Farhult/Jonstorp

Publicerad av webbgruppen den

En året-runt-lokal som kan erbjuda det mesta.

Under sommarhalvåret framförallt som en vadarlokal av rang. Lokalen gör sig bäst i SO-vind då det som regel blir lågvatten. Det ger ofta större mängder rastande vadare och måsfågel, vilket dock ofta får till följd att det blir längre avstånd.

Strandängarna och angränsande buskmarker drar ofta till sig rastande tättingar, vår och höst.

Hitta hit

Observera att hela kustlinjen har beträdnadsförbud under perioden 1 april – 15 juli.

Följ väg 112 mellan Varalöv och Höganäs, sväng av mot Farhult alt. Jonstorp.

Parkera/GPS
Parkering finns i anslutning till Farultsbaden (56.222848, 12.710817) till obsplats 1 och 3 samt i Jonstorp (56.231592, 12.687986) till obsplats 2. Se nedan.

Åka kollektivt
Regionalbuss 225 från Höganäs eller Ängelholm – hållplats Farhultsbaden, Björkeröd/Svartelandsvägen eller Jonstorp centrum. Tänk på att det är få bussar på lör- och söndagar.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Obsplats 1: utgå från väg 112 och följ blå skylt mot Farhult. Efter ca 1,5 km ligger Farhults mölla i anslutning till korsningen (50 m). Här finns även en blå skylt mot ”Bad 450 m”. Sväng vänster in på asfaltvägen som leder ner mot havet och parkeringsplatsen. Följ sedan stigen i strandrågen västerut. Tänk på att det vid denna obsplats är det svårt att hitta lä vid kraftigare väst och nordvästvind.

Obsplats 2: utgå från huvudgatan i Jonstorp. Norr om busstorget (ca 200 m), d.v.s. precis vid kyrkan, finns en fyrvägskorsning. En vit skylt anger ”Idrottsplats” ”Bad”. Sväng in på Revavägen och fortsätt förbi skolan och idrottsplatsen som ligger på vänster sida. Följ vägen (med ängsmarker på höger sida) i knappt 1 km tills den gör en skarp vänstersväng och övergår i grusväg. Glöm inte att även gå igenom dungarna och buskmarkerna i området som allt efter säsong kan bjuda på överraskningar.

Obsplats 3: Följ Kullaleden antingen ifrån Farhult eller Jonstorp. Nordväst om leden finns numera en obs-plattform på Farhultssidan.

Stövlar rekommenderas.

Sedan Kullaleden har dragits genom markerna är det lämpligast att följa denna genom området, numera finns också en gångbro över Görslövsån. Sedan tidigare fanns det en gångbro över Oderbäcken. Från Jonstorp ansluter du till leden väster om obsplats 2. Under tiden med beträdnadsförbud i området har du bäst överblick från Kullaleden, som t.ex. vid Surkenabben på Jonstorpssidan.

Från Farhult når du leden från parkering som ligger nästan direkt efter nedfarten till Farhultsbaden, precis innan talldungen på vänster sida. Alternativt från Svartelandsvägen, gamla infarten till skjutvallen vid bushållsplatsen Björkeröd Svartelandsvägen.

Vilka fåglar kan man se?
Vintertid/vår: skäggmes och beroende på isläget övervintrande storspovar, simänder, pilgrimsfalk och vissa år jaktfalk.

Häckfåglar: brun kärrhök, skärfläcka, vitstjärning blåhake, skäggmes.

De sanka ängarna drar ofta till sig framförallt dvärgbeckasin men ibland också dubbelbeckasin, sept-oktober.

Glöm inte att spana av vasskanter, speciellt vid lågvatten efter vattenrall, småfläckig sumphöna, blåhake, rödstrupig piplärka, olika sångare, mm. framförallt under augusti-september.

Området är delvis ganska svårt att överblicka då det finns många småvikar och gölar, varför det ofta lönar sig att ge lokalen lite tid.

Tillgänglighet
Relativt svårtillgängligt. Obsplats 1 kan nås utan passage av övergångar/stättor men strandklitter måste forceras, dessutom svårt att se över vass.

Obsplats 2 kanske mest lämpad då en relativt stor del av den yttre viken kan ses ifrån parkeringen öster om talldungen, dock är de grundare partierna svårsedda härifrån.

Obsplats 3 (plattformen) är också relativt lättillgänglig, kräver dock en liten längre promenad. Följ Kullaleden från Farhult eller parkera vid den tidigare infarten till skjutvallen (numera borttagen) och följ vägen utmed skogsdungens västra sida. Observera att det finns en vägbom efter parkeringsplatsen, infart från svartelandsvägen.

Bra att veta
Tänk på beträdnadsförbudet under häckningssäsongen, 1 april-15 juli, se informationsskyltar för vidare information.

Tänk också på att välja sida beroende på ljuset (medljus att föredra), morgon: Farhultsidan, kväll: Jonstorpssidan.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste tiden (hämtas från Artportalen).


Text: Mikael Olofsson och Karl G Nilsson
Foto: Anders Henriksson

Kategorier: Lokaler