Gustaf Persson

Under höstarna 2018 och 2019 räknades flyttfåglar vid Stenbänken på Landborgspromenaden i Helsingborg. Räkningarna pågick båda åren mellan 1 aug – 20 nov.

Räkningarna påbörjades oftast i gryningen och kunde vid bra förutsättningar pågå i upp till 6 timmar, i stor sätt dagligen. Vid sämre förutsättningar, kortare tid. Vid några tillfällen återvände observatören senare under förmiddagen, för att bevaka eventuellt rovfågelsträck. Antal obsdagar och obstimmar finns redovisade i tabell 1.

Som huvudobservatör fungerade Gustaf Persson, ibland assisterad av Christer Strid och/eller Mats Johansson. Som hjälpmedel användes för det mesta enbart handkikare, vid en del tillfällen kompletterad med tubkikare.

Stenbänken (Dunkers bänk), sedd från norr Foto: Christer Strid
Allmänt om fågelsträckstudier vid Skånes västkust

Skånes västkust är sällsynt väl ägnad för flyttfågelstudier. Sydsveriges successiva avsmalnande söderut, höststräckets sydvästliga huvudriktning och kustens karaktär av ledlinje, bidraga gemensamt till att här koncentrera stora mängder av flyttfågel. Hälsingborgstrakten utgör i viss mån en nyckelpunkt, eftersom det är den del av kuststräckan som ligger närmast Danmark och därmed kontinenten.”

Torsten Malmberg i flyttfågelskådartagen – Foto: Okänd

Så skriver Torsten Malmberg i sin artikel ”Iakttagelser över flyttfågelsträckaet vid Hälsingborg” publicerad i Flora och Fauna 1945. Och visst är det så. Skånes västkust erbjuder unika möjligheter till flyttfågelskådning. Inte minst Falsterbo är ett bevis på detta, där man redan 1942-44 hade systematiska räkningar genomförda av Gustaf Rudebeck. 1949-60 organiserade Skånes Ornitologiska Förening räkningar, huvudsakligen vid Nabben, där räkningsperioderna varierade något mellan åren och ett stort antal observatörer var inblandade. Från 1973 standardiserades rutinerna och fram till år 2000 räknade man varje år mellan 11 aug – 20 nov. Från 2001 ändrade man startdatum till 1 aug.

Skådare i NV-Skåne ville inte vara sämre än Falsterbo och så här stod det att läsa i dagspressen inför bildandet av Kullabygdens Ornitologiska förening (KOF) år 1970:

Det observeras mycket fågel vid Falsterbo av den enkla anledningen att där finns många ornitologer. Kullen har samma intensiva flyttfågelsträck som Falsterbo och skulle kunna bli lika ryktbart om vi blott finge organiserade observationer där.”

Och organiserade observationer blev det och Nordvästskåne har blivit ryktbart inom fågelskådarkretsar, om än inte av samma skäl som Falsterbo. Framför allt har det varit möjligheten till havsfågelobservationer som bidragit till NV-Skånes ryktbarhet.

1977-79 organiserades studier av, primärt, sträckande sjö/havsfåglar vid Kullaberg. Resultaten av dessa finns att läsa i Anser årg.21 1982:1. Under namnet ”Projekt fågelvarningsdata” gjordes sträckräkningar vid Kullaberg och Grå läge i början av 1970-talet. Flyttfågelräkningar gjorde också vid Pålsjö under troligtvis 1970-80 talet av bl.a. Nils Ramberg, men närmare detaljer om omfattningen har inte gått att få fram. Vid Rögle ishall bedrevs också räkningar under 1980-talet. Regelbundna studier av sträckande rov- och sjöfåglar bedrevs höst och vår vid Hittarps rev 2000-2007 och finns redovisade på KOF´s hemsida och vid Örby ängar räknades flyttfåglar under fyra höstar mellan 2001-2005. NV-Skåne tas också upp i Per Hansson avhandling – ”Koncentrationer av hotade termikflyttande fåglar i Fennoskandia” – som utkom 2019.

Höststräcket vid Stenbänken

När man står på Landborgen vid Stenbänken och blickar ut över Öresund mot det närliggande Danmark, förvånas man en aning över att så få fåglar väljer att korsa sundet här för sin fortsatta väg mot kontinenten. Torsten Malmberg hade samma funderingar i början av 1940-talet. Så här skrev han:

Trots kustens SSO-liga riktning, synes dock en förvånande ringa procent av de förbipasserande sträckfåglarna lämna landet här för att fortsätta mot V.”

Men gamla invanda mönster sitter i och de sträckrörelser vi ser idag, har med all sannolik sett ungefär likadana ut under tusentals år. En del av de fåglar som avviker och som alltså i stället för att följa den ledlinje kuststräckan utgör och väljer att korsa sundet vid Helsingborg, är framför allt större fåglar såsom hägrar, gäss, rovfåglar, men även en del duvor och kråkfåglar.

Av de rovfåglar som sträckte 2018 och 2019, var det 70% som korsade sundet mot V eller SV. En stor del av de ringduvor som bokfördes som sträckare de båda räkningsåren, sågs också överflyga sundet, huvudsakligen i riktning mot SV, medan andra följde kusten mot SSO. Tättingarna, däremot, följde till nästan till 100% kustlinjen och sågs bara undantagsvis flyga ut mot danska sidan.

Även om en stor del av de fågelarter som migrerar kan ses vid Stenbänken under hösten, så finns det artgrupper vars sträck är nästintill obefintligt, eller i varje fall svagt eller mycket svagt. Exempel på dessa är änder, vadare och tärnor. Förhållandena är däremot annorlunda under vårsträcket mars – maj, då relativt stora antal av framförallt änder kan ses sydsträckande i Öresund.

Sträckande kajor vid Stenbänken i oktober 2019 Foto: Gustaf Persson
Väder

Som framgår av tabell 2, var vindar mellan O – VSV förhärskande under de båda höstarna. Under 7 dagar 2018, var vindstyrkan över 10 m/s och 4 dagar över 15 m/s. 2019 blåste det över 10 m/s under 6 dagar och över 15 m/s under 4 dagar. Nattfrost förekom 6, 7 och 30 okt 2019, men saknades helt 2018. Disigt väder rådde under många dagar och tät dimma förekom under 6 dagar 2018 och 4 dagar 2019.

Sträckande havsörn vid Stenbänken 25 okt 2019 Foto: Lars Brunkman
Simultanräkningar

Några dagar under hösten bedrevs s.k. simultanräkningar, alltså räkningar på mer än en plats samtidigt och under samma tid. 9:e, 23:e och 24:e september gjordes räkningar vid Örby ängar och Stenbänken och 6:e oktober vid Svedberga och Stenbänken.

Källor:

Malmberg, T ”Iakttagelser över flyttfågelsträcket vid Hälsingborg” Flora och Fauna 1945

Nilsson, Karl G m.fl. ”Nordvästskånska fåglar” KOF 1991

Peterz, Rönnertz o Persson ”Sjöfågelsträcket vid Kullen höstarna 1977-79” Anser årg 21 1982:1

Svanberg, T m.fl ”Rovfågelräkning i Hittarp 2000-våren 2007” och ”Sjöfågelräkning i Hittarp” våren 2003-våren 2007. Kullabygdens Ornitologiska Förenings hemsida.

Persson, G ”Fågelsträck vid Örby ängar 2001-05”


Helsingborg december 2019 – Gustaf Persson