Under ett par kvällstimmar förevisades ringmärkning för allmänheten i samband med kommunens och Studiefrämjandets naturguidning vid Hasslarps dammar.

Nio nät sattes upp i den numera uttorkade och snabbt igenväxande f.d. Bergsdammen. Totalt under kvällen fångades och märktes 44 fåglar fördelade på 12 olika arter. I fångsten utmärkte sig framförallt två unga buskskvättor, vilket var ny märkart för säsongen

En stenfalk visade sig som hastigast och i dammarna rastade några snatteränder, smådoppingar och enkelbeckasiner samt en fiskgjuse. Strax innan skymningen kom en flock med minst 100 gulärlor förbiflygande.

Tack Moa och Klas som med jämna mellanrum försåg oss andra med visningsobjekt.

Ringmärkta idag:

IdagTotalt
Blåmes73
Buskskvätta22
Drillsnäppa1
Enkelbeckasin2
Gransångare4207
Grå flugsnappare2
Gräshoppsångare22
Grönfink13
Grönsångare1
Gulsparv19
Gulärla3
Gärdsmyg9
Göktyta3
Hämpling24
Härmsångare16
Järnsparv551
Koltrast23
Kungsfiskare2
Kärrsångare1458
Lövsångare7193
Näktergal13
Pilfink4
Ringduva1
Rosenfink1
Rödhake2
Rödstjärt28
Rörsångare14302
Skata1
Stare3
Steglits7
Större hackspett1
Svart rödstjärt2
Svarthätta77
Svartvit flugsnappare5
Sädesärla5
Sävsparv84
Sävsångare264
Talgoxe43
Taltrast3
Trädgårdssångare280
Trädpiplärka44
Törnskata3
Törnsångare3155
Ärtsångare129
SUMMA442051

Inga kontroller idag.

– Henrik Johansson –