Hasslarps dammar

Publicerad av webbgruppen den

Sockerbruksdammarna i Hasslarp eller bara ”Dammarna” är en i skådarkretsar känd nordvästskånsk fågellokal.

Besöks med fördel vår till höst, men även vintermånaderna kan bjuda på överraskningar. Är i första hand en rastlokal för änder och vadare, men hyser även intressanta häckare.

På senare år har här också bedrivits ringmärkningsverksamhet på sensommar och höst. Fram t.o.m. 2020 års säsong har drygt 34 600 individer ringmärkts med kärrsångare och rörsångare som antalsmässigt flest fångade . Mer därom kan du läsa här.

Hitta hit

Ganska så mitt emellan Helsingborg och Ängelholm – på väg 1401 (Västkustvägen) – hittar du resterna av det nerlagda Sockerbruket med tillhörande dammsystem.

Parkera
Lämpligast på de två anvisade parkeringsplatserna på grusvägen in mot de södra dammarna från väg 1401.

Åka kollektivt
Regionalbuss linje 506 går från Helsingborg till Ängelholm via Hasslarp.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
I området kan man ganska lätt ta sig fram på mindre vägar och stigar . Två träplattformar finns uppförda i området. Från dessa har man i första hand god sikt över de södra delarna. Även på andra ställen kan man från de högt belägna vallarna få god överblick.

Inför säsongen 2017 uppfördes även två fasta gömslen i de södra delarna av området. Från dessa har man mycket goda möjligheter att komma fåglarna riktigt nära, inte minst ur fotosynpunkt. Följ de markerade ”stigarna” till dessa gömslen för att minimera eventuella störningar.

Vilka fåglar kan man se?
Rastande fåglar är i första hand vadare, där många av våra ”vanligare” arterna (brushane, svartsnäppa, grönbena, mosnäppa m.fl.) förekommer årligen. Bland änder hittar vi arter som skedand, brunand, snatterand och årta m.fl.

Bland häckande arter finns smådopping, gråhakedopping, brun kärrhök och kärrsångare. Dammarna var också en av de första inlandslokalerna i Sverige för häckande skärfläcka, en art som på senare år har blivit allt mer sällsynt..

Bland tillfälliga gäster hittar man bland vadarna t.ex. styltlöpare, tuvsnäppa, dammsnäppa och tereksnäppa. Andra sällsynta besökare är mindre skrikörn, svarthuvad mås, vitvingad tärna, alpseglare, vattensångare, citronärla och skäggmes.

Tillgänglighet
Området är relativt lättskådat även om vissa partier är branta. I vart fall den östliga träplattformen är tillgänglig för personer med rörelsehinder. Bra parkeringsmöjligheter i närheten.

Bra att veta
Vissa partier kan vara svårforcerade med hög växtlighet och kanter som kan var hala då det fuktigt.

Undvik om möjligt att gå ut i dammarna, dels för att minska störningsrisken men även för att underlaget på vissa ställen kan var sankt med risk för att ”sjunka igenom”.

På ett par ställen finns även bord och bänkar utplacerade.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen den senaste 14 dagarna (hämtas från Artportalen).


Text: Christer Strid
Foto: Mats Peterz

Kategorier: Lokaler