Brogårda våtmark

Publicerad av webbgruppen den

Våtmarksområde strax nordväst om Bjuv. I ett biflöde – Tibbarpsbäcken – till Vegeå hittar man här en fin rast- och häckningslokal, som i första hand är värt ett besök på vår och sommar.

Hitta hit

Ca 1,5 km nordväst om Bjuvs centrum hittar du denna våtmark som även kallas för Bjuvs våtmark (i tex Artportalen). Följ N Storgatan ut till området. Det ur trafiksynpunkt ökända Brogårdakorset ligger strax intill på väg 107.

Parkera
En liten anlagd parkeringsyta finns i den sydöstra delen, i förbindelse med Norra Storgatan.

Åka kollektivt
Till Brogårda kan man ta sig med regionalbuss 250, 251 från Helsingborg eller med tåg till Bjuvs station.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
I anslutning till parkeringsplatsen finns en liten upphöjning och härifrån kan man i stort sätt överblicka hela området. I övrigt är området svårtillgängligt.

Vilka fåglar kan man se?
Lokalen hyser en artsammansättning som påminner om de närbelägna Sockerbruksdammarna i Hasslarp.

Rastande fåglar är i första hand vadare som brushane, svartsnäppa, grönbena och änder med arter som brunand, snatterand och årta.

Bland häckande arter finns smådopping, gråhakedopping, skedand, skärfläcka, rödbena och gulärla.

Tillfälliga gäster hittar man bland vadarna t.ex. vit stork och rödspov. Andra sällsynta besökare är svarthalsad dopping, pilgrimsfalk och vitvingad tärna.

Tillgänglighet
Lokalen är inget ”strövområde”, utan skådas lämpligast från parkeringsplatsen.

Bra att veta
Området används som betesmark. Det förekommer relativt mycket trafik på in-/utfarten till Bjuv så du uppmanas till försiktighet.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från Artportalen).


Text: Christer Strid
Foto: Christer Strid

Kategorier: Lokaler