Under 25-29 okt 2021 genomförde vi på försök en mera intensiv bevakning av fågellivet i och runt vindkraftområdet. Inventeringen skedde i fyra-timmarspass (08:00-12:00 och 12:00-16:00) och knappt tio personer var engagerade i arbetet. Lämpliga observationsplatser var i första hand vid ”infarten” (Stureholmsvägen strax norr R7) och/eller trädridån i sydöstra delen vid järnvägen (öster V4). Vissa iakttagelser skedde också till fots inne i området.

Noteringar gjordes av de fåglar som uppehöll sig i (kategori 1) eller passerade i områdets närhet (kategori 2). Vår förhoppning är att vid några tillfällen årligen genomföra ”hårdbevakning” för att få en tydligare bild av vilka arter och hur många som rör sig i området. Vi vet att många skådare är här ute, men står detta i paritet till vad som rapporteras?

Tyvärr inleddes veckan med ett nytt fynd, då en död röd glada hittades. Ytterligare information här.

Hur gick det då?

Spontant kan vi väl säga att det var inget som direkt fick oss att ”höja på ögonbrynen”. Vi hade redan sedan tidigare en ganska klar uppfattning om att det t.ex. rör sig mycket rovfågel och gäss i och runt området och bevakningen bekräftade åter igen detta.

Totalt noterades 37 fågelarter varav 32 höll till i eller passerade igenom vindkraftparkens område (se kartan ovan) vid ett eller flera tillfällen under bevakningsperioden. Därtill tillkom också en del däggdjur; rådjur, dovhjort och fälthare.

10 rovfågelarter noterades, varav 9 arter inom området. Gäss… ja, många gäss var det! Företrädesvis vitkindad gås och grågås, men även några bläsgäss sågs. Det är förvånansvärt att det inte är flera som blir offer! Att se flera tusen gäss passera igenom eller strax i närheten av vindmöllorna är en skrämmande upplevelse.

Vitkindade gäss passerar igenom vindkraftparken – foto: Christer Strid

En av säsongens första varfåglar sågs och även en sen trana rastade tillfälligtvis i början av veckan. En fullständig sammanställning av veckans inventering hittar du här.