Kungsörn. Foto Karl-Erik Söderqvist
Så här vill man helst inte få se en kungsörn! – foto: Karl-Erik Söderqvist

För att öka kunskaperna och få en inblick i hur många fåglar (med betoning på rovfåglar) som rör sig inom och i anslutning till vindkraftparken runt Rögle/Västraby, dokumenterar en arbetsgrupp i KOF:s regi (se nedan) vad som sker i området.

Området besöks av många skådare – speciellt under vintermånaderna – och därför skulle vi vara mycket tacksamma att få in rapporter på dina observationer. Du kan rapportera via datorn eller på plats via dina mobil. Det är viktigt att du uppger datum, tidpunkt, vilka arter samt i möjligaste mån även fågelns ålder. Det är också viktigt att notera hur fåglarna beter sig, t.ex. födosöker eller passerar genom området. Upptäcks skadade eller döda fåglar i området skall detta givetvis rapporteras.

De fynd/offer som hittats redovisas i följande sammanställning (OBS! Otäcka bilder).

I området finns några större dammar som lockar till sig både änder och tättingar. Alla iakttagelser av rovfåglar i anslutning till dessa dammar är av stort intresse.

Allemansrätten gäller i området så att cykla och gå där är tillåtet. Men man får inte trampa i grödan eller avsiktligt störa pågående jakt.

Klicka här för att rapportera !!

Även om det kanske känns som ett dubbelarbete skulle vi uppskatta om du också tar dig tid att lägga in dina iakttagelser (om du inte redan gjort det) i Artportalen (finns en ”gemensam” lokalbeteckning – Vindkraftområdet i Västraby/Rögle, Västraby, Sk). Vi vet av erfarenhet att just Artportalens uppgifter fungerar som källa vid olika officiella utredningar mm.

Vad som rapporterats hittills under åren 2016-2021 kan du se i dessa sammanställningar (sidan uppdateras fortlöpande).

Bilden visar vindkraftverkens placering i området.
V1-V6=Västraby och R1-R9=Rögle.

”Hårdbevakning”

Under 25-29 okt 2021 genomförde vi på försök en mera intensiv bevakning av fågellivet i och runt vindkraftområdet. Inventeringen skedde i fyra-timmarspass (08:00-12:00 och 12:00-16:00) och knappt tio personer var engagerade i arbetet. Lämpliga observationsplatser var i första hand vid ”infarten” (Stureholmsvägen strax norr R7) och/eller trädridån i sydöstra delen vid järnvägen (öster V4). Vissa iakttagelser skedde också till fots inne i området.

Noteringar gjordes av de fåglar som uppehöll sig i eller passerade i områdets närhet. En närmare analys och presentation av veckans inventeringsarbete kommer framöver. Vår förhoppning är att vid några tillfällen årligen genomföra ”hårdbevakning” för att få en tydligare bild av vilka arter och hur många som rör sig i området. Vi vet att många skådare är här ute, men står detta i paritet till vad som rapporteras?

Tyvärr inleddes veckan med ett nytt fynd, då en död röd glada hittades. Ytterligare information här.


Uppmärksammat av massmedia och nätet

2 feb 2017 – Skånes Ornitologiska Förening (SkoF) gått ut med information om ”dagsläget”.
I SVT-nyheter – 2 feburari -kunde man både se och läsa följande.
I nyheterna 16 februari fanns följande rubrik: ”Vindkraften i nordväst dödar flest rovfåglar i norden”.
P1-morgon 7 mars – ”Vindkraftverk orsakar fågeldöd”.
I Kvällsposten uppmärksammade också: Vindkraftverken ”gör köttfärs” av rovfåglarna.
I Helsingborgs Dagblad – 7 februari – fanns följande: ”Rovfåglar krossas i vindkraftverken i Rögle och Västraby”.
Den 16 februari: ”Helsingborg har Nordens farligaste vindkraftverk för rovfåglar”
Senaste nytt i HD -2 mars – ”Efter rovfågeldöden – nu skärper kommunen kraven vid vindkraftparken”.
På Natursidan.se hittar du följande – artikel 1 och artikel 2.

På Gotland har man dragit igång ett ”storskaleprojekt” för att – i detta fall – skydda kungsörnarna i första hand. På Svt nyheter ost sändes ett inslag den 31 jan 2020 om projektet.

På DN (7 feb 2020) fanns denna artikel som redogör för hur man hjälp av kameror och mikrofoner automatstoppar vindkraftverk för att skydda havsörnar och fladdermöss i en vindkraftpark i Krammer i Nederländerna.


Kanske till att utmana ödet. Här en ormvråk som rastar i vindkraftområdet (211003), vid R-T8 – foto: Karl-Erik Söderqvist

Statens vilt:

Många av de offer vi hittar tillhör Statens vilt. Nedan hittar du en bild med information om vad som gäller i samband med ett sådant fynd.


Arbetsgrupp:

Arbetet och bevakningen av ”fåglar och vindkraft” är en del av den verksamhet som föreningens arbetsgrupp för fågelskydd bedriver.

Kontakta kan i första hand tas Christer Strid, tfn 076-119 95 52, e-post: christer.strid(a)kof.nu, men det går givetvis bra med övriga personer också.


Klicka här för att rapportera