Fågeltätast i landet

Publicerad av webbgruppen den

Fåglar i Råådalen med Thomas Alerstam. Foto Thomas Wallin

Att naturreservatet Borgen är det fågeltätaste området i landet fick 50 KOFare veta, som på kvällen den 16 februari följde med Thomas Alerstam (välkänd flyttfågelforskare från Lunds universitet) på en 20 000 år lång resa längs Råån: med hjälp av kartor och bilder förflyttades vi från en brusande älv med smältande inlandsis, via ett öppet och kalt beteslandskap till dagens inbjudande dal med skogsdungar och buskmarker. De senaste femtio av de åren har Thomas inventerat fågellivet i ådalen; dels i form av häckfågelinventeringar i naturreservatet Borgen vid Vallåkra och dels som vinterfågelräkningar från Vallåkra nedströms till Raus.

Fåglar i Råådalen med Thomas Alerstam. Foto Totta Sandberg

Häckfågelinventeringarna har visat att antalet häckande fågelpar är ovanligt stort i Borgen. Totalt har 52 arter noterats som häckande. Antalet bofasta fåglar har inte förändrats under de femtio åren men det har däremot artsammansättningen. Gransångaren är den art som ökat mest samtidigt som släktingen lövsångaren minskat kraftigt. Andra arter som ökat är svarthätta, gärdsmyg och rödstjärt. Förutom lövsångaren har bla näktergal, stare, härm- och trädgårdssångare minskat. I en artikel i Skånes Ornitologiska Förenings tidning Anser nr 4/2019 redovisar Thomas den långa inventeringsserien – se länk till artikeln nedan.

Fåglar i Råådalen med Thomas Alerstam. Foto Totta Sandberg

Vinterfågelinventeringarna har genomförts som vandringar längs ån mellan Vallåkra och Raus. Grönsiskan har visat sig vara den vanligaste arten, följd av gräsand, blåmes och talgoxe. Stjärtmes, korp och blåmes har ökat medan däremot entitan nästan är helt borta. Nötskrika och domherre minskar också. En utförlig redovisning av inventeringen finns i Anser nr 1/2021.

Artiklar i Anser
Förändringar i fågelsamhället i Borgens lövskogsområde under fem decennier – Anser nr 4/2019
Vinterfågelräkning i Råådalen under femtio år 1970–2019 – Anser nr 1/2021

Text: Thomas Wallin
Foto: Totta Sandberg och Thomas Wallin