Kungsörn. Foto Karl-Erik Söderqvist
Så här vill man helst inte få se en kungsörn! (foto: Karl-Erik Söderqvist)

För att öka kunskaperna och få en inblick i hur många fåglar (med betoning på rovfåglar) som rör sig inom och i anslutning till vindkraftparken runt Rögle/Västraby, dokumenterar en arbetsgrupp i KOF:s regi (se nedan) vad som sker i området.

Området besöks av många skådare – speciellt under vintermånaderna – och därför skulle vi vara mycket tacksamma att få in rapporter på dina observationer. Du kan rapportera via datorn eller på plats via dina mobil. Det är viktigt att du uppger datum, tidpunkt, vilka arter samt i möjligaste mån även fågelns ålder. Det är också viktigt att notera hur fåglarna beter sig, t.ex. födosöker eller passerar genom området. Upptäcks skadade eller döda fåglar i området skall detta givetvis rapporteras.

De fynd/offer som hittats redovisas i följande sammanställning (OBS! Otäcka bilder).

I området finns några större dammar som lockar till sig både änder och tättingar. Alla iakttagelser av rovfåglar i anslutning till dessa dammar är av stort intresse.

Allemansrätten gäller i området så att cykla och gå där är tillåtet. Men man får inte trampa i grödan eller avsiktligt störa pågående jakt.

Klicka här för att rapportera

Även om det kanske känns som ett dubbelarbete skulle vi uppskatta om du också tar dig tid att lägga in dina iakttagelser (om du inte redan gjort det) i Artportalen. Vi vet av erfarenhet att just Artportalens uppgifter fungerar som källa vid olika officiella utredningar mm.

Vad som rapporterats hittills under åren 2016-2019 kan du se i dessa sammanställningar (sidan uppdateras fortlöpande).

De inkomna rapporterna har fördelats på områdena enligt följande (läget 2018)
Om man tittar närmare på vilken typ av beteende (2018) iakttagelsen föranletts av, kan man se fördelningen så här.
När det gäller fördelningen bland rovfågelarterna (brun kärrhök, bivråk och större skrikörn saknas) har följande observationer gjorts under 2018.
Övriga arter som varit representerade under 2018.

Uppmärksammat av massmedia och nätet:

2 feb 2017 – Skånes Ornitologiska Förening (SkoF) gått ut med information om ”dagsläget”.
I SVT-nyheter – 2 feburari -kunde man både se och läsa följande.
I nyheterna 16 februari fanns följande rubrik: ”Vindkraften i nordväst dödar flest rovfåglar i norden”.
P1-morgon 7 mars – ”Vindkraftverk orsakar fågeldöd”.
I Kvällsposten uppmärksammade också: Vindkraftverken ”gör köttfärs” av rovfåglarna.
I Helsingborgs Dagblad – 7 februari – fanns följande: ”Rovfåglar krossas i vindkraftverken i Rögle och Västraby”.
Den 16 februari: ”Helsingborg har Nordens farligaste vindkraftverk för rovfåglar”
Senaste nytt i HD -2 mars – ”Efter rovfågeldöden – nu skärper kommunen kraven vid vindkraftparken”.
På Natursidan.se hittar du följande – artikel 1 och artikel 2.

Arbetsgrupp:

Bengt Andersson, tfn 073-352 22 31, e-post: bambosa(a)telia.com
Christer Strid, tfn 076-119 95 52, e-post: christer.strid(a)kof.nu
Karl-Erik Söderqvist, tfn 070-337 02 43, e-post: karl-erik.soderqvist(a)comhem.se

Klicka här för att rapportera