Under kommande år 2020/21, blir det bråda tider för de som är intresserade av inventeringar och kartläggning av olika arters status.

Regionalt kommer vi i första hand sätta fokus på två arter, småtärna och trana.

Riksinventeringsarter genom Birdlife Sverige är berguv och backsvala.

Till detta kommer en specialinventering av mindre hackspett och entita genom Lunds universitet.

Småtärna

Småtärna, foto: Tommi Sandberg
Inledning och bakgrund

Under 2020 genomför Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) en landskapstäckande inventering av småtärnan. Vi vill i första hand ha in uppgifter om geografisk förekomst och antalet par. Men vi vill gärna också ha in uppgifter om eventuella häckningsframgångar. Besök också gamla kända häckningsplatser för småtärnan och ange gärna då om arten saknas och vilka gamla häckningsplatser som du besökt.

Som jag tidigare skrivit i forat har arten gått tillbaka successivt i vårt område och det är tveksamt om den har häckat under senare år. Som mest häckade cirka 35 par i vårt område 1980 – 1981, skånska kustinventeringen. Största kolonin som noterats i nordväst är från Sandön med cirka 20 par under 1960-talet. Utmed Öresundskusten har som mest 6 par häckat vid Höganäs och utmed Bjärekusten har 8 par noterats vid Vejbystrand. Men arten har ofta koloniserat nya områden för att sedan lika snabbt överge dessa. I KOF:s gamla rapportområde (yttre Bjäre ej inkluderat) häckade 9 – 11 par 1972 för att öka till 30 – 35 par 1974!

Under ”Atlasåren” 2004 – 2009 rapporterades säkra häckningar från följande lokaler; Svanebäck, Surkenabben Jonstorp, Rönnen, Sandön, Grytskären, Påarps mal och Solsidan Torekov samt Torekovs rev, SkOF.

Då arten är rörlig och högljudd finns det säkert fler lokaler som har höga kriterier, men rapporter ifrån dessa finns inte alltid inlagda i Artportalen. Men totalt sett är observationerna relativt väl samlade i några få områden utmed vår kustlinje.

Rapportera och lägg in i Artportalen

Har du inget eget användarkonto i Artportalen kan du skicka dina observationer från KOF:s verksamhetsområde till mailadress: karl_g_nilsson(a)kof.nu så lägger jag in dina observationer i Artportalen. Även negativa observationer är av intresse.

  • Ange platsen så noga som möjligt, speciellt observationer med häckningskriterier.
  • Rapportera även negativa uppgifter från gamla häckningslokaler. Ange gärna då också om lokalen har förändrats på något sätt, typ igenväxning, stranderosion eller påbyggnad av kustlinjen.

Så NV-Skånska skådare det är bara att fara ut till våra fina kustlokaler, gärna i juni. Småtärnan är en kräsen art som du kan se på kartan (rapporter med högre häckningskriterier). Bara det bästa är gott nock till en världens minsta tärna.

Lokaler med häckningskriterier par i lämplig häckningsbiotop eller högre i Artportalen, perioden 20 maj- 15 juli alla år.

Historik

Arten omnämnes i vårt område för första gången 1835 från Kullen (sannolikt Kullahalvön) av Sven Nilsson. Wallengren omnämner arten bara som tillfälligt observerad i nordväst trots att han bor i Farhult. Här har han nära till flera goda häcklokaler, så några häckningar i inre Skälderviken i slutet av 1800-talet är sannolikt ej troliga. Första konstaterade häckningen i vårt område noteras inte förrän i mitten av 1930-talet och då på Rönnen.

Arten får numera kanske räknas som utgången ur den NV-Skånska Fågelfaunan. Eller??

Länk till rapporterade småtärnor i Skåne 2020 under inventeringsperioden.


Trana

Under 2020 önskar SkOF genomföra en landskapstäckande uppdatering av det häckande beståndet av trana. Den eventuella ökningen av beståndet tros främst ha skett i slättbygderna. Huvudsyftet med inventeringen är främst att kartlägga den geografiska förekomsten av häckande tranor i Skåne.

Den huvudsakliga inventeringsperioden är 15 mars – 30 juni där eftersök tidigt på säsongen är bäst. Samtliga observationer av misstänkta häckningar rapporteras i Artportalen.

Om du besöker en lokal eller ett område som tidigare haft trana eller besöker en trolig häckplats är vi även intresserade av negativa rapporter.

Trana, foto: Ronny Svensson

Rapportera i första hand i Artportalen, i andra hand till Richard Ottvall e-postadress: richard.ottvall(a)gmail.com. mobil:0705 – 642822.

Har du några funderingar eller frågor om NV-Skånska tranor, kontakta Kjell-Åke Hall, e-postadress: kjell-ake.hall(a)telia.com .

Länk till rapporterade tranor i Skåne 2020 under inventeringsperioden.


Mindre hackspett

Senast mindre hackspetten inventerades var på 1980-talet och nu är det åter dags. Via denna länk når du till inventeringens hemsida, där du hittar information/förutsättning och där du även kan anmäla dig och boka inventeringsrutor.

Länk till rapporterade mindre hackspett i Skåne under mars-april 2020.


Entita

Entita, foto: Ronny Svensson

Samtidigt som inventeringsarbetet med mindre hackspett pågår passar vi på att se hur statusen är för denna art. Via länken hittar du förutsättningarna för vad som gäller för entita, som får ”hänga med” på köpet.

Länk till rapporterade entitor i Skåne under inventeringsperioden 2020.


Ytterligare arter som studeras 2020 är berguv och backsvala. Två arter som är ”Riksinventeringsarter”.

Berguv

Berguv, foto: Okänd

Inventeringen av denna art påbörjades redan 2019 och slutförs nu under detta år. Ytterligare information hittar du BirdLife och SLU nyheter från Artdatabanken. Regional information hittar du här med kontaktuppgifter mm.

När det gäller KOF:s verksamhetsområde har vi ganska god koll på artens status. Men givetvis kan det alltid finnas nya iakttagelser att tillföra.


Backsvala

Arten har haft en kraftig nedgång under 2000-talet och tillhör numera de arter som är ”rödlistade”, dvs Nära hotad.

Med påbörjan 2020 och en fortsättning 2021 ska denna art inventeras.

Backsvalan inventerades senast i Skåne 2017, då statusen beräknades till drygt 4000 häckande par. 2020-21 är backsvalan som sagt riksinventeringsart och här hittar du information om vad som gäller.

Länk till rapporter om backsvalehäckningar i Skåne.


När det gäller rapportering av iakttagelser som görs, kan detta med fördel ske via Artportalen om inget annat sägs i de förutsättningar som ges för respektive art.