Kungsörn. Foto Karl-Erik Söderqvist
Så här vill man helst inte få se en kungsörn! – foto: Karl-Erik Söderqvist

För att öka kunskaperna och få en inblick i hur många fåglar (med betoning på rovfåglar) som rör sig inom och i anslutning till vindkraftparken runt Rögle/Västraby, dokumenterar en arbetsgrupp i KOF:s regi (se nedan) vad som sker i området.

Området besöks av många skådare – speciellt under vintermånaderna – och därför skulle vi vara mycket tacksamma att få in rapporter på dina observationer. Du kan rapportera via datorn eller på plats via dina mobil. Det är viktigt att du uppger datum, tidpunkt, vilka arter samt i möjligaste mån även fågelns ålder. Det är också viktigt att notera hur fåglarna beter sig, t.ex. födosöker eller passerar genom området. Upptäcks skadade eller döda fåglar i området skall detta givetvis rapporteras.

De fynd/offer som hittats redovisas i följande sammanställning (OBS! Otäcka bilder).

I området finns några större dammar som lockar till sig både änder och tättingar. Alla iakttagelser av rovfåglar i anslutning till dessa dammar är av stort intresse.

Allemansrätten gäller i området så att cykla och gå där är tillåtet. Men man får inte trampa i grödan eller avsiktligt störa pågående jakt.

Klicka här för att rapportera !!

Även om det kanske känns som ett dubbelarbete skulle vi uppskatta om du också tar dig tid att lägga in dina iakttagelser (om du inte redan gjort det) i Artportalen (finns en “gemensam” lokalbeteckning – Vindkraftområdet i Västraby/Rögle, Västraby, Sk). Vi vet av erfarenhet att just Artportalens uppgifter fungerar som källa vid olika officiella utredningar mm.

Vad som rapporterats hittills under åren 2016-2024 kan du se i dessa sammanställningar (sidan uppdateras fortlöpande).

Bilden visar vindkraftverkens placering i området.
V1-V6=Västraby och R1-R9=Rögle.

Reflektion

Bilden tagen från gamla järnvägsvallen vid Västraby – foto: Leif Klinteroth

Bra marksikt, ett antal pelare kan enbart ses. Knappt en skymt av rotorbladen. Inte ens blinkande rödljus ses! Man inser ett uppenbart krockläge för fåglar när det är dimma på rotorbladsnivå – Leif Klinteroth


“Hårdbevakning”

Under 25-29 okt 2021 genomförde vi på försök en mera intensiv bevakning av fågellivet i och runt vindkraftområdet. Inventeringen skedde i fyra-timmarspass (08:00-12:00 och 12:00-16:00) och knappt tio personer var engagerade i arbetet. Lämpliga observationsplatser var i första hand vid “infarten” (Stureholmsvägen strax norr R7) och/eller trädridån i sydöstra delen vid järnvägen (öster V4). Vissa iakttagelser skedde också till fots inne i området.

Noteringar gjordes av de fåglar som uppehöll sig i (kategori 1) eller passerade i områdets närhet (kategori 2). Vår förhoppning är att vid några tillfällen årligen genomföra “hårdbevakning” för att få en tydligare bild av vilka arter och hur många som rör sig i området. Vi vet att många skådare är här ute, men står detta i paritet till vad som rapporteras?

Tyvärr inleddes veckan med ett nytt fynd, då en död röd glada hittades. Ytterligare information här.

Hur gick det då?

Spontant kan vi väl säga att det var inget som direkt fick oss att “höja på ögonbrynen”. Vi hade redan sedan tidigare en ganska klar uppfattning om att det t.ex. rör sig mycket rovfågel och gäss i och runt området och bevakningen bekräftade åter igen detta.

Totalt noterades 37 fågelarter varav 32 höll till i eller passerade igenom vindkraftparkens område (se kartan ovan) vid ett eller flera tillfällen under bevakningsperioden. Därtill tillkom också en del däggdjur; rådjur, dovhjort och fälthare.

10 rovfågelarter noterades, varav 9 arter inom området. Gäss… ja, många gäss var det! Företrädesvis vitkindad gås och grågås, men även några bläsgäss sågs. Det är förvånansvärt att det inte är flera som blir offer! Att se flera tusen gäss passera igenom eller strax i närheten av vindmöllorna är en skrämmande upplevelse.

Vitkindade gäss passerar igenom vindkraftparken – foto: Christer Strid

En av säsongens första varfåglar sågs och även en sen trana rastade tillfälligtvis i början av veckan. En fullständig sammanställning av veckans inventering hittar du här.

Ny inventeringsperiod, 25-29 april 2022

Under vecka 17 genomfördes på nytt en mera koncentrerad bevakning av vindkraftsområdet. Upplägget i princip på samma sätt som vid inventeringsperioden i oktober 2021 (se ovan).

Iakttagelser under inventeringsperioden:

Kanske var det inte den optimala vårveckan som vi valt för denna inventeringsperiod. Ormvråkssträcket var i princip helt över och det var något tidigt för bivråkarna. En lärdom vi tar med oss framöver.

En del av de observerade rovfåglarna som t.ex. röda glador och bruna kärrhökar får betecknas som mer eller mindre stationära och besöker regelbundet vindkraftparken och närliggande områden vid födosök. Även sånglärka, hämpling, skata, kråka m.fl. ”småfåglar”, får hänföras till denna kategori.

En fullständig sammanställning av veckans inventering hittar du här.

Inte bara fåglar som ses vid “inventeringen”


Dags igen – höstinventering 19-23 september 2022

Ganska behaglig och avslappnad tillvaro att inventera – foto: Christer Strid

Den 19-23 september var det åter dags för en inventeringsvecka och hårdbevakning av vad som hände i och runt vindkraftparken. I år genomfördes inventeringen en månad tidigare än hösten 2021. Fokus låg i första hand på rovfåglarnas förekomst, men givetvis noterades även övriga arter.

Redan första dagen sågs ett 40-tal arter i området, däribland grå- och vitkindade gäss som passerade rakt igenom “parken” – foto: Christer Strid

Iakttagelser under inventeringsperioden:

Totalt noterades ca 50 arter inom vindkraftparkens område under bevakningsperioden. 12 olika rovfågelarter iakttogs, varav t.ex. röd glada, tornfalk dagligen födosökte bland vindmöllorna.

Vid ett tillfälle kom även en yngre havsörn farligt nära en vinge och gjorde ett hastigt kast för att undvika en kollision – foto: Christer Strid

Under veckan förekom också ett betydande sträck av ormvråk och tranor. Lyckligtvis passerade de flesta individerna öster om vindkraftparken, men detta troligen i första hand beroende på rådande vindförhållanden.

Många tättingar rastade och födosökte också inom området och artlistan skulle säkert ökat ganska markant om vi gett oss in i “skuggan” av vindmöllorna och tittat närmare på vad som fanns i busk- och trädområdena.

Här hittar du en komplett sammanställning av veckans iakttagelser.

Ny inventeringsperiod, 17-21 april 2023

“Vindmöllor” långt ut i rymden – foto: Christer Strid

En vecka tidigare än förra året genomfördes “vårinventeringen”. Vi kunde nästan omgående konstatera att det nog skulle bli en ganska trög vecka ur sträcksynpunkt. Att vädret dessutom var “för bra”, dvs klarblå himmel och solsken i stort sätt alla dagarna, gjorde det inte lättare att bevaka.

En sädesärla rastade i vår närhet – foto: Christer Strid

Vi fick under veckan ihop drygt 40-talet arter i och strax intill vindkraftområdet. Ett flertal av dessa arter förekommer som mer eller mindre stationära under häckningssäsongen.

Något som var positivt var att vi såg ganska många sånglärkor och förhoppningsvis båda detta gott inför kommande häckning.

Här hittar du en sammanställning av veckans iakttagelser.


Uppmärksammat av massmedia och på nätet

2 feb 2017 – Skånes Ornitologiska Förening (SkoF) gått ut med information om “dagsläget”.
I SVT-nyheter – 2 februari -kunde man både se och läsa följande.
I nyheterna 16 februari fanns följande rubrik: “Vindkraften i nordväst dödar flest rovfåglar i norden”.
P1-morgon 7 mars – “Vindkraftverk orsakar fågeldöd”.
I Kvällsposten uppmärksammade också: Vindkraftverken “gör köttfärs” av rovfåglarna.
I Helsingborgs Dagblad – 7 februari – fanns följande: “Rovfåglar krossas i vindkraftverken i Rögle och Västraby”.
Den 16 februari: “Helsingborg har Nordens farligaste vindkraftverk för rovfåglar”
Senaste nytt i HD -2 mars – “Efter rovfågeldöden – nu skärper kommunen kraven vid vindkraftparken”.
På Natursidan.se hittar du följande – artikel 1 och artikel 2.

På Gotland har man dragit igång ett “storskaleprojekt” för att – i detta fall – skydda kungsörnarna i första hand. På Svt nyheter ost sändes ett inslag den 31 jan 2020 om projektet.

På DN (7 feb 2020) fanns denna artikel som redogör för hur man hjälp av kameror och mikrofoner automatstoppar vindkraftverk för att skydda havsörnar och fladdermöss i en vindkraftpark i Krammer i Nederländerna.

Oktober 2021 uppdaterad version av SkoF:s vindkraftspolicy.


Kanske till att utmana ödet. Här en ormvråk som rastar i vindkraftområdet (211003), vid R-T8 – foto: Karl-Erik Söderqvist

Statens vilt:

Många av de offer vi hittar tillhör Statens vilt. Nedan hittar du en bild med information om vad som gäller i samband med ett sådant fynd.


Arbetsgrupp:

Arbetet och bevakningen av “fåglar och vindkraft” är en del av den verksamhet som föreningens arbetsgrupp för fågelskydd bedriver.

Kontakta kan i första hand tas Christer Strid, tfn 076-119 95 52, e-post: christer.strid(a)kof.nu, men det går givetvis bra med övriga personer också.


Klicka här för att rapportera