Offer för vindkraftverken


En av de förolyckade havsörnarna. Ingen vacker syn! Fågel har klyvits i två delar. (foto: Karl-Erik Söderqvist)

Tyvärr och inte alls ovänta, börjar det bli många fåglar som förolyckas i vindkraftparken. Även någon fladdermus har hittats.

Uppföljning och redovisning 

Verkens ägare har ålagts skyldighet att regelbundet undersöka områdena runt de olika vindkraftverken efter eventuella fåglar som skadats eller dödats. Redovisning av dessa fynd skall också ske regelbundet till kommunen och länsstyrelsen.

Nedan redovsas de fynd som kommit oss till kännedom sedan starten. Säkert är det också så att det finns ett mörkertal eftersom alla offer inte hittas i tid.

(RT4 osv, hänvisar till det verk där fågel hittades. Se karta nedan):

Fynd 2016 */


Här är den havsörn som hittades den 29 okt 2016, vid V-T4 (foto: Karl-Erik Söderqvist).

Fynd 2017 */

Fynd 2018 

*/ Från december 2016 till och med april 2017, samt december 2017 gjordes inventeringsarbetet av extern konsultfirma. Därefter är mark-/verkägare ålagda att genomför inventeringsarbet en gång/vecka.


Karta över vindkraftverken 

Klicka här för att rapportera


Kontakta KOF