Vi har 252 regelbundet häckande fågelarter i Sverige. En tabell över de arter som på olika sätt är hotade – rödlistade – hittar du här.

Rödlistestatus: 

NT = nära hotad EN = starkt hotad VU = sårbar CR = akut hotad