Väla våtmark (Väla kärr)

Publicerad av webbgruppen den

Området runt Väla motorbana (Väla södra industriområde) i norra Helsingborg, har sedan lång tid tillbaka varit känt i fågelskådarkretsar. Detta, tillsammans med området där soptippen är belägen idag, var intressanta biotoper med en rik mångfald av växter och djur.

Med åren har de kommit att spela en betydligt mindre roll och är inte alls lika attraktivt som tidigare. Kanske mest därför att här har exploaterats och bebyggts mycket och stora förändringar har skett. På grund av detta har också tillgängligheten blivit begränsad.

Detta till trots kan ett besök vara på sin plats och en hel del trevliga iakttagelser kan göras. För några år sedan satsade också kommunen på att bevara delar av miljön och “säkrade” vissa biotoper. Skydd avsattes för några delar och samtidigt passade man på att skapa en större klarvattenyta.

Hitta hit

Enklast att hitta hit är med bilen (tyvärr) och vägen till Hornbachs byggvaruhus som du når via väg 111 och in på Grusvägen och vidare in på Dioritgatan. Till fots eller cykel kan du också ta dig dit via flera alternativa vägar, varav några kan va lite problematiska att hitta till. I princip går det att ta sig runt hela våtmarken.

GPS-koordinater: 56.07624, 12.74344

Parkera
Tre ställen där du kan stanna tillfälligt är markerade på kartan. Annars finns det t.ex. möjligheten att parkera på byggvaruhusets parkering

Åka kollektivt
Stadsbuss linje 7 till Brohult för att sedan ta dig vidare till fots under väg 111. Alternativ linje 2 och 21 till Berga industriområde för promenad österut under motorvägen.  Linje 27 mot Väla by, men då får du gå lite längre för att nå målet.
Till Skånetrafiken

Bra obsplatser
Vill du stå lite högt och ha god överblick finns två lämpliga ställen i sydväst respektive väster, strax intill varuhuset. Några ytterligare tänkbara platser har markerats på kartan, men detta avgör du själv, delvis beroende på vad som ses och hörs.

Vilka fåglar kan man se?
En del änder brukar finnas här, t.ex. gravand, gräsand och kricka. Även sot- och rörhöna ses regelbundet och häckar. Bland vadarna häckar tofsvipa, större- och mindre strandpipare och strandskata. Med lite tur kan du även få se brun kärrhök och tornfalk. Många sångare ses under häckningstiderna och vill du höra näktergal är detta ett säkert ställe. Rariteter som pungmes har också setts här.

Tillgänglighet
Är inte helt optimal, men väg/cykelbanor finns i södra delen. En väg, framkomlig med cykel eller till fots, går i norra delarna i ost-västlig riktning. I övrigt god överblick i angränsning till obsplatserna i sydväst och väst.

Senaste obsar
Se vad som har rapporterats från lokalen (hämtas från rapportdatabasen Artportalen).


Text: Christer Strid
Foto: Christer Strid

Kategorier: Lokaler