KOF:s skogsgrupp

KOF:s skogsgrupp arbetar för att bevaka och agera mot eventuella negativa effekter för fågellivet i skogsmiljöer. För att göra detta försöker vi arbeta med att skapa kontakter med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommuner samt markägare för att uppnå bästa resultat.

Många av våra skogar börjar bli hårt åtgångna av det konventionella skogsbruket. Stora kalhyggen, markberedning och plantager med gran eller främmande trädslag dominerar. Detta syns i markerna runt om i hela KOF-området. Detta plantageskogsbruk är inte hållbart i längden. Riskerna för den biologiska mångfalden, klimatet, skogsbränder, stormskador, insektsangrepp, betesskador och utarmning av markens näringsämnen är för stora.

Förluster i den biologiska mångfalden i det vanliga skogslandskapet har negativa effekter på fågelfaunan. Landskapet förfulas och friluftslivet försvåras. Vi skulle gärna se mera av ett skonsamt naturnära och hyggesfritt skogsbruk.

Det finns också ibland exploateringshot mot små skogar i odlingslandskapet. Dessa kvarvarande miljöer är mycket viktiga för mångfalden och är mycket betydelsefulla för häckande, rastande och födosökande fåglar.

Just nu är Tursköpsskogen väster om Västraby gård hotad av avverkning. Avsikten är att sedan ha marken till bete. Vi arbetar med detta ärende och i augusti 2021 lämnade vi synpunkter på förslaget till bildande av naturreservat.

Kontakt

Per Muhr, 072-324 21 33, paemuhr(a)gmail.com
Bengt Hertzman, 070-203 59 15, hertzman.bengt(a)telia.com
Vidar Narvelo, 073-222 45 93, widar.narvelo(a)hotmail.com

Hör gärna av dig med tips och synpunkter.