Webbinventering 2005/2006

Årets webbstödda inventeringsart är rödbenan, Tringa totanus.

Sedan några år tillbaka har vinterinventeringar genomförts av olika arter och då har vi även tagit hjälp av Internet för att få till stånd en snabb och ganska precis lägesrapport för den aktuella arten. Ett förfarande som varit mycket uppskattat.

Så blir fallet även denna säsong. Vi är alltså intresserade av att få in iakttagelser på rödbenor inom KOF:s rapportområde under tidsperioden 15 okt 2005 t.o.m. 31 mars 2006. Observationer kan i första hand lämnas via Artportalen. Det går också bra att rapportera i vår elektroniska obsbok på hemsidan eller till Christer Strid. I de fall rapporten inte finns med i Svalan kommer obs:en att aviseras in i efterhand. På så sätt får vi en samlad bild som också presenteras grafisk (se nedan).

Vad som gör rödbenan extra intressant är att man för arten även driver ett projekt för att bl.a. försöka ta reda på var ”våra” rödbenor kommer ifrån, hur rörliga dom är under vintermånaderna och var dom tar vägen till våren. En närmare presentation av projektet kommer att göras senare. Se dock nedan under rubriken ”Spana efter färgmärkta rödbenor”.

Spana efter färgmärkta rödbenor!

De skånska rödbenorna har en stålring på höger tars och en LJUSGRÖN färgring på höger tibia (=den övre delen av tarsen som är närmast buken). På vänster tars är det tomt men på vänster tibia finns två alternativt tre färgringar. Den kombinationen som sitter på den hittills enda NV-skånska rödbenas vänstra tibia har vi beslutat att inte lämna ut ännu. Vi ser helst att det spanas färgringar helt förutsättningslöst, allt för en säkrare avläsning. Vill ni hjälpa oss att på sikt kunna färgmärka fler rödbenor så är information om var rödbenorna övernattar av enormt stor betydelse för oss. I det sista skymningsljuset och ibland i mörker, flyger rödbenorna från sina födosöksplatser till sin övernattningsplats. Kan vi knäcka den koden för varje rödbeneansamling så ökar chanserna till lyckad fångst.

Den färgmärkta rödbena återfunnen den 24 mars -06 !

Igår återfann Peter Olsson och Kaj Svahn den enda rödbena som vi lyckats färgmärka under vintersäsongen! Den fångades av mig och Peter Olsson på kvällen den 30 okt -05 vid VISTORPS HAMN som ligger norr om Grytskären på Bjärehalvön. Sedan dess har den varit spårlöst borta. Som sagt igår återfanns den tillsammans med 28 andra rödbenor på STAVSTENSUDDEN strax utanför TRELLEBORG. I flocken fanns 5 andra färgmärkta rödbenor, märkta av Peter i SV Skåne under tidigare vintrar. Våra fångstinsatser kommer fortsätta så länge vinterrödbenorna finns kvar i NV och gårdagens avläsning gör ju verksamheten än mer spännande”.

– Henrik Ehrenberg –

Ett nytt kapitel om färgmärkta rödbenor här i nordväst – 7 mars 2009.

Den 23 mars 2008 fångades och ringmärktes fyra rödbenor vid Svanebäcksrevet, Viken. Dessa rödbenor färgringmärktes och utrustades dessutom med en så kallad GLS-logger. Loggern registrerar solens upp och nedgång med vilkens hjälp man kan räkna ut fågelns position vid soluppgång respektive solnedgång.

Denna logger med vikten 1,4 gram används på fågelarter som inte kan bära GPS-logger som väger närmare 10 gram. En logger samlar bara in information och kräver att fågeln återfångas vid ett senare tillfälle.

Vårt syfte med detta delprojekt är att kunna återfånga dessa individer kommande vintrar. Rödbenorna har inte försetts med loggers för att ta reda på vart ”vinterbenorna” häckar. Istället studeras fåglarnas flyttningsrutt fram och åter från Island med hjälp av denna teknik. Det har framkommit från avlästa färgringmärkta fåglar i Skåne att rödbenorna kan anlända under september till Nederländerna, stanna där fram till i början av december för att sedan dyka upp under midvintern i Skåne. Det är förflyttningar mellan häcknings, ruggnings och övervintringsplatser som studeras med hjälp av loggerteknik.

Den 7 mars 2009 fångades hela åtta rödbenor vid Svanebäcksrevet, Viken. En av dessa var en gammal bekant, den ringmärktes på samma plats den 23 mars 2008 och försågs då med en GLS-logger. Denna logger togs nu av och ersattes av en ny. Den gamla skall nu analyseras och det skall bli spännande att se vilka resultat det ger.

Vidare fångades en rödbena som var märkt med en norsk ring. Denna individ är märkt som ungfågel på en lokal längs norska kusten som fågelvägen är förhållandevis nära Island.

Återfyndsinformationen:
Norge 7433294, ålder 1.0, märkt 2003-08-29 vid Möre og Romsdal, Giske, Makkevika. Kontriollerad och bytt ring vid Svanebäcksrevet 2009-03-07 (kl.20), ålder 3+. Tid sedan mäkningstillfället 5 år 191dagar och avståndet 796km 150 grader, SSE.

Alla åtta rödbenorna försågs med GLS-loggers och individmärktes även med färgringar, för att kunna identifiera individerna lättare i fält. De åtta rödbenor var inne på sitt tredje kalenderår eller äldre, vilket gör att man undrar lite hur det gått för ungfåglarna denna vinter. De har det inte lätt i denna pilgrimsfalkstäta landsända. Jag har vid flera tillfällen observerat pilgrimsfalk som jagar just rödbenor både i Kullabygden och på Bjärehalvön. Klarar rödbenan sin första övervintring så kan den leva många år, ringmärkning har visat att den kan bli 20 år gammal.

– Henrik Ehrenberg –

Fredagen den 13 mars 2009

I veckan lyckades Peter, denna gång mitt på dagen, fånga ytterligare en av de rödbenor som burit en GLS-logger sedan förra våren. Vidare lyckades han även upptäckta den fjärde individen så nu är det konstaterat att alla fyra GLS-logger försedda rödbenor från våren 2008 är på plats i området runt Viken/ G:a Lerberget även våren 2009.

Vidare har analysresultatet från den första GLS-loggern anlänt, resultat är av den digniteten att det skall göras en publicering i en genomarbetad vetenskaplig artikel innan den publiceras på KOF hemsida. En sådan artikel kräver givetvis mer arbete och tar lite tid. Jag kan dock avslöja att visst har rödbenan befunnit sig på Island under häckningssäsongen 2009. Ny hoppas vi att analysresultatet från GLS-logger två skall förstärka resultatet från den första och bidra till mer kunskap om våra vinterrödbenor.

Analysen av den andra rödbenans GLS-logger visar att även den rödbenan sträckte på samma rutt, om än några dagar senare.

– Henrik Ehrenberg –

Svanebäcksrevet september 2009

Den 15 september rapporterade Alf Petersson från Svanebäcksrevet, där en rödbena tillhörande projektet uppehöll sig.

Följande information finns sedan tidigare om denna individ :

Ringmärkt – 5150001, 2009-03-06, ålder 3+, plats: Viken, Svanebäcksrevet – Peter Olsson/Henrik Ehrenberg/Olof Jönsson
Kontroll – 2009-03-26, plats: Viken, Svanebäcksrevet – Peter Olsson/Raymond Klaasen
Kontroll – 2009-04-12, plats: Viken – Peter Olsson

Ett par dagar senare noterar Alf vid ett besök på samma lokal en ny märkt rödbena som sällskapade med en omärkt. Rödbenan från den 15/9 sågs däremot inte.

Så oerhört positivt att fåglarna kommer tillbaka! Den senaste individen (svart över orange) blev också märkt den 6 mars förra året, se nedan för detaljer. På fotot med 2 fåglar så är den andre individen en ungfågel, vad jag kan se av bukighet och storlek skulle även den mycket väl kunna vara en ”Islänning”. Så nu finns det 2 anledningar (minst) att åka iväg till NV Skåne för att försöka återfånga rödbenor med possitionsloggrar. Det skulle vara oerhört värdefullt att få veta hur många omärkta individer som fanns på lokalen samtidigt som det finns märkta, även negativa rapporter (då inga fåglar eller endast omärkta fåglar observetarts) är oerhört värdefullt.

Alfs observation av den första fågeln inspirerade mig att bege mig ut i SV (Skåne) på en första inventeringsrunda, det gav 6 färgmärkta + ytterligare ca 25 omärkta Islänsdska rödbenor igår. Från SV Skåne flög 35 ex med färgringar i våras från NV 11 ex. Så NV Skåne leder knappt över SV Skåne än så länge i återkomstfrekvens.

Ett oerhört stort tack! – Peter Olsson

Ringmärkt – 5150006, 2009-03-06, ålder: 3+, plats: Viken, Svanebäcksrevet – Peter Olsson/Henrik Ehrenberg/Olof Jönsson
Kontroll – 2009-03-13, plats: Viken, Svanebäcksrevet – Peter Olsson/Raymond Klaasen
Kontroll – 2009-03-26, plats: Viken, Svanebäcksrevet – Peter Olsson/Raymond Klaasen
Kontroll – 2009-04-12, plats: Viken – Peter Olsson
Kontroll – 2009-04-16, plats: S. Lerberget – Peter Olsson/Raymond Klaasen

Svanebäcksrevet 27 oktober 2009

I tisdags kväll besökte Raymoond Klaassen, Juliana Dänhart och jag Svanebäcksrevet med ambitionen att återfånga någon av de 3 isländska rödbenor som Alf Peterssen observerat där under hösten. Alfs 3 fåglar blev alla utrustade med loggers förra våren av Henrik E., Olof J. och mig. Vi lyckades väl och totalt 5 rödbenor fångades under tisdagskvällen. 2 av dessa bar på loggrara och dessa togs av. De övriga 4 benorna var omärkta,och försågs med färgringar, alla med den vanliga ljusgröna på höger som projektkod och ytterligare 3 färgringar på det vänstra benet. Alla dessa fick i olika sekvenser var sin röd, svart och vit ring.

Vi observerade också en fågel vid Viken som vi återfångade i fjor, tog av loggern på och dessutom försåg med en ny logger i våras. Det innebär att åtminstonne ytterligare 2 rödbenor i NV Skåne som försågs med loggers våren 2009 finns i området, varför det måste bli fler försök att fånga dessa.

Vad berättade loggrarna då? Raymoond har analyserat data. Tyvärr så var den ena logger skadad och fungerade inte. Raymoond har skickat den till England för att de ska försöka extrahera information från den. Den andra loggern indikerar att fågeln sträckt direkt från NV SKåne till Island på lite mer än 12 timmar. Den verkar också ha gjort den omvända resan dirket till NV Skåne från Island, fast då tog den flera dagar på sig. Denna individen sträckte alltså inte på samma sätt som fjorårets individer vilka gjorde kortare stopp på våren och längre stopp på hösten innan de återvände till NV Skåne.

Extra spännande hade varit att återfånga individen från i fjor och jämför om den flyttat på samma sätt både i fjor och i år.

– Peter Olsson –

Var kan man då få se övervintrande rödbenor i NV-Skåne?

De inre delarna av Skälderviken, vid Sandön, Rönnen och Farhult brukar va bra ställen där vi oftast kan se eventuella övervintrare. Men det finns säkerligen andra lokaler! Ut och spana och rapportera in dina iakttagelser. Hjälp till!

Frågor och kommentarer …

… om projektet med rödbenor – hänvisas i första hand till Henrik Ehrenberg och när det gäller själva rapporteringen går det bra att även kontakta Christer Strid.