1995 – 2020

Ringmärkning på Hasslarps sockerbruksdammar har bedrivits sedan åtminstone slutet av 1960, om än i mycket sparsam omfattning och väldigt sporadisk.

Sedan 1995 har verksamheten ökat och framför allt har den blivit mera målinriktad och kontinuerlig. Antalet arter som fångats är hela 79 stycken och totalt har t.o.m. 2019 ringmärkts ca 31 000 individer.

Företrädesvis är det sångare som låter sig fångas på dammarna. Klart dominerande art är kärrsångare totalsummer över 6 100 ex och två ligger rörsångare med strax under 5 800 ex.

När det gäller just kärrsångaren är det en art som vi uppmärksammade redan på tidigt 70-tal, då man betraktade arten som ovanlig och att fånga och ringmärka denna var därför lite speciellt. Kärrsångaren är numera den art som vi årligen märker flest individer av.

Du kan följa verksamheten genom de dagboksanteckningar som uppdateras efterhand som verksamheten löper på. En redovisning av arter och antal från respektive märktillfället från 2019 och framåt finner du här.

För tidigare säsonger (2018 och tidigare) har vi sparat våra dagböcker här.

På våra ”ringmärkningssidor” hittar du aktuell sammanställning över arter och antal åren 1995-2020. Du kan också studera de olika åren lite närmare.

Här hittar du också statistik om…

För dig som gör ett återfynd av en ringmärkt fågel hittar du också en länk för detta till Ringmärkningscentralen.