Under kommande år 2020/21, blir det bråda tider för de som är intresserade av inventeringar och kartläggning av olika arters status.

Från 2020 fortsätter inventeringen av backsvalor. 1999 gjorde vi en ”egen” inventering av storspov som då omfattade KOF:s verksamhetsområde i första hand. Här kan du läsa lite mera om det inventeringstillfället.

2021 är det så dags för att titta närmare på storspoven.


Storspov

Under 2021 är det åter dags för en uppdatering av det häckande beståndet av storspov i Skåne, då man befarar att beståndet har minskat i landskapet

Vid den Skånska atlasinventeringen 2003-2009, beräknades beståndet till ca 250 par. 2020 redovisades endast drygt 70 par i Artportalen, men då var uppenbarligen underlaget bristfälligt eller saknades helt från flera områden.

Inventeringsperioden är i första hand 10 april-15 juni. Fokus är att fastställa revirhållande par samt observationer som tyder på häckningar. Om du inventerar ett område som tidigare haft häckande storspovar är SkOF:s forskningskommitté även intresserade av negativa rapporter

Alla rapporter sker i första hand via Artportalen. I andra hand kan de lämnas till richard.ottervall(a)gmail.com, 0705-64 28 22 (för SkOF:s forskningskommitté).

Teckning: Peter Elfman

Vitstjärning blåhake

Vitstjärning blåhake – foto: Alf Petersson

Våren 2021 har inventeringar initierats i såväl Skåne som Halland.

Tidpunkt

Besöken planeras till tre tillfällen mel­lan 15 april och 15 juni. Tidpunkten på dygnet för besök rekommenderas från sen kväll/ midnatt till gryning. Men redan från slutet av mars hörs de första blåhakarna sjunga i södra Danmark, så även i år.

Favoritmiljö

Den vitstjärniga blåhaken tycks ha en förkärlek till vassbälten, blöta diken, kanaler och liknande våtmarksmiljöer. Du rapporterar dina observationer till Artportalen.

Så innan du åker ut till Farhult och årskryssar besöker du minst ett område enligt ovanstående beskrivning.

För fylligare information se Vår Fågelvärld 2021.1


Backsvala

Arten har haft en kraftig nedgång under 2000-talet och tillhör numera de arter som är ”rödlistade”, dvs Nära hotad.

Med påbörjan 2020 och en fortsättning 2021 ska denna art inventeras.

Backsvalan inventerades senast i Skåne 2017, då statusen beräknades till drygt 4000 häckande par. 2020-21 är backsvalan som sagt riksinventeringsart och här hittar du information om vad som gäller.

Länk till rapporter om backsvalehäckningar i Skåne.


När det gäller rapportering av iakttagelser som görs, kan detta med fördel ske via Artportalen om inget annat sägs i de förutsättningar som ges för respektive art.