Samling vid 04:00 av undertecknad, Henrik J, Mårten M samt Klas. En tät och ihållande dimma gjorde det nästan svårt att hitta in till märkplatsen – ovant såhär mitt i sommaren! Ingen rusning på fåglarna under morgonen utan en relativt jämn aktivitet över morgonen, detta eftersom dimman hängde kvar och solen först tittade fram på nätnedtagningen vid elva.

Fina antal på många arter och en god artblandning under morgonen – 154 nymärkningar av 20 arter, därtill 7 gamla kontroller. Dominerande i fångsten kärrsångare med 42 märkta, en art som ännu en sommar tycks ha fått gott häckningsutfall med många ungfåglar. Även rörsångare (20 ex), gransångare (16 ex), blåmes (11 ex) och lövsångare (10 ex) fångades i goda antal. Övrigt värt att nämna i fångsten var tre gräshoppsångare, en näktergal, en grönfink samt en adult hane hämpling – gällande den senare ovanligt att vi fångar just äldre hannar.

Flera av de adulta kärrsångarna vi fångade har nu börjat lägga på sig ordentligt med fett – förberedda för flytten söderut, de är inte kvar länge till! En adult gräshoppsångare vi fångat tidigare under säsongen i ett nät nära märkplatsen fångades idag på helt “andra sidan” av lokalen – en hanne med flera honor eller en fågel inne i ett främmande revir?

Den bästa fångsten under morgonen bestod dock inte av någon fågel – utan av en trollslända som hade fastnat i näten och varsamt togs ut ur nätet av undertecknad – en mindre kejsartrollslända! Blott det andra fyndet i KOF:s rapportområde och det första i Helsingborgs kommun. Arten är sällsynt nationellt men har i sommar haft ett ovanligt rikt uppträdande i södra halvan av landet.

En del vadare i dammarna – däribland två mosnäppor, en kärrsnäppa och tiotalet brushanar.

Märkta idag:

IdagTotalt
Blåmes1163
Gransångare1680
Gräshoppsångare310
Grönfink12
Gulsparv3
Gulärla23
Gärdsmyg1
Hämpling12
Järnsparv313
Koltrast310
Kungsfiskare1
Kärrsångare42108
Lövsångare1040
Näktergal18
Rödstjärt29
Rörsångare2072
Skata1
Stare3
Större hackspett1
Svarthätta17
Sädesärla23
Sävsparv1945
Sävsångare623
Talgoxe323
Taltrast1
Trädgårdssångare314
Törnsångare560
Ärtsångare12
SUMMA154618

Kontroller idag:

IdagTotalt
Blåmes1
Gransångare4
Gärdsmyg2
Järnsparv1
Koltrast4
Kärrsångare111
Lövsångare4
Näktergal1
Rörsångare320
Sävsparv311
Sävsångare2
Talgoxe3
Trädgårdssångare2
Törnsångare2
SUMMA768

– Peder Winding –