Tyvärr och inte alls oväntat, börjar det bli många fåglar som förolyckas i vindkraftparken. Även någon fladdermus har hittats.

Uppföljning och redovisning 

Verkens ägare har ålagts skyldighet att regelbundet undersöka områdena runt de olika vindkraftverken efter eventuella fåglar som skadats eller dödats. Redovisning av dessa fynd skall också ske regelbundet till kommunen och länsstyrelsen.

Nedan redovisas de fynd som kommit oss till kännedom sedan starten. Säkert är det också så att det finns ett mörkertal eftersom alla offer inte hittas i tid.
(RT4 osv, hänvisar till det verk där fågel hittades. Se karta nedan).

Fynd 2016 */

 • 2016-03-05 – skadad havsörn transporteras till djursjukhuset där den senare i samråd med veterinär avlivas.
 • 2016-04-04 – död ormvråk vid V-T2
 • 2016-04-11 – i Miljöprövningsdelegationens beslut 2016-09-01 nämns att en tornfalk påträffats död i Rögleparken. Inga andra uppgifter om den.
 • 2016-04-16 – död ormvråk vid V-T6
 • 2016-04-22 – i Miljöprövningsdelegationens beslut 2016-09-01 nämns att en död havsörn påträffats öster om järnvägen. Enligt polisrapporten gällande havsörnen har upphittaren angivit att den hittats död vid ett vindkraftverk och troligtvis fått en “vinge” av verket. Också i SVA-rapporten står: Hittad i närheten av vindkraftverk. (Motsägande uppgifter om fyndplats?)
 • v22 2016 – död ormvråk vid V-T6
 • 2016-10-29 – död havsörn hittad i 2 delar under/vid V-T4
 • dec – 6 ex, gräsand (samtliga bedömdes vara ”utsättningsänder”
 • dec – 2 ex, gulsparv
 • dec – 1 ex, fiskmås

Fynd 2017 */

 • 04 januari – röd glada. Fågeln låg vid verk V-T2
 • 12 januari – en död gammal pilgrimsfalk och en död röd glada. Båda låg vid R-T8. Pilgrimsfalken hade inga tydliga yttre skador men måste ändå med stor sannolikhet ha kolliderat med vindkraftverket. I den preliminär rapporten från SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) sägs följande: ”Pilgrimsfalken har utsatts för kraftigt yttre våld som orsakat omfattande inre skador och förblött till kroppshålan. Det är tänkbart att skadorna orsakats av att fågeln störtat mot marken efter att ha kommit ur kurs på grund av en snurrande vindmölla”.
  Den röda gladan hade en avkapad hand men hade nog inte dött direkt. Den hittades ca 150 meter från närmaste vindkraftverk.
 • 24 januari – död ormvråk vid V-T6
 • februari – 1 ex, björktrast
 • mars – 1 ex, skrattmås, vid R-T1/R-T3
 • mars – 1 ex, gråtrut, vid R-T9
 • april – inga döda fåglar hittade
 • maj – 1 ex, sånglärka, vid R-T8
 • juni – inga döda fåglar hittade
 • juli – inga döda fåglar hittade
 • augusti – inga döda fåglar hittade
 • september – 1 ex, gråtrut, vid R-T1
 • september – 1 ex, grågås, vid R-T4
 • september – 1 ex, större brunfladdermus, vid V-T6
 • oktober – inga döda fåglar hittade
 • november – inga döda fåglar hittade
 • december – 1 ex, knölsvan, vid R-T3
 • december – 1 ex, gråtrut, vid R-T1
 • december – 1 ex, gråtrut, vid R-T8
 • december – 1 ex, gråtrut, vid R-T8
 • december – 1 ex, gråtrut, vid R-T4
 • december – 1 ex, fiskmås, vid R-T4

*/ Från december 2016 till och med april 2017, samt december 2017 gjordes inventeringsarbetet av extern konsultfirma. Därefter är mark-/verksägare ålagda att genomför inventeringsarbet en gång/vecka.

Fynd 2018 

 • januari – inga döda fåglar hittade
 • februari – 1 ex, obest gås (kanadagås/grågås) – R-T8)
 • mars – inga döda fåglar hittade
 • 1 ex, sånglärka – R-T6)
 • 18 april – 1 ex, ormvråk, R-T4
 • 02 maj – 1 ex (2k) pilgrimsfalk, R-T3
 • 08 maj – 1 ex, röd glada, R-T3
 • juni – inga död fåglar upphittade
 • 20 juli – 1 ad, röd glada, R-T9 (död sedan länge)
 • 25 juli – 1 ad, ormvråk, R-T9 (död sedan länge)
 • augusti – inga fynd
 • september – 1 ex, grågås – Rögleverken
 • september – 1 ex, gråtrut – Rögleverken
 • oktober – 1 ex, ormvråk – Västrabyverken
 • oktober – 1 ex, jorduggla – Västrabyverken
 • oktober – 1 ex, ormvråk, R-T4
 • 06 november – 1 ex, gråtrut – V-T6
 • 07 november – 1 ex. gråtrut – V-T1
 • december – 1 ex, gråtrut – R-T5
 • december – 1 ex, grågås – R-T8

Fynd 2019

 • 02 januari – 1 ex, grågås – R-T7
 • 15 januari – 1 ex, grågås – R-T9
 • 20 februari – 1 ex, havsörn (ungfågel, 2k) – V-T6 (Hittades i mindre delar och bestämdes först till ormvråk. Vid närmare kontroll visade det sig vara en havsörn)
 • 25 februari – 1 ex, ormvråk – V-T4
 • 10 mars – 1 ex, havsörn (ungfågel, 2 k) – R-T1
 • 29 mars – 1 ex, ormvråk – R-T4
 • 09 april -1 ex, trolig gråtrut – V-T3
 • 14 maj – 1 ex, röd glada – R-T9 (dock hittades fågeln nära järnvägen så det kan också röra sig om en kollision med tåg)
 • Juni – inga fynd
 • Juli – inga fynd
 • 6 augusti – 1 ex, brun kärrhök – R-T4
 • 24 september – 1 ex, havsörn (ungfågel 2k, född i Småland 2018) – Rögleverken (hittades ca 25 m från en av vindmöllorna med bruten vinge. Fågeln förd till djursjukhus för vidare vård. Tyvärr visade sig skadorna vara så omfattande att fågeln fick avlivas.
 • 28 september – 1 ex, fiskmås – Hittades död med brutna vingar vid verk R-T7
Inte alltid lätt att upptäcka vad det är. Kan det vara en plastpåse eller …? (foto: Karl-Erik Söderqvist)
 • 29 september – 1 ad, gråtrut – Låg under R-T7 

Karta över vindkraftverken 

Offer vid andra vindkraftverk

 • 10 april 2019 hittades denna fiskgjuse vid vindkraftverket Lönhult.

Klicka här för att rapportera