En av de förolyckade havsörnarna. Ingen vacker syn! Fågel har kluvits i två delar – foto: Karl-Erik Söderqvist

Tyvärr och inte alls oväntat, börjar det bli många fåglar som förolyckas i vindkraftparken. Även någon fladdermus har hittats.


Uppföljning och redovisning 

Verkens ägare har ålagts skyldighet att regelbundet undersöka områdena runt de olika vindkraftverken efter eventuella fåglar som skadats eller dödats. Redovisning av dessa fynd skall också ske regelbundet till kommunen och länsstyrelsen.

Nedan redovisas de fynd som kommit oss till kännedom sedan starten. Säkert är det också så att det finns ett mörkertal eftersom alla offer inte hittas i tid. (RT4 osv, hänvisar till det verk där fågel hittades. Se karta nedan).

Fynd 2016 */

 • 2016-03-05 – skadad havsörn transporteras till djursjukhuset där den senare i samråd med veterinär avlivas.
 • 2016-04-04 – död ormvråk vid V-T2
 • 2016-04-11 – i Miljöprövningsdelegationens beslut 2016-09-01 nämns att en tornfalk påträffats död i Rögleparken. Inga andra uppgifter om den.
 • 2016-04-16 – död ormvråk vid V-T6
 • 2016-04-22 – i Miljöprövningsdelegationens beslut 2016-09-01 nämns att en död havsörn påträffats öster om järnvägen. Enligt polisrapporten gällande havsörnen har upphittaren angivit att den hittats död vid ett vindkraftverk och troligtvis fått en “vinge” av verket. Också i SVA-rapporten står: Hittad i närheten av vindkraftverk. (Motsägande uppgifter om fyndplats?)
 • v22 2016 – död ormvråk vid V-T6
 • 2016-10-29 – död havsörn hittad i 2 delar under/vid V-T4
 • dec – 6 ex, gräsand (samtliga bedömdes vara “utsättningsänder”)
 • dec – 2 ex, gulsparv
 • dec – 1 ex, fiskmås
Här är den havsörn som hittades den 29 okt 2016, vid V-T4F – foto: Karl-Erik Söderqvist

Fynd 2017 */

 • 04 januari – röd glada. Fågeln låg vid verk V-T2
 • 12 januari – en död gammal pilgrimsfalk och en död röd glada. Båda låg vid R-T8. Pilgrimsfalken hade inga tydliga yttre skador men måste ändå med stor sannolikhet ha kolliderat med vindkraftverket. I den preliminär rapporten från SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) sägs följande: “Pilgrimsfalken har utsatts för kraftigt yttre våld som orsakat omfattande inre skador och förblött till kroppshålan. Det är tänkbart att skadorna orsakats av att fågeln störtat mot marken efter att ha kommit ur kurs på grund av en snurrande vindmölla”.
  Den röda gladan hade en avkapad hand men hade nog inte dött direkt. Den hittades ca 150 meter från närmaste vindkraftverk.
 • 24 januari – död ormvråk vid R-V6
 • februari – 1 ex, björktrast
 • mars – 1 ex, skrattmås, vid R-T1/R-T3
 • mars – 1 ex, gråtrut, vid R-T9
 • april – inga döda fåglar hittade
 • maj – 1 ex, sånglärka, vid R-T8
 • juni – inga döda fåglar hittade
 • juli – inga döda fåglar hittade
 • augusti – inga döda fåglar hittade
 • september – 1 ex, gråtrut, vid R-T1
 • september – 1 ex, grågås, vid R-T4
 • september – 1 ex, större brunfladdermus, vid V-T6
 • oktober – inga döda fåglar hittade
 • november – inga döda fåglar hittade
 • december – 1 ex, knölsvan, vid R-T3
 • december – 1 ex, gråtrut, vid R-T1
 • december – 1 ex, gråtrut, vid R-T8
 • december – 1 ex, gråtrut, vid R-T8
 • december – 1 ex, gråtrut, vid R-T4
 • december – 1 ex, fiskmås, vid R-T4

*/ Från december 2016 till och med april 2017, samt december 2017 gjordes inventeringsarbetet av extern konsultfirma. Därefter är mark-/verksägare ålagda att genomför inventeringsarbet en gång/vecka.

Fynd 2018 

 • januari – inga döda fåglar hittade
 • februari – 1 ex, obest gås (kanadagås/grågås) – R-T8)
 • mars – inga döda fåglar hittade
 • 1 ex, sånglärka – R-T6)
 • 18 april – 1 ex, ormvråk, R-T4
 • 02 maj – 1 ex (2k) pilgrimsfalk, R-T3
 • 08 maj – 1 ex, röd glada, R-T3
 • juni – inga död fåglar upphittade
 • 20 juli – 1 ad, röd glada, R-T9 (död sedan länge)
 • 25 juli – 1 ad, ormvråk, R-T9 (död sedan länge)
 • augusti – inga fynd
 • september – 1 ex, grågås – Rögleverken
 • september – 1 ex, gråtrut – Rögleverken
 • oktober – 1 ex, ormvråk – Västrabyverken
 • oktober – 1 ex, jorduggla – Västrabyverken
 • oktober – 1 ex, ormvråk, R-T4
 • 06 november – 1 ex, gråtrut – V-T6
 • 07 november – 1 ex. gråtrut – V-T1
 • december – 1 ex, gråtrut – R-T5
 • december – 1 ex, grågås – R-T8

Fynd 2019

 • 02 januari – 1 ex, grågås – R-T7
 • 15 januari – 1 ex, grågås – R-T9
 • 20 februari – 1 ex, havsörn (ungfågel, 2k) – V-T6 (Hittades i mindre delar och bestämdes först till ormvråk. Vid närmare kontroll visade det sig vara en havsörn)
 • 25 februari – 1 ex, ormvråk – V-T4
 • 10 mars – 1 ex, havsörn (ungfågel, 2 k) – R-T1
 • 29 mars – 1 ex, ormvråk – R-T4
 • 09 april -1 ex, trolig gråtrut – V-T3
 • 14 maj – 1 ex, röd glada – R-T9 (dock hittades fågeln nära järnvägen så det kan också röra sig om en kollision med tåg)
 • Juni – inga fynd
 • Juli – inga fynd
 • 6 augusti – 1 ex, brun kärrhök – R-T4
 • 10 september – 1 ex, ormvråk – R-T6
 • 24 september – 1 ex, havsörn (ungfågel 2k, född i Småland 2018) – Rögleverken (hittades ca 25 m från en av vindmöllorna med bruten vinge. Fågeln förd till djursjukhus för vidare vård. Tyvärr visade sig skadorna vara så omfattande att fågeln fick avlivas.
 • 28 september – 1 ex, fiskmås – Hittades död med brutna vingar vid verk R-T7
Inte alltid lätt att upptäcka vad det är. Kan det vara en plastpåse eller …? (foto: Karl-Erik Söderqvist)
 • 29 september (fyndet inkom 1 oktober) – 1 ad, gråtrut – Låg under R-T7
 • Oktober – inga fynd (se ovan)
 • November – inga fynd
 • December – Trut/mås – 1 ex – R-T1

Fynd 2020

Under 2020 skedde vissa förändringar i driften så till vida att vindkraftsbolagen vidtog skyddsåtgärder genom att stänga av närliggande verk vid särskilda ”riskmoment” som lockar många rovfåglar, exempelvis vid vallskörd. Ett antal turbiner har därför stått stilla dagtid t.ex. den 20/5, 21/5 och 22/5 och likaså den 1/6.

 • Januari – inga fynd
 • Februari – inga fynd
 • 4 mars – 1 ex, havstrut (adult) – R-T5
 • 17 mars – 1 ex, havsörn (juvenil) – R-T6
 • 14 april – 1 ex, röd glada – R-T5, 1 ex, Fjällvråk – V-T6
 • 23 april – 1 ex, fjällvråk – R-T1 (kan ev vara samma fågel som rapporterats 14 april, men avståndet mellan fyndplatser göra att fynden räknas som två)
 • 11 maj – 1 ex, brun kärrhök, R-T6
 • Juni – inga fynd
 • Juli – inga fynd
 • 3 augusti – 1 ex, råka – V-T6
 • 14 augusti – 1 ex, gråtrut – R-T1
 • 17 augusti – 1 ex, ormvråk – R-T9
 • 1 september – 1 ex, röd glada – R-T7
 • 7 september – 1 ex, röd glada – R-T1
 • 15 september – 1 ex, fiskmås – R-T3
 • 24 september – 1 ex, fiskmås – R-T8
 • Oktober – inga fynd
 • 19 november – 1 ex, skrattmås – V-T3 (fågeln var märkt som bounge i Estland 16 juni 2020)
 • 14 december – 1 ex, fiskmås, V-T3
 • 17 december – 1 ex, gråtrut, R-T7
 • 26 december – 1 ex, ormvråk, V-T3

Fynd 2021

 • 25 januari – 1 ex, svan (gick ej att bestämma om det var knöl- eller sångsvan), V-T3
 • Februari – inga fynd
 • 8 mars – 1 ex, havsörn (-4-6k), R-T6
 • (15 mars – 1 ex, sångsvan, hittades vid Stureholmsvägen. Dödsorsak oklar. (Ej klarlagt samband med vindkraftverken)
 • 17 mars – 1 ex, grågås, R-T3
 • April – inga fynd gjorda under månaden
 • 13 maj – 1 ex. havsörn (subad), R-T7 (endast överdelen av kroppen återfunnen)
 • Juni – inga fynd
 • 5 juli – 1 ex, röd glada, R-T5
 • 22 juli – 1 ex, fladdermus, V-T6
 • 2 augusti – 1 ex, röd glada, V-T6, inga yttre skador kunde noteras. Fågeln inskickad till NRM för analys.
 • 4 augusti – 1 ex, “rovfågel”, R-T7 (skulle ev kunna vara en ormvråk, se nedan). Hittades i samband med eftersök av bakdelen till havsörnen vars framdel hittades vid verk R-T7 den 13 maj.
 • 16 augusti -1 ex, grågås, R-T7
 • 20 september – måsfågel (troligen en fiskmås), R-T7
 • 10 oktober – 1 ex, röd glad (2k+), R-T7. Funnen död med kapad vinge.
Den vingkapade röda gladan som hittades vid R-T7 den 10:e oktober – foto: Leif Klinteroth
 • 26 oktober – 1 ex, röd glada, V-T4. Funnen död i samband med vår bevakningsvecka. Fågel är insänd till NRM.

 • 15 november – 1 ex, andfågel, R-T5. Uppgift om art saknas
 • December – inga fynd rapporterade

Fynd 2022

 • 6 januari – 1 ex, svan, V-T4. Endast en vinge funnen
 • 31 januari – 1 ex, obest. svan, V-T3
 • 31 januari – 1 ex, sångsvan, R-T8
 • Februari – inga fynd
 • 14 mars, 1 ex, obest. svan, R-T3 (dödsorsak osäker)
 • 28 mars, 1 ex, röd glada, V-T6
 • 18 april, 1 ex, ringduva, R-T1
 • Maj – inga fynd
 • Juni – inga fynd
 • 28 juli – 1 ex, ringduva, R-T6
 • 18 augusti – 1 ex, fiskmås (?), R-T4
 • 22 augusti – 1 ex, röd glada, R-T8
 • 25 augusti – 1 ex, röd glada, V-T2
 • September – inga fynd
 • 10 oktober – 1 ex, gräsand, V-T6
 • 17 oktober – 1 ex, gråtrut, R-T1
 • November – inga fynd
 • 7 december – 1 ex, gräsand, R-T6
 • 7 december – 1 ex, Grågås, R-T6

Fynd 2023

 • Januari – inga fynd
 • Februari – inga fynd
 • Mars – inga fynd
 • 6 april – 1 ex, skrattmås, V-T4
 • 27 april – 1 ex, gräsand, R-T5
 • 1 maj – 1 ex, ringduva, R-T5
 • 5 maj – 1 ex, obest art, R-T5
 • 15 maj – 1 ex, skrattmås, R-T8
 • 19 Maj – 1 ex, skrattmås, död fågel strax N om R-T3
 • Juni – inga fynd
 • 10 juli – 1 ex, råka, V-T4
 • 16 augusti – 1 ex, fiskmås, V-T2
 • 28 augusti – 1 ex ormvråk, V-T1
 • 21 september – 1 ex grågås, R-T5
 • Oktober – inga fynd
 • November – inga fynd
 • December – inga fynd
 • 29 jan – 1 ex, röd glada, R-T3
 • 21 feb – 1 ex, ormvråk, V-T6
 • 26 feb – 1 ex Obest svan, R-T5

Vilket verk drabbas mest?

Verk:V1V2V3V4V6R1R3R4R5R6R7R8R9OkäntSumma
Gräsand11169
Obest and11
Grågås111111118
Obest gås11
Knölsvan11
Sångsvan112
Obest svan11114
Obest rovfågel11
Havsörn1112139
Ormvråk11114332117
Fjällvråk112
Pilgrimsfalk112
Tornfalk11
Röd glada222122432121
Brun kärrhök112
Jorduggla11
Skrattmås111115
Fiskmås112116
Gråtrut111311221114
Havstrut11
“Vitfågel”123
Ringduva1113
Björktrast11
Sånglärka112
Gulsparv22
Råka112
Okänd art11
SUMMA:24571197810101211620122
Övriga fynd
Större brunfladdermus11
Obest fladdermus11
SUMMA:112
V1… osv = Västrabyverken och R1… osv = Rögleverken (uppdaterad t.o.m 240229)

Karta över vindkraftverken 


Offer vid andra vindkraftverk

 • 10 april 2019 hittades denna fiskgjuse vid vindkraftverket Lönhult.
 • Från Danmark, Svebølle på Sjælland, har vi fått ett fynd på en av “våra” havsörnar. 2019-11-19 hittades denna fågel död vid ett vindkraftverk. Örnen, en hona, var född 2018. I kullen fanns ytterligare en unge. Samtliga ringmärktes 2018-05-24. Örnen kontrollerades därefter vid ett par tillfällen under hösten 2018 i NV-Skåne. Från 2019-10-10 finns en kontroll rapporterad vid Havgårdssjön, Svedala. En dryg månad senare hittades den i Danmark.
 • Ytterligare en havsörn – från våra häckningar – har förolyckats vid ett vindkraftverk i Danmark. 210111 hittades den “nyligen död” vid Ringe. Troligen vid något av de tre vindkraftverk som ses på kartan. Fågel blev märkt 190522 som bounge i en kull på två ungar.

 • Inom KOF:s verksamhetsområde har vi flera vindkraftsparker, bl.a. ett vid Össjö i Ängelholms kommun. Här hittades det 230802 en död tornseglare som fått sin vinge “avklippt”.

 • Den 240327 förolyckades ytterligare en havsörn i NV-Skåne, vid ett av vid kraftverken vid Karlsfält. Åldern på örnen bedömdes vara 4 år. Ena vingen var bruten på minst tre ställen och det tyckes vara ytterligare skador på kroppen. Fågeln är insänd till NRM för närmare undersökning och analys.

Gör du något fynd klicka här för att rapportera