Tursköpsskogen

Publicerad av webbgruppen den

Lövskog och naturreservat med grov bok, ek, ask och avenbok samt mycket död ved. Gränsar i öster och väster mot betesmark för Västraby gårds unga nötkreatur. I norr mot vägen mellan Tursköp och Västraby gård. I söder mot Skavebäcken.

Tursköpsskogen, foto Karl-Erik Söderqvist

Hitta hit

Tursköpsskogen

Nås lättast från Örnrundan, Kattarp eller Hjälmshult. Sväng till höger där Tursköpsvägen möter Svedbergavägen, skogen ligger därefter ca 300 meter bort.

GPS-koordinater: 56.15170, 12.74054

Parkera
En ny parkering ska anläggas längs vägen norr om reservatet. Länsstyrelsen som är förvaltare kommer att bygga den när de har ekonomi för det. Längs samma väg österut finns idag möjlighet att parkera ett par bilar. Även längs Tursköpsvägens östra sida finns ett par P-fickor varifrån man via betesmarken kan ta sig till reservatet.

Åka kollektivt
Nej

Bra obsplatser
I reservatet finns inga egentliga obsplatser. Den södra halvan av reservatet är inhägnat med ett högt viltstängsel vilket gör det svårtillgängligt. Viltstängslet ska tas bort av Länsstyrelsens förvaltare när ekonomin tillåter.

Vilka fåglar kan man se?
Mesar, trastar, vadare (morkulla), hackspettar, sångare mm. De flesta rovfåglar kan ses under höst- och vårflyttningen. Under vinterhalvåret gästas området årligen av kungsörnar. I det norra områdets skogsbryn mot betesmarken har 30 starholkar satts upp.

Tillgänglighet
Mycket dålig. Det finns inga framkomliga vägar eller stigar i reservatet. I föreskrifterna för reservatet står att inga fallna träd (död ved) i reservatet får bortforslas eller flyttas. Detta gäller även vägar och stigar i reservatet.

Även för besökare utan rörelsehinder blir det mycket “hopp över stock och sten”. Länsstyrelsen har skapat ett reservat för ett ostört djurliv. Länsstyrelsen hänvisar till närliggande naturreservatet Svedberga kulle som är bättre anpassat för besökare med rörelsehinder.

Bra att veta
Då det i reservatet finns många kullfallna träd (död ved) bidrar det till intressanta obsar av insekter, mossor, lavar och svampar.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Karl-Erik Söderqvist
Foto: Karl-Erik Söderqvist

Kategorier: Lokaler