten har hållits med Söderåsens Natur, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Beslutet fån Skogsstyrelsen dröjer.

Örjabäcksleden vid Ausås är en fin bäckdal mitt i jordbrukslandskapet med höga värden för fågelliv och biologisk mångfald. Ängelholms kommun har tyvärr avbrutit planerna på att göra området till naturreservat. Karl-Erik Söderqvist har träffat den nye markägaren som visar intresse för Skogsgruppens synpunkter i fråga om ett bevarande av naturvärdena.

Norra delen av Smårydsskogen utanför Helsingborg består av ädellövskog som är hotad av avverkning. Kommunen har förhandlat med markägaren om köp för att göra området till naturreservat, men denne har avvisat erbjudandet. KOF och Naturskyddsföreningen Helsingborg har skickat en skrivelse och förklarat vilka naturvärden (många rödlistade arter) som hotas vid avverkning. Skrivelsen vann inget gehör och Skogsstyrelsen gav sitt godkännande till avverkningen. Nu har KOF och Naturskyddsföreningen överklagat beslutet hos Förvaltningsrätten som handlägger överklagandet.

Skogen norr om Stureholms våtmark avverkades för något år sedan. Otillåtet rensades dikena samtidigt av markägaren till en halv meter under den tidigare nivån. Detta orsakade en sänkning av vattennivån i våtmarken. Skogsgruppen anmälde tillgreppet till Skogsstyrelsen i våras. Länsstyrelsen ställde då krav på markägaren att återfylla utloppen till tidigare nivå. Detta är nu utfört.

I november 2020 lämnade Svea Solar in en anmälan till Länsstyrelsen för samråd (enligt 12 kap. 6 § miljöbalken) om uppförande av en solcellsanläggning på del av fastigheten Pråmhusen 2:1, Ängelholms kommun (NNO Höja, strax norr om Rönne å). Nu vill Svea Solar ha eventuella synpunkter, bland annat från KOF, på upprättad miljökonsekvensbeskrivning för att kunna gå vidare i ärendet. Kommunornitologen Lars Hallbeck har granskat lokaliseringen och kan inte se att anläggningen får någon negativ inverkan på fågellivet. Däremot är lokaliseringen delvis inom strandskyddat område, vilket torde kräva dispens från rådande bestämmelser. Jordbruksmark som berörs kommer fortsatt att utnyttjas som sådan genom fårbete, alternativt som ängsmark med höproduktion genom slåtter.

Axplock från styrelsemötet den 29 september 2021

Programgruppen planerar åter inneträffar för medlemmar sedan coronarestriktioner tagits bort. Den 20 oktober håller Johan Eklöf, författaren till boken ”Mörkermanifestet”, ett föredrag på Himlagård (vid Himmelsfärdskyrkan) i Höganäs. Föredraget som handlar om hur artificiellt ljus nattetid påverkar djurlivet, däribland fåglar, är sponsrat av KOF. Den 17 november håller Ulf Ståhle föredrag på järnvägsmuseet i Ängelholm om sin resa till nordöstra Indien.

Fågelskyddsgruppen meddelade att arbetet med att bereda tärnor och vadare bättre förutsättningar för häckning på Sandön fortsätter. Strandråg har grävts bort längs elstängslet för att motverka strömbortfall och det finns planer på att lägga sten i den röjda sandmarken innanför stängslet. Den senare åtgärden kräver ett godkännande av Länsstyrelsen och svar inväntas.

För närvarande finns det ingen som ansvarar för vinterfågelmatningen i Kronoskogen söder om Ängelholm (Sibirien). Styrelsen vädjar till frivilliga medlemmar som vill fortsätta med matningen och tillföra automaterna frön. Kontakta Lars Forsén, larsforsen(a)hotmail.com, 070-984 63 38.

Skogsgruppen arbetar med flera områden (Bjärbolund, Eningebäcken, Smårydsskogen) med värdefull natur som är föremål för skogsavverkning. Med sitt ekologiska kunnande och genomförande av naturinventeringar förmår de kunna påverka beslutsfattare att avstå från att fatta okloka beslut kring avverkningar som hotar betydande naturvärden. Skogsgruppen samarbetar i flera ärenden med Naturskyddsföreningen.

Styrelsen har beslutat att sponsra filmprojektet ”Nordens urgamla termikflaskhalsar” med ytterligare 15 000 kronor. Filmning med intervjuer från bland annat Hittarps rev och Sandön har pågått de senaste veckorna, under dagar då väderläget varit gynnsamt. Enligt projektledaren Per Hansson kommer intervjuer med KOF:are att få stort utrymme i filmen.

Johan Åhlén redogjorde för deltagandet i ett seminarium (via video) som arrangerats av BirdLife Sverige. Det handlade om hur man ska få nyanlända, speciellt ungdomar, att bli naturintresserade som en del i integrationsprocessen. Johan är nu engagerad i BirdLife:s arbetsgrupp och mottar tacksamt uppslag om arbetssätt och aktiviteter som kan genomföras i projektets anda. Kontakt Johan, johan.ahlen(a)hotmail.com, 070-536 62 91.

Axplock från styrelsemötet den 18 augusti 2021

Fågelskyddsgruppen genom Lars Forsén redogjorde för årets häckningsframgångar på Sandön. Inom det röjda och inhägnade området på ön häckade sent på säsongen upp emot tio par av fisktärna. Flertalet av dessa par hade tidigare misslyckat med sin häckning på Själrönnen, på grund av högvattenstånd, och valde Sandön för sin andra häckning. Detta resulterade i att minst ett 10-tal ungar kläcktes fram. Även strandskator och ett par av större strandpipare genomförde lyckade häckningar. Nu hoppas vi att fisktärnorna återkommer till nästa säsong och med dem även småtärnor som setts sporadiskt kring Sandön. Inför nästa säsong kommer ytterligare åtgärder att genomföras för att uppnå nya framgångar.

Fågelskyddsgruppen planerar inför hösten och kommande vår en intensivbevakning av främst det rovfågelsträck som passerar vindkraftsparken Rögle-Västraby. Det gäller under en höstvecka och en vårvecka med upprepning under kommande år. Projektet har som syfte att få bättre kunskap om mängden rovfåglar som passerar, och eventuellt födosöker, och hur de uppför sig kring de hinder som vindkraftsverken utgör. Bevakningen sker i första hand av de personer som ingår i Fågelskyddsgruppen, men det kan bli aktuellt med att kalla in även andra fågelskådare för bemanningen.

Skogsgruppen har författat ett yttrande till Länsstyrelsen över förslaget till den skötselplan som ska komma att gälla för Tursköpsskogen när det avsätts som naturreservat. Styrelsen har granskat yttrandet med de synpunkter som framförts och godkänt att dessa kan ligga till grund för ett yttrande från KOF.

Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) i Helsingborgs stad har förhört sig hos KOF om det är möjligt att utifrån ett fågelskyddsperspektiv anlägga ett hundhägn vid Hasslarps dammar. Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att till SBF framföra, att ett hundhägn inom stadens mark vid Hasslarps dammar är en olämplig placering.

Styrelsen beviljade Micke Jönsson medel om maximalt 3 500 kr för inköp av nät för fångst av fåglar som ringmärks. Micke bedriver sedan många år tillbaka sin verksamhet på Örby ängar.

Mot bakgrund av att gällande restriktioner mot smitta av covid-19 endast medger att 50 personer kan samlas till privata fester så tog styrelsen beslutet att skjuta upp festen tills restriktionerna lättat. Med tanke på att en inbjudan måste gå ut i god tid, så är det inte troligt att festen blir av under innevarande år.

Axplock från styrelsemötet den 9 juni 2021

Programgruppen meddelar att en fjärilsexkursion kommer att anordnas i sommar. För vidare information hänvisas till vår hemsida som ständigt uppdateras.

Avslöjande larm om störningskänsliga häckfåglar, men också om omdömeslösa fotografer (och även skådare) är problem som uppmärksammats av styrelsen. Fågelskyddsgruppen planerar snart ett möte för att diskutera åtgärder för att stävja ofoget. Såväl BirdLife Sverige som BirdAlarm har fastställda etiska regler som KOF hänvisar till på hemsidan.

Situationen för berguv i Skåne är bekymmersam. I år har endast tre par fått ut ungar jämfört med 11 par förra året. Inom KOF:s rapportområde har ingen lyckad häckning kunnat konstateras vid de etablerade häckningslokalerna.

Inom den avlysta västra delen av Sandön pågår som bekant ett restaureringsprojekt. Det har till syfte att återfå häckande tärnor på ön, inte minst småtärnan. Kentsk-, fisk- och småtärna har visat intresse för det stängslade, röjda området men tyvärr ännu ingen häckning. Ytterligare åtgärder med utläggning av småsten i sanden ska förhoppningsvis göra platsen mer attraktiv för tärnorna.

Förslag till reservatsföreskrifter och skötselplan gällande Tursköpsskogen har skickats till bland andra KOF och SkOF som beretts tillfälle att lämna synpunkter före 17/9. Skogsgruppen i KOF ska samordna ett gemensamt yttrande och samråder om ärendet med kommunornitologen Bengt Andersson. Styrelsen bör inför nästa möte i augusti ha ett förslag till yttrande för påseende.

I ärendet hos Länsstyrelsen Skåne om anläggningen av en solcellspark vid Svedberga har sökanden PV Svedberga, genom ägarföretaget European Energy Sverige AB, lämnat in en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Någon information om när Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet finns i skrivandets stund inte till hands. MKB:n finns att läsa här.

Planerna på en jubileumsfest för KOF:s medlemmar har återupptagits. Parapeten i Helsingborg ska kontaktas för att kolla tillgängligheten vid datumen den 16 eller den 23 oktober i år.

Efter årsmötet den 20 juni kommer vi att bjuda på tårta för mötesdeltagarna. Anmäl ditt deltagande här på hemsidan för att vi ska kunna beräkna åtgången på tårta. Medtag egen dryck och mugg. Gärna också en fältstol att sitta på.

Axplock från styrelsemötet den 12 maj 2021

Styrelsen konstaterade att medlemmarnas intresse för att på KOF:s hemsida rapportera observationer av rovfåglar som uppehåller sig inom eller i nära anslutning till vindkraftsparken Rögle/Västraby är svalt. Till viss del kan det bero på att länken för att rapportera numera inte synliggörs på hemsidans förstasida (såsom tidigare), utan döljer sig under rubriken Forskning i menyn. Rapporterade observationer är värdefulla, så styrelsen vädjar om att rapportera.

Solcellsparken Svedberga: European Energy Sverige AB, som ansökt om att få uppföra solcellsparken mellan Svedberga kulle och Tursköpsskogen, har lämnat in en samrådsredogörelse till Länsstyrelsen i Skåne. Den har efter granskning av redogörelsen ställt krav på att miljökonsekvensbeskrivningen fördjupas på ett antal punkter.

Turköpsskogen: Länsstyrelsen har förhandlat och skrivit avtal med markägaren till Tursköpsskogen. Avtalet innebär att staten betalar markägaren en intrångsersättning och nu råder över skogsdungen, inklusive rätten till avverkning. Markägaren får enligt avtalet fortsatt rätt till jakt i området och rätt att förflytta sina djur längs några markvägar genom skogen. På sikt ska området få ett formellt skydd genom reservatsbildning. Många har uttryckt sin tacksamhet för att KOF och Naturskyddsföreningen Helsingborg tagit strid i ärendet och stoppat planerna på skogsavverkningen.

Henrik Johansson har ansökt om bidrag om totalt 13 660 kr till inköp av bland annat 25 kinesiska slöjnät till ringmärkningen på Hasslarps dammar. Näten som används är slitna. Styrelsen har beslutat att bifalla ansökan och att medel tas ur KOF:s Fågelskyddsfond.

Karl-Erik Söderqvist har ansökt om ett bidrag på 6 300 kr och eventuell tillkommande fraktkostnad för att byta ut trappan till plattformen vid Stureholms våtmark. Trappsteg är trasiga (har tillfälligt lagats) och den skarpa lutningen av trappan uppfyller inte säkerhetskrav. Styrelsen beslutade att bifalla ansökan.

Styrelsen har beslutat att hålla det uppskjutna årsmötet den 20 juni vid flaggstången på ängen i Utvälinge. En kallelse kommer att läggas ut på KOF:s hemsida senast två veckor före mötet. Till kallelsen läggs bland annat en dagordning och ett förslag till stadgeändring. Eventuella motioner ska ha inkommit till styrelsen senast en vecka före mötesdagen.

Axplock från styrelsemötet den 14 april 2021

Styrelsen har beslutat att i fortsättningen använda annat tryckeri för KOF-bladet. Tryckeriet heter Exakta och ligger i Malmö. Företaget trycker också tidskriften ANSER utgiven av Skånes Ornitologiska Förening.

Vår medlem Widar Narvelo har föreslagit flera åtgärder för att restaurera och förbättra för fågellivet på Hasslarps dammar. Widar och kommunornitologen Bengt Andersson jobbar för att konkretisera förslagen till projekt som ska drivas i samarbete med kommunen.

I det av markägaren (och av KOF och Naturskyddsföreningen) överklagade ärendet gällande Tursköpsskogen har Länsstyrelsen i Skåne yttrat sig till besvärsinstansen Mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut att vissa områden av skogen har höga värden och ska skyddas från avverkning och skogsbete, medan andra delar av skogen får avverkas för att användas till skogsbete, dock med beaktande av en rad villkor. Markägaren överklagade beslutet då denne önskade att bedriva skogsbete också inom de områden som länsstyrelsen undantagit. KOF och Naturskyddsföreningen motsatte sig helt en avverkning av skogen och framförde att Tursköpsskogen i sin helhet borde skyddas genom reservatsbestämmelser.

Länsstyrelsen har beslutat att anläggningen av en solcellspark vid Svedberga kommer att medföra “betydande miljöpåverkan” och därför förelagt sökanden att inkomma med en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning enligt en kravspecifikation.

Våra fina dekaler med den mindre liran har tagit slut. Styrelsen har beslutat att införskaffa nya som kommer att bifogas sommarnumret av KOF-bladet till alla medlemmar.

Axplock från styrelsemötet den 17 mars 2021

Kassören noterade en ökning av antalet nya medlemmar till 37. Däremot är det ganska många tidigare medlemmar som inte betalat årsavgiften, vilket vållar styrelsen bekymmer med påminnelser.

Gruppen för Medlemsbladet undersöker byte av tryckeri. Provtryck har kommit in från fyra leverantörer som ska utvärderas.

Fågelskyddsgruppen meddelade att arbeten för att förbättra förutsättningar för lyckade häckningar av tärnor och vadare på Sandön avslutats. Strömförande trådar har nyligen satts upp och anslutits till ett solcellsaggregat för att ytterligare förstärka skyddet inom inhägnat område mot räv och andra predatorer. Vidare har vettarna av tärnor och skrattmås ställts på plats inför häckningssäsongen.

Styrelsen beslutar om att som ny ansvarig för berguvar utse Mats Andersson och som ny
ansvarig för havsörnar Henrik Johansson.

Från Widar Narvelo, tidigare kommunekolog på Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg, har inkommit ett förslag om att restaurera delar av miljöerna vid Hasslarps dammar. Bland förslagen finns att återställa vattennivån i den så kallade Bergsdammen genom tätning och vattenfyllning. Styrelsen beslutade att bilda en projektgrupp för att utreda förutsättningarna för genomföranden.

Medlemmar som kan göra en aktiv insats i Webbgruppen söks. Det gäller bland annat arbeten med uppdateringar av och inlägg i föreningens hemsida och Facebooksida.

Styrelsen har beslutat om att sponsra ett filmprojekt med arbetsnamnet ”Nordens urgamla termikflaskhalsar” som drivs av forskaren Per Hansson vid Umeå universitet. Per vill lyfta fram betydelsen av flaskhalsarna genom att låta den kände filmaren Patrik Olofsson filma rovfågelsträcket höst och vår från några lokaler vid Norra Kvarken och Norra Öresund. Sponsring görs för tre filmdagar nu i vår om totalt 15 000 kronor. Det kan bli aktuellt med ytterligare sponsring för höstfilmningen.

Konstnären Gunnar Tryggmo i Viken anlitas av styrelsen för att måla en akvarell av en trädgårdsträdkrypare som förlaga till ett tryckalster i ett antal numrerade exemplar. Tryckalstret ska delas ut som tackgåva för förtjänstfulla insatser i föreningen, såsom till föredragshållare.

Årsmötet i mars uteblev pga. corona-läget. Ny tidpunkt bestäms sedan pandemin ebbat ut och restriktioner mot folksamlingar lättat.

Axplock från styrelsemötet den 17 februari 2021

Styrelsen har sedan flera år tillbaka verkat för att bryggan till Sandön läggs ut i början av maj. Vi menar att störningspåverkan blir ytterst begränsad om utläggningen tidigareläggs. Det kan till och med vara positivt mot predatorer, såsom räv och mink, om allmänheten besöker ön under häckningstid. Våra vädjanden har hörsammats av kommunen och strandansvarige Elisabet Lindberg har lämnat ett muntligt besked om att bryggan kommer att läggs ut i början av maj.

En havsörn, ringmärkt som bounge 2019 i vårt område, har hittats död vid ett vindkraftverk i Danmark.

Styrelsen genom Karl-Erik Söderqvist har inlett ett engagemang tillsammans med SOF BirdLife, fågelskyddsansvarige Daniel Bengtsson, i hopp om att få reglerat verksamheten med uppfödning och utsättning av farmade änder i vår natur. Själva jakten är också ifrågasatt med hänsyn till etiska aspekter och störningar i känslig natur, såsom naturreservat.

Samtliga KOF:s fågellokaler är nu inlagda på webbsidan svenskafagellokaler.se. Bakgrunden är att SOF BirdLife driver ett projekt att samla alla svenska fågellokaler på en och samma plattform. SkOF genom Lars Sundlöf har engagerats vid det inledande arbetet och är nu klar med Skåne. Andra regioner lär följa efter detta. Det ryktas också om att en applikation för mobiltelefoner kommer att följa på detta initiativ.

Skogsgruppen informerade om att en avverkning påbörjats oanmält inom ett havsörnsrevir i östra delen av vårt rapporteringsområde. Gruppen gjorde Skogsstyrelsen och länsstyrelsen medvetna om vad som pågick, varefter avverkningen kunde stoppas. Örnarna har återkommit till sitt revir och boträdet. Återstår att se om det blir en lyckad häckning.

Alla samrådsyttranden har inkommit beträffande den planerade solcellsparken vid Svedberga. LRF har i sitt yttrande överraskande ställt sig positiva till projektet medan många grannar varit negativa. Jan Skidell följer ärendets utveckling och kommer att rapportera på vår hemsida om projektet, samt lägga ut viktigare handlingar i ärendet för läsning.

Axplock från styrelsemötet den 20 januari 2021

Två medlemmar har hörsammat uppropet på vår hemsida och anmält sitt intresse av att delta i KOF-redaktionen. De kommer att bjudas in till planerat redaktionsmöte inför utgivningen av årets första KOF-blad.

Styrelsen är angelägen om att fåglar, speciellt rovfåglar, som uppehåller sig i området för vindkraftparken Rögle-Västraby rapporteras här på hemsidan (finns under menyn Forskning > Vindkraft och fåglar). Endast ett fåtal rapporter har kommit in i år. Rapportera gärna också på Artportalen, till vilken bland annat myndigheter vänder sig för att få underlag i olika ärenden som berör naturmiljön. I Artportalen kommer ett område, definierat som en polygon med namnet Vindkraftspark Rögle-Västraby, att läggas till som en publik lokal.

Karl G Nilsson har uppdaterat hemsidans lista för arter observerade inom KOF:s rapportområde med alla obsar till och med 2019, se här.

Styrelsen har beslutat att bidra med 2 500 kr för inköp av ett solcellsdrivet elaggregat och tråd för att stärka inhägnaden (mot intrång av räv) kring det för tärnor röjda området på Sandön.

Länsstyrelsens föreläggande om försiktighetsmått, i samrådsärendet om att överföra Tursköpsskogen till skogsbete, är överklagat till Mark- och miljödomstolen. Markägaren vill ha skogsbete även på områden som Länsstyrelsen undantagit. KOF och Naturskyddsföreningen vill att skogen i sin helhet bevaras och om möjligt avsätts som naturreservat. Domen inväntas.

Planerad solcellspark mellan Svedberga och Tursköp handläggs också som ett samrådsärende hos Länsstyrelsen, då anläggningen inte är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Sökanden har förelagts att inkomma med en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och har haft ett samrådsmöte med närmast berörda grannar. KOF och Naturskyddsföreningen i Helsingborg har yttrat sig ärendet. Handlingar och artiklar kring ärendet kommer att redovisas på KOF:s hemsida under Forum.

Styrelsen är enig om att företeelsen med uppfödning av gräsänder för nöjesjakt är oetisk, förorenande och störande, samt kan möjligen också påverka den vilda populationen på sikt. Insändare och planerade reportage för debatt kring företeelsen har blivit refuserade hos ansvarig utgivare vid HD/Sydsvenskan. Styrelsen beslutade att gå vidare i frågan genom att istället vända sig till SOF BirdLife för att tillsammans verka på ett högre plan. I Norge har företeelsen förbjudits.

Axplock från styrelsemötet den 9 december 2020

Styrelsemötena genomförs numera helt genom videomöten, via Teams, med hänsyn till den pågående pandemin.

Programgruppen har planerat vårterminens medlemsaktiviteter som alla hålls utomhus. Måndagsexkursionerna kommer igång med start den 5 april. Aktiviteterna annonseras i vanlig ordning på KOF:s hemsida och på Facebook.

Som vi tidigare berättat har Länsstyrelsen Skåne fått ett regeringsuppdrag att undersöka förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund. Länsstyrelsen kartlägger nu vilka värdekärnor som finns med hänsyn till natur, kultur och friluftsliv och tar hjälp av olika organisationer för att samla kunskap om värden och hot mot dessa värden. KOF har lämnat sitt bidrag och pekat ut områden i Öresunds norra del där ejder och skäggdopping övervintrar och där bland andra alkor födosöker.  Inte minst har KOF framhållit betydelsen av att luftrummet för termikflyttande fågel över Öresund, i ”flaskhalsen” Hittarp – Hellebæk, skyddas mot bland annat byggnationer som kan inverka negativt på fågelflyttningen i ”flaskhalsen”.

Skogsgruppen bevakar för närvarande ett flertal avverkningsärenden och lämnar Skogsstyrelsen synpunkter ifall skyddsvärda fågelarter och deras habitat berörs av skogsavverkningen.  Bland nytillkomna ärenden finns skog i Småryd (intill naturreservatet), Bälteberga (intill ett naturskyddat område), Västra Karup, Rosendalsvägen (N om Påarp), Brekille och Åbro Mölla (vid Vegeå, Bjuv). Bevakningen sker i förening med Naturskyddsföreningen och Lars Salomon (delaktig i Skånes skogsnätverk).

Länsstyrelsen handlägger samrådsärendet kring den planerade solcellsparken vid Svedberga. KOF har överlämnat en skrivelse till länsstyrelsen med en uppmaning om att anläggningen bör förbjudas med hänsyn till att värdefull åkermark tas i anspråk och att en sådan gigantisk anläggning troligtvis har stor negativ påverkan på häckande, flyttande och övervintrande fåglar i området. Vi förklarar också att föreningen inte är negativ till utvecklingen av solenergi, men att lokaliseringen av anläggningar bör ske till områden som har ringa värden i fråga om markbeskaffenhet och biotoper. Naturskyddsföreningen Helsingborg har också för avsikt att yttra sig i ärendet med fokus på att beskriva områdets skyddsvärden utifrån värdefull åkermark och den av kommunen planerade utvecklingen av grönstrukturen i området.

Lars Hallbeck, hemmahörande i Ängelholm, har tillfrågats och tackat ja till förtroendeuppdraget att vara kommunornitolog för Ängelholms kommun.

Styrelsen beslutade att hålla kommande årsmöte söndagen den 14 mars 2021, klockan 14.00. Årsmötet föreslås att hållas utomhus med anledning av pågående pandemi. Plats: Utvälinge, vid flaggstången innanför Sandön.

Axplock från styrelsemötet den 11 november 2020

Arne Nilén och Lars Forsén tar tillfälligt över rollen att vara kontaktpersoner för berguvarna inom KOF:s rapporteringsområde, efter Kjell-Åke Hall. Styrelsen söker ny kontaktperson inom föreningen som vill ta på sig detta intressanta uppdrag.

Stängseluppsättningen på Sandön är klart. Projektledaren Lars Forsén vill gärna komplettera med en eltråd för att vara säker på att räven hålls utanför och tar kontakt med Länsstyrelsen för att förhöra sig om bidrag med elaggregat.

KOF söker fortsatt ny kommunornitolog för Ängelholms kommun. Känner du dig manad att jobba med fågelskyddsfrågor inom kommunen så hör av dig till ordföranden som kan förklara vad uppdraget innebär.

KOF har genom Skogsgruppen lämnat synpunkter på förslaget till ny skötselplan för naturreservatet Rååns dalgång. KOF konstaterar att föreslagna åtgärder på sikt gagnar den biologiska mångfalden. I yttrandet har KOF påpekat att verksamhet med farmade gräsänder (längre uppströms i ån) misstänks påverka vattenkvaliteten negativt inom naturreservatet. Därför har yttrandet även skickats till Miljöförvaltningen i Helsingborg, Rååns vattenråd och till kommunekologen Fredrik Bengtsson. SkOF har skickat vårt yttrande vidare till Länsstyrelsen som handlägger ärendet.

KOF tillsammans med Naturskyddsföreningen Helsingborg har hos Mark- och miljödomstolen överklagat Länsstyrelsens beslut om att markägaren till Tursköpsskogen får omföra 2/3-delar av skogen till betesmark. KOF/Naturskyddsföreningen vill behålla skogen i sin helhet intakt. Vi ser att avverkningsplanen stoppas och att ärendet återförvisas till Länsstyrelsen för utredning om bevarande som naturreservat. Läs mer här

Regeringen har gett Länsstyrelsen Skåne i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett marint områdesskydd i Öresund. Arbetet har påbörjats och kommer att pågå under 2021. Länsstyrelsen har efterfrågat bland andra KOF:s kunskaper om vilka värden och hot mot dessa som finns i Öresund. KOF har skickat ut förfrågan om synpunkter till utvalda personer som kan ha koll på olika värden/hot, i första hand med anknytning till fågellivet. Inkomna svar sammanställs av styrelsen i en webbenkät länkad till Länsstyrelsen, med svar senast 20 november. Föreningsmedlemmar får gärna höra av sig till ordföranden om det är något speciellt ni vill att KOF ska framhålla.

Styrelsen har uppmärksammats på den befarade störning på fågellivet som ett planerat traillopp över Hovs Hallar kan få. Loppet planeras gå nästa år 27 – 28/3 mellan Torekov och Båstad. Arrangör är Trailrunning Sweden som har satt ett max-tak på 1000 deltagare. Styrelsen kommer att inhämta mer information om bland annat Länsstyrelsens handläggning av ärendet och de föreskrifter under vilket loppet får ske.

Synpunkter på skötselplan för Rååns dalgång

KOF har genom Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) fått del av Länsstyrelsens remiss om ett förslag till ändrad skötselplan för naturreservatet Rååns dalgång.

Representanter för KOF:s skogsgrupp har besökt området och konstaterat att förslagen till reservatets skötsel kommer att gynna den biologiska mångfalden, inklusive fågellivet.

Här kan du läsa skötselplanen och här ta del av KOF:s synpunkter som skickats över till Länsstyrelsen.

Thomas Terne

Axplock från styrelsemötet den 14 oktober 2020

Vid ett möte i före detta bergtäkten Finnsbo i Båstad deltog bland andra representanter för verksamhetsutövaren Swerock, SkOF och KOF för att diskutera hänsynstagande till bland annat häckfågelfaunan.

Projektet för att främja häckfågel på Sandön fortgår med uppsättning av staket kring område som tidigare röjts från vegetation. Helsingborgs kommun har gett KOF ett bidrag på 10 000 kr för instängslingsmaterial. Vår förhoppning nu är att instängslingen får avsedd effekt på räv och andra predatorer, så att tärnor och eventuellt skrattmås kan få lyckad häckning på ön.

KOF söker ny kommunornitolog för Ängelholms kommun. Känner du dig manad att jobba med fågelskyddsfrågor inom kommunen så hör av dig till styrelsen.

I ett samrådsärende om att överföra marken i Tursköpsskogen till skogsbete har Länsstyrelsen beslutat att 2/3-delar får bli skogsbete, medan resterande central del av skogen ska behållas intakt. Beslutet är förenat med en rad villkor om hur avverkningen får genomföras för hänsynen till naturvärden. KOF:s inställning, liksom Naturskyddsföreningens, är att Tursköpsskogen i sin helhet ska bevars genom reservatsbildning. Det finns också en allmän opinion om att skogen ska bevaras, då totalt har 1 580 personer skrivit på ett upprop mot avverkningen.

En solcellspark, som kan bli Sveriges största, planeras på ömse sidor om Svedbergavägen, sträckan mellan Svedberga och Tursköpsskogen. Ett ärende om samråd enligt miljöbalken har inlämnats till Länsstyrelsen. Enligt sökanden ska en så kallad ”enkel miljökonsekvensbeskrivning” inlämnas i anslutning till ärendet. Styrelsen eftersöker kunskap om hur fågellivet kan påverkas, positivt och negativt, av solcellsparken. Bland andra ska Energimyndigheten kontaktas sedan det ryktats om att en utredning om solcellsparkeras miljöpåverkan har påbörjats.

Nöjesjakten på farmade änder har uppmärksammats. KOF kommer att tillsammans med Naturskyddsföreningen att skriva insändare i massmedia som belyser de etiska och miljömässiga aspekterna av uppfödningen av gräsänder för nöjesjaktens skull.

Axplock från styrelsemötet den 16 september 2020

Programgruppen informerade om att inga inomhusaktiviteter kommer att planeras tills vidare med anledning av Covid – 19. Flera utomhusaktiviteter finns dock på programmet. Information om aktiviteter kommer fortlöpande att läggas in på hemsidan.

Tursköpsskogen har inventerats av våra medlemmar Karl G Nilsson och Per Muhr med anledning av att ägaren vill omvandla den till skogsbete och kunskap saknas om de ornitologiska värdena av skogsdungen. Inventeringen har skickats till bland andra Länsstyrelsen som ett underlag till Länsstyrelsens handläggning av ärendet. Läs rapporten här

Under sommarmånaderna saknas rapporter hos Miljöförvaltningen om vindkraftsdödade fåglar vid vindkraftsparken Rögle/Västraby. Orsaker till detta kan vara att spannmålen på fälten varit högväxt och kadaver inte synts, men också att rävar snabbt släpar bort och äter upp kadaver. Styrelsen påminner medlemmar om att framför allt rovfåglar som uppehåller sig bland vindkraftverken vänligen rapporteras på vår hemsida.

Före detta bergtäkten Finnsbo vid Båstad hotas av fortsatt återfyllning enligt en ansökan till Länsstyrelsen. Bland andra har KOF fått ärendet på remiss och tänker yttra sig i en gemensam skrivelse tillsammans med SkOF med anledning av störningskänslig häckfågel på lokalen. Dessförinnan hålls ett möte på platsen den 14 oktober på vilket representanter för KOF kommer att närvara.

Planeringen av en jubileumsfest avbrutits på grund av att Covid – 19 åter blossat upp. KOF satsar på att genomföra festen nästa höst, då pandemin förhoppningsvis är ett minne blott.

Axplock från styrelsemötet den 11 februari 2020

Inom Rögle/Västraby vindkraftområde har trut och ormvråk hittats döda.

Åtgärder för att skapa häckningsytor för bl.a. tärnor på Sandön planeras inom den närmaste månaden, så fort som vattenståndet är så lågt att grävmaskin kan köras ut på ön. Vegetation grävs upp för sandblottor, elstängsel sätts ut och ansluts till solfångare. Vidare kommer vättar att sättas ut på sandytorna.

Kjell-Åke Hall och Kalle Nilsson får ekonomisk ersättning för inköp av 20 holkar (60–70 kr/st.) som ska sättas upp på Kullaberg. Mötet beslutade också att bevilja ekonomisk ersättning (<1000 kr) för inköp av klätterutrustning som ska används vid ringmärkning.

Håkan Karlsson avgår som kommunornitolog i Åstorps kommun. På förslag från Lars Karlsson kontaktades Kurt Månsson som tackat ja till att ta över uppdraget.

Axplock från styrelsemötet den 12 december 2019

Angående samordning av fågelinventeringar som bl.a. initieras av SkOF/SOF Birdlife: SkOF menar att lokalklubbarnas styrelser bör ta ett ökat ansvar för samordningen av inventeringarna i nära samarbete med kommunornitologerna inom våra rapportområden. Inventeringsresultat bör återkopplas till styrelsen, så att styrelsen kan informera vidare till medlemmarna.

Programgruppen annonserar att den inte kommer att meddela programpunkter i medlemsbladet i fortsättningen, utan enbart på hemsidan och på Facebooksidan.

Webbgruppen meddelar att den nya hemsidan fungerar bra.

Axplock från styrelsemötet den 19 oktober 2019

Inom Rögle/Västraby vindkraftområde har hittats ytterligare döda och skadade fåglar, bland annat ännu en havsörn. Helsingborgs stads miljöförvaltning kommer att arbeta för att verken i området stoppas vid slåtter och plöjning. Fågelskyddsgruppen planerar en del fågelskyddsåtgärder. Bland annat vid Sandön, där en häckningsyta på ca 400 kvadratmeter ska iordningställas. Man ska även ha slåtter på en yta vid flaggstången.

En ny hemsida har i dagarna tagits i bruk. Den är inte helt färdig ännu, men gruppen (främst Thomas Wallin, Christer Strid och Karl G Nilsson) arbetar med att färdigställa den nya sidan.

Kjell-Åke Hall har tillfrågats och tackat ja till att bli kommunornitolog i Ängelholm.

Thomas Terne informerar angående att en röjning av sly, vid yttre Kattvik är på gång. Markägaren samt kommunen är kontaktade och han ska även kontakta aktuell kommunornitolog. Frivilliga och kommunen hjälper till att frakta bort det man röjt undan.

Vi jobbar med att försöka hitta flera medarbetare till KOF-bladet. Ett par namn kommer upp, som ska tillfrågas.

Axplock från styrelsemötet den 19 augusti 2019

Fågelskyddsgruppen har varit mycket aktiv och bland annat fördelat ansvaret för olika åtgärder/insatser vid Sandön, Rönnen/Farhult och Hasslarps dammar. Man planerar även en ”städdag” mellan Sandön och Jonstorp, där förslagsvis alla medlemmar som vill får hjälpa till (mer info kommer).

I ärendet gällande ”Bildande av naturreservat på Kullaberg”, har Mats Peterz och Karl-Göran Nilsson varit involverade tillsammans med SkOF.

Det har varit problem med mycket lågt vatten i Hasslarpsdammarna. Det är nu något bättre och vi avvaktar därför tills vidare. Bengt Andersson har kontakt med Helsingborgs kommun i detta ärende.

Programgruppen konstaterar att det blivit väldigt lyckat att fortsätta med måndagsexkursionerna även efter sommaren. De båda exkursionerna, trollsländor i början av sommaren och fjärilar mitt i sommaren, blev mycket lyckade.

Redaktionen har problem med att få ut Medlemsbladet vid de ungefärliga tider som bestämts. Tobias behöver hjälp med redigering samt att, på sikt, eventuellt överlämna redaktörsjobbet till någon annan.

Den senaste tiden har det varit mycket tekniska problem med hemsidan (FsData). Därför föreslår webbgruppen att man snarast möjligt övergår till ny leverantör/webbhotell. Beslut tas att genomföra detta.

Vi har fått kommentarer från del av våra medlemmar som inte är bekväma med att använda vårt lokala BAND för rapportering. Man känner sig osäker och rädd för att göra fel. Vid medlemsmötet den 17/10, kommer information om hur man använder BAND och vad som gäller angående detta.

Axplock från styrelsemötet den 12 juni 2019

Karl-Erik Söderqvist och Lars Forsén redogör för ringmärkningen av havsörns- och pilgrimsfalksungar inom och i nära anslutning till KOF:s rapportområde. Resultatet är mycket gott, även för berguv. Karl-Erik meddelar att en fiskgjuse sorgligt nog har kolliderat och dödats vid ett vindkraftverk vid Lönhult.

Webbgruppen arbetar med en ny hemsida och siktar på uppstart senast i höst. Förhoppningsvis kommer det att lösa de problemen med svårigheter att öppna KOF:s hemsida som på senare tid.

Vassröjning/muddring i Rååns mynningsområde är aviserat. Vi har påtalat att arbetet ska göras efter häckningssäsongen.

Thomas Terne informerar att stadsbyggnadskontoret i Helsingborgs kommun meddelat berörda boenden i Utvälinge att man i nuläget inte kommer att gå vidare med planerna på att bygga ett gömsle vid Sandön.

Med anledning av att känsliga häckfågellokaler besökts av skådare och fotografer som inte alltid visat vederbörlig hänsyn. Fågelskyddsgruppen kommer att gå ut med information på hemsidan och på Band om att respektera fågellivet.

KOF-dagen planeras att äga rum vid Sandön den 22 september.

Axplock från styrelsemötet den 4 april 2019

Till ny sekreterare utsågs Anna-Lena Harmsund och till ny medlemsansvarig utsågs Karl-Erik Söderqvist. Lars Forsén blir ny medlem i styrelsen som suppleant och kommer att bli ansvarig för fågelskyddsgruppen.

Två döda havsörnar har hittills i år hittats i anslutning till vindkraftverken vid Rögle-Västraby.

Olof Strand, Bjuv, slutar som kommunornitolog och KOFs första ordförande Lars Karlsson kommer att över efter Olof.

Lars Forsén informerar om läget på Sandön. Både länsstyrelsen och kommunen har kontakts angående ny skyltning. Det har satts ut minkfällor längs Vegeå, men någon återkoppling om fångst har inte kommit ännu. Lars jobbar även med att kunna påbörja grävning och eventuellt avgränsning ute på ön redan innan årets slut.

Styrelsen gick igenom KOF’s arbetsgrupper och kommer att se ut som följer:

  • webbgruppen, medlemsbladet och programgruppen fortsätter som tidigare. Man har börjat jobba med en ny hemsida (uppstart senast i höst).
  • styrelsen beslutar att lägga ner Obsplatsgruppen eftersom praktiskt arbete med befintliga obsplatser kan fortgå utan att det behövs en arbetsgrupp.
  • gruppen för fågelskydd blir kvar, men här kommer även att ingå vindkraft och rovfåglar, samt ringmärkning. Styrelsen ger även uppdraget till gruppen att diskutera samt utse kontaktpersoner för hotade arter (berguv, pilgrimsfalk, örnar).
  • det beslutas att varje sammankallande i varje arbetsgrupp ska se över syfte, arbetsfördelning, samt gå igenom vilka medlemmar som finns i dagsläget (och är aktiva), vilka som vill fortsätta, vilka som vill sluta och om man eventuellt behöver nya medlemmar och ska sedan informera till styrelsen. Anna-Lena kontaktar varje grupps sammankallande person.

Styrelsen önskar ha idéer och konkreta förslag på aktiviteter/åtgärder för fågelskydd från medlemmarna. Styrelsen kan hjälpa till med ekonomiska medel samt eventuellt att organisera någon aktivitet, men vi vill ha förslagen och engagemanget från medlemmarna.

Rapportering i Artportalen. Här vill vi ha hjälp från medlemsbladet att göra en artikel till hemsida (facebooksida) samt eventuellt även kommande medlemsblad om vikten av att vi rapporterar ALLT i Artportalen. Högaktuellt i nuläget är exempelvis Kronoskogen i Ängelholm.