Småtärna – foto: Tommi Sandberg

Inledning och bakgrund

Under 2020 genomför Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) en landskapstäckande inventering av småtärnan. Vi vill i första hand ha in uppgifter om geografisk förekomst och antalet par. Men vi vill gärna också ha in uppgifter om eventuella häckningsframgångar. Besök också gamla kända häckningsplatser för småtärnan och ange gärna då om arten saknas och vilka gamla häckningsplatser som du besökt.

Som jag tidigare skrivit i forat har arten gått tillbaka successivt i vårt område och det är tveksamt om den har häckat under senare år. Som mest häckade cirka 35 par i vårt område 1980 – 1981, skånska kustinventeringen. Största kolonin som noterats i nordväst är från Sandön med cirka 20 par under 1960-talet. Utmed Öresundskusten har som mest 6 par häckat vid Höganäs och utmed Bjärekusten har 8 par noterats vid Vejbystrand. Men arten har ofta koloniserat nya områden för att sedan lika snabbt överge dessa. I KOF:s gamla rapportområde (yttre Bjäre ej inkluderat) häckade 9 – 11 par 1972 för att öka till 30 – 35 par 1974!

Under ”Atlasåren” 2004 – 2009 rapporterades säkra häckningar från följande lokaler; Svanebäck, Surkenabben Jonstorp, Rönnen, Sandön, Grytskären, Påarps mal och Solsidan Torekov samt Torekovs rev, SkOF.

Då arten är rörlig och högljudd finns det säkert fler lokaler som har höga kriterier, men rapporter ifrån dessa finns inte alltid inlagda i Artportalen. Men totalt sett är observationerna relativt väl samlade i några få områden utmed vår kustlinje.

Rapportera och lägg in i Artportalen

Har du inget eget användarkonto i Artportalen kan du skicka dina observationer från KOF:s verksamhetsområde till mailadress: karl_g_nilsson(a)kof.nu så lägger jag in dina observationer i Artportalen. Även negativa observationer är av intresse.

  • Ange platsen så noga som möjligt, speciellt observationer med häckningskriterier.
  • Rapportera även negativa uppgifter från gamla häckningslokaler. Ange gärna då också om lokalen har förändrats på något sätt, typ igenväxning, stranderosion eller påbyggnad av kustlinjen.

Så NV-Skånska skådare det är bara att fara ut till våra fina kustlokaler, gärna i juni. Småtärnan är en kräsen art som du kan se på kartan (rapporter med högre häckningskriterier). Bara det bästa är gott nock till en världens minsta tärna.

Lokaler med häckningskriterier par i lämplig häckningsbiotop eller högre i Artportalen, perioden 20 maj- 15 juli alla år.

Historik

Arten omnämnes i vårt område för första gången 1835 från Kullen (sannolikt Kullahalvön) av Sven Nilsson. Wallengren omnämner arten bara som tillfälligt observerad i nordväst trots att han bor i Farhult. Här har han nära till flera goda häcklokaler, så några häckningar i inre Skälderviken i slutet av 1800-talet är sannolikt ej troliga. Första konstaterade häckningen i vårt område noteras inte förrän i mitten av 1930-talet och då på Rönnen.

Arten får numera kanske räknas som utgången ur den NV-Skånska Fågelfaunan. Eller??

Länk till rapporterade småtärnor i Skåne 2020 under inventeringsperioden.

Resultat

Tyvärr blev resultatet från NV-Skåne nedslående. I senaste numret av Anser finns redovisning av den gjorda inventeringen och följande finns att läsa om ”nordväst”:

”Som jag befarade är småtärnan numera utgången i nordväst. De fynd som gjorts i år gäller utan tvekan rastande eller sträckande fåglar. Småtärnans historia blev därmed 80-årig hos oss, första häckningen på Rönnen är ifrån mitten av 1930-talet. Sedan toppåren i början av 1980-talet har strandlinjen förändrats radikalt på en del håll genom igenväxning, erosion, påbyggnad m.m. På många tidigare häcklokaler fanns även skrattmås och fisktärna, men dessa har också försvunnit i snabb takt. Höganäs enda häckande fisktärnor finns numera på Höganäs AB:s industritak (K.G. Nilsson). Resultatet för området blev alltså noll par”.

Tidskriften Anser 2021:1